แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เมียนมา          
        เจดีย์กะบ่าเอ (KaBa Aye Pagoda)
         
                   
                 
                   
        เจดีย์กะบ่าเอ (KaBa Aye Pagoda) สร้างในปี ค.ศ. 1950 โดยท่านอุนูอดีตนายกรัฐมนตรีของพม่า  โดยมีตำนานการสร้างพระเจดีย์กะบ่าเอ ว่า มีพระภิกษุนั่งสมาธิ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี  และมีชีปะขาวผู้หนึ่งนำลำไม้ไผ่ที่มีข้อความจารึกอยู่มอบให้พระภิกษุ ฝากไปมอบต่อท่านอุนูและบอกให้ท่านอุนู ทำนุบำรุงศาสนาพุทธ ท่านรับไม้ไผ่ลำนั้นไว้และปฎิบัติตามคำบอกของชีปะขาวผู้นั้นโดยการสร้างพระเจดีย์กะบ่าเอขึ้นทางตอนเหนือของนครย่างกุ้ง  เพื่อเตรียมการทำสังคายนาพระไตรปิฏกในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพขึ้นในโลกและในประเทศพม่า ลักษณะของเจดีย์เป็นรูปทรงกลม มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญ 2 องค์  พระเจดีย์กะบ่าเอมีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้าน  ทุกด้านมีพระพุทธรูปขนาด 2.4 เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ส่วนพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม          
                   
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240