วีซ่า (VISA)
        หลักฐานสำคัญในการอนุญาติในการขอเข้าประเทศ โดยคนที่ไม่ได้ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น โดยอาจจะเป็นรอยประทับหรือเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติดในอยู่ในหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) แต่ส่วนใหญ่จะจะเป็นตราประทับที่อยู่ในหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต แต่ก็มีข้อยกเว้นบางประเทศที่ได้ทำข้อตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่าง ประเทศก็ได้ หรือบางประเทศนั้นอาจจะยกเว้น โดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติอื่นๆเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้
         
        ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ
        1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้น ที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ เดินทางผ่านเล่นกีฬา เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็น คนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า โดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน พักได้ไม่ เกินครั้งล่ะ 30 วัน
        2. ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้นที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ การท่องเที่ยว โดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 60 วัน
        3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้นที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ การติดต่อประกอบธุรกิจ การทำงาน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง การ เข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ การเข้ามาในประเทศเพื่อการ รักษาพยาบาล โดยมีอายุวีซ่า 3 เดือนสำหรับเดินทางครั้งเดียว หรือ 1 ปีสำหรับเดินทางหลายครั้ง พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
        4. ประเภททูต (Diplomatic Visa)
จะออกให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางทูต หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต เท่านั้น โดยพักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
        5. ประเภทราชการ (Official Visa)
จะออกให้ในการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น โดยพักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
        6. ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
จะออกให้เฉพาะ การขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว หรือการขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทาง ธรรมดาโดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
         

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240