ข้อมูลหนังสือเดินทาง
         
       
        ความสำคัญของหนังสือเดินทาง
ตอบ หนังสือเดินทางมีความสำคัญเช่นเดียวกับบัตรประจำตัวประชาชนเวลาเราเดินทางไป ต่างประเทศ เพราะเป็นเอกสารที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศโดยมีข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือ หนังสือเดินทางที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ หากไม่มีหนังสือเดินทางเราจะไม่สามารถออกเดินทางไปต่างประเทศได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้หนังสือเดินทางยังถูกใช้เป็นเอกสารประจำตัวที่สำคัญในการทำธุรกรรม ที่ต่างประเทศด้วย เช่นยื่นขอวีซ่า จองตั๋วโดยสาร เช่าซื้อที่พักหรือยานพาหนะ หรือใช้เป็นเอกสารแสดงตัวตนของเราตามที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรอง
        หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานกี่ปี
ตอบ สำหรับหนังสือเดินทางของไทยเราจะมีอายุใช้งานได้ถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกเล่ม
         
       
        หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ข้อนี้ขอชี้แจงอย่างนี้ ว่ามีหลายคนสับสนระหว่างประโยคที่ว่า หนังสือเดินทางที่อายุไม่ถึง 6 เดือน กับหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน อันที่จริงผมคิดว่าบริษัททัวร์อาจจะเลือกใช้ประโยคไม่ถูก เลยทำให้คนที่ฟังข้อความเกิดความสับสนก็เป็นได้ ส่วนตัวผมคิดว่าทั้งสองประโยคดังกล่าวข้างต้นน่าจะหมายถึงหนังสือเดินทางที่ ใช้มาแล้วหลายปี และใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งานภายในหกเดือน ซึ่งเวลาบริษัททัวร์ทั้งหลายแจ้งลูกค้าที่มาจองทัวร์ให้เตรียมเอกสารอย่าง หนึ่งที่ทางทัวร์จะเน้นย้ำก็คือ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่เราต้องใช้หนังสือเดินทางในการเดินทาง ยกตัวอย่าง ท่านต้องเดินทางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือ ท่านต้องเดินทางวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ( สังเกตในหน้าแรกของหนังสือเดินทางจะมีคำว่าวันที่หมดอายุ  xxxxx Expire Date xxxx)
        หนังสือเดินทางที่หมดอายุ สามารถนำไปต่ออายุได้หรือไม่
ตอบ ปัจจุบันทางแผนกกงสุลจะไม่ทำการต่ออายุให้หนังสือเดินทางที่หมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุแล้ว โดยจะทำเล่มใหม่ให้เราแทน
        ทำไมหนังสือเดินทางทีมีอายุไม่ถึงหกเดือนจึงไม่สามารถใช้เดินทางได้
ตอบ ข้อนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งโดยหน่วยงานใดไม่แน่ใจ แต่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าหนังสือเดินทางทุกประเทศที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางที่หมดอายุและไม่สามารถใช้เดินทางได้ เหตุผลน่าจะเกี่ยวกับอายุของวีซ่าของหลายประเทศอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการ อนุมัติวีซ่าให้เข้าประเทศและพำนักในประเทศได้เป็นเวลา 6 เดือน  หรือกฎหมายเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมืองของหลายประเทศที่ที่อนุญาตให้ชาวต่าง ชาติบางประเทศสามารถเข้าประเทศและพำนักในประเทศได้เป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้นถ้าหนังสือเดินทางของเราจะหมดอายุเดือนตุลาคม แต่วีซ่าของเราอยู่ได้ถึงเดือนธันวาคม มันจะเกิดข้อขัดแย้งทางกฎหมายภายหลังได้

       
        หนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้งานได้
ตอบ หนังสือเดินทางที่ชำรุดหมายถึงหนังสือเดินทางที่หน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว เช่น รูปถ่าย ชื่อ นามสกุล วันเดือน ปี เกิด วันออกเล่ม และวันหมดอายุของหนังสอเดินทาง)มีรอยฉีกขาด รอยขูดขีด รอยขีดฆ่า หรือแต้มสีจนไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดส่วนใดส่วนหนึ่งได้ชัดเจน หรือหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มหนังสือเดินทางฉีกขาดหรือขาดหายจนรายละเอียดบาง ส่วนหายไป (เช่น ตราวีซ่า ตราเข้า ออกประเทศที่ประทับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) ซึ่งที่กล่าวข้างต้นล้วนถือเป็นหนังสือเดินทางที่ชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดิน ทางไปต่างประเทศได้ หมายเหตุ สนามบินนานาชาติทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ขององการบินระหว่างประเทศที่ทำ หน้าที่ตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางเล่มไหนเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่ สามารถใช้เดินทางได้
         
       
        หากทำหนังสือเดินทางหายระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำไง
ตอบ ขอตอบว่าเป็นเรื่องยุ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทุก ๆ คน มันยุ่งจริง ๆ ครับพี่น้อง ก่อนอื่นต้องรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจโดยอาจต้องให้ล่ามหรือไกด์พาเราไป จากนั้นต้องรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยในเมืองนั้น หรือถ้าไม่มีก็ต้องไปหาสถานกงสุลไทย หรือสถานทูตไทยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่สุด (ต้องบอกว่าเมืองที่เราไปใช่ว่าจะมีสถานกงสุลไทยประจำเมืองนั้น) เมื่อทางเจ้าหน้าที่กงสุลรับเรื่องแล้วเราต้องเป็นฝ่ายรอให้เจ้าหน้าที่ กงสุลออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางให้เรา ซึ่งจะใช้เวลามากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสถานกงสุลแต่ละแห่ง วัน เวลาทำการของเขาด้วย เมื่อได้รับเอกสารจากสถานกงสุลแล้ว เราจึงสามารถไปจองตั๋วเพื่อนเดินทางกลับประเทศได้ ถ้าคุณเดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ และทำหนังสือเดินทางหายระหว่างเดินทาง นอกจากจะยุ่งวุ่นวายกับเอกสารแล้ว ท่านอาจต้องเตรียมใจกับค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารที่พักระหว่างรอเอกสาร และค่าตั๋วเครื่องบินที่อาจต้องซื้อใหม่ในราคาแพงสุด ๆ เพราะทัวร์ส่วนใหญ่จะซื้อตั๋วราคาโปรโมชั่นให้คณะทัวร์ใช้เดินทางไปเที่ยว ต่างประเทศเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย และตั๋วโปรโมชั่นมักมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงวันเดินทางไม่ได้ เมื่อท่านไม่สามารถกลับพร้อมคณะตามกำหนดเนื่องจากหนังสือเดินทางหาย จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ท่านต้องซื้อตั๋วใบใหม่เพื่อเดินทางกลับบ้านเป็นแน่
หมายเหตุ ทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศท่านควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางเก็บติดตัว และติดกระเป๋าไว้หลาย ๆ ชุดเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเบื้องต้นเวลาหนังสือเดินทางสูญหายระหว่าง เดินทาง อีกทั้งเตรียมเบอร์โทรศัพท์ของสถานกงสุลไทยในเมืองต่างๆ (ในต่างประเทศที่เราเดินทางไป) จะเป็นประโยชน์มากในยามฉุกเฉิน
        หนังสือเดินทางทำได้ที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ ใช้แค่บัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
         
       
        ทำหนังสือเดินทางกี่วันถึงจะได้ ทำแบบด่วนได้หรือไม่
ตอบ   - รับด้วยตนเอง 2 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพ)
        - รอรับทางไปรษณีย์ EMS 5-7 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องต่างจังหวัดและผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพ)
         หนังสือเดินทางแบบด่วน
       1. การทำหนังสือเดินทาง ที่จะได้รับเล่มภายในวันเดียวต้องยื่นทำหนังสือเดินทาง ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โดยเสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ต้องยื่นเอกสารและชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายใน 12.00 น. (ขอให้มายื่นคำร้องก่อนเวลา 11.30 น.เพื่อที่จะได้ ทำคำร้องเสร็จสิ้นก่อนเวลา 12.00 น.) และสามารถรับเล่มที่ฝ่ายจ่ายเล่มกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
      2. การทำหนังสือเดินทาง ได้รับเล่มในวันรุ่งขึ้นกรณีที่ยื่นคำร้องในเวลา 12.00 น. ที่กรมการกงศุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป คิดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 บาท หรือ ในกรณียื่นคำร้องหลังเวลา 12.00 น. ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง ขอรับเล่มได้ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. ของวันทำการถัดไป คิดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 บาท
(หมาย เหตุ : การทำพาสปอร์ตเร่งด่วนในข้อ (2) ให้บริการที่กรมการกงสุล สํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และ สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่)
        อายุเท่าไหร่ถึงจะทำหนังสือเดินทางได้
ตอบ บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ใช้บัตรประชาชนฉบับจริงเพื่อยื่นคำขอทำหนังสือเดินทางได้เลย
ผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใชกรณีผู้เยาว์ (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)เอกสารลําดับที่ 1 บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) ที่ยังมีอายุการใชงาน หรือ เอกสาร ลําดับที่ 2 สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์และยังไม่ได ทําบัตรประจําตัวประชาชน)พร้อมกับเอกสารลําดับที่ 4 บัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และเอกสารลําดับที่ 5 บัตรประจําตัวประชาชนของมารดา (หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือ มารดาแล้วแต่กรณี) โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคําร้อง เว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1- 1.6
1.1 กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความ ยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทําหนังสอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอําเภอ สํานักงานเขตหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ ***เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ได้ให้ทําหนังสอมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 8) จากอําเภอ สํานักงานเขต หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นหรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ มายื่นคําร้องขอทําหนังสอเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสอยินยอมฯ ข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
1.2 กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดามารดา สามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียวพร้อมกับ บันทึกคําให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอําเภอ สํานักงานเขต หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น  และบัตรประจําตัวประชาชนของมารดา
1.3 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่าบิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใชอํานาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่า สามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียว พร้อมบัตรประจําตัวประชาชน
ของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
1.4 กรณีผู้เยาว์เป็ นบุตรบุญธรรมให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม (เอกสารลําดับที่่ 6)
1.5 กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสยชีวิตให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชวิตมาลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ ายหนึ่ง
  และบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
1.6 กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคําสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอํานาจปกครอง เช่น (ก) กรณีบิดาและมารดาเสยชีวิต (ข) กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถ ตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ (ค) กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ ายเดียวมาโดยตลอด และไม่สามารถติดต่อมารดาได้ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสงศาลเป็นผู้ลงนามให้ ความยินยอมฯ พร้อมกับคําสั่งศาลฯ และบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจปกครองตามคําสั่งศาล (เอกสารลําดับที่ 6)
หมายเหตุ : หากผู้มีอํานาจปกครองตามข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 1.4 ข้อ 1.5 และข้อ 1.6 ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้บุคคลดังกล่าวทําหนังสอให้ความยินยอมตามข้อ 1.1
         
        ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.consular.go.th/main/th/home

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240