ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2563 อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส โชว์ระบำหน้าท้อง 8 วัน 5 คืน (TK)

อิสตันบูล อิชเมียร์ เมืองโบราณเอฟเฟซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คาราวานสไลน์ โชว์ระบำหน้าท้อง OPTION BALLOON เมืองเกอเรเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาซิซาร์ อิสตันบูล BLUE MOSQUE สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำเยราบาติน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

ราคา (เริ่มต้น) 38,900 บาท

รหัสทัวร์ : HN-TUR-8D5N-TK

สายการบิน : TURKIST AIRLINE (TK)

วันเดินทาง :  6-13 พ.ย. | 20-27 พ.ย. | 4-11 ธ.ค. (วันพ่อ) | 26 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2563 อิสตันบูล อิชเมียร์ เมืองโบราณเอฟเฟซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คาราวานสไลน์ โชว์ระบำหน้าท้อง OPTION BALLOON เมืองเกอเรเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาซิซาร์ อิสตันบูล BLUE MOSQUE สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำเยราบาติน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

ยานพาหนะ /สายการบิน : TURKIST AIRLINE (TK)

รหัสทัวร์ : HN-TUR-8D5N-TK

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
6-13 พ.ย. 62 38,900 38,900 37,900 7,500 14 พ.ค. 63
20-27 พ.ย. 62 38,900 38,900 37,900 7,500 28 พ.ค. 63
4-11 ธ.ค. 62 (วันพ่อ) 38,900 38,900 37,900 7,500 12 มิ.ย. 63
26 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563) 42,900 42,900 41,900 7,500 03 ก.ค. 63
 
หมายเหตุสำคัญ
 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 14,900 บาท
*** เด็ก INFRANT อายุน้อยกว่า 2 ปี ราคา 7,500 ทุกพีเรียด***
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ


 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
20.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาท์เตอร์ U ประตูที่ 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
23.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศตุรกี กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

วันที่สอง เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินอะตาเติร์ก ประเทศตุรกี
08.00 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองอิชเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2312
09.20 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน
นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้
นำท่านชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีตท่านแวะถ่ายรูปISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและสำคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิSeljuk ในช่วงปลายคริสต์ค.ศ. 1400 นำท่านเข้าชม House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า เมือง PAMUKKALE

 

วันที่สาม ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้สัมผัสเมืองเฮียราโพลิส(Hierapolis)เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก (ค.ศ. 1077-1118) ซึ่งเป็นาอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ที่เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกฝิ่นและมีผลไม้อร่อย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
โรงแรม OZKAYMAK PARK HOTEL หรือเทียบเท่า KONYA

 

วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คาราวานสไลน์-** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง [เครื่องดื่มไม่อั้น]
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางแวะชม Caravansarai ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงจากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิคและร้านเครื่องประดับ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” หรือ Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทำให้ระบำหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน
โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า CAPPADOCIA (โรงแรมสไตล์ถ้ำ)

 

วันที่ห้า OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง -หุบเขาซิซาร์-อิสตันบูล (บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล)
05.30 น. ** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ** (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณ 230-250 USD)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK2009
21.05 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกี เดิมชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้นจึงส่งผลให้อิสตันบูล มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ล นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี เป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ISTANBUL

 

วันที่หก BLUE MOSQUE สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำเยราบาติน-พระราชวังทอปกาปึ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7
จากนั้นไม่ไกลนำทุกท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน หรือ Blue Mosque ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้ถึงแสนคน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อจากสุลต่านที่เป็นคนสร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง
กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิมในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปีเพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนียน โดยสร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นใหม่ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปีตัวโบสถ์ 5 ปีเมื่อประมาณปีพ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหาสิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมายสร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียนถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน (YEREBATAN SARNICI) สร้างในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนในปี ค.ศ.532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง ความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ำหลังคา 336 ต้น แบ่งเป็น 12 แถว สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร น้ำที่ได้ส่งผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกล้กับทะเลดำ ที่มาของสถานที่แห่งนี้ชวนให้น่าขนลุกอยู่ไม่น้อย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานำมาจากซากปรักหักพังของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเช่นเสาประดับรูปศีรษะเมดูซ่าที่กลับหัวลงและตะแคงข้าง รวมทั้งเสาหยาดน้ำตา ในยุคออตโตมัน หลังจากนั้นนำทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคนนำท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ISTANBUL

 

วันที่เจ็ด พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาทุกท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปีสร้างด้วยหินอ่อนศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาวถึง 600 เมตรตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรปจุดเด่นของวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์พรมโคมไฟเครื่องแก้วเจียระในและรูปเขียนรูปถ่ายต่างๆที่มีชื่อเสียงมากได้แก่โคมไฟแชนเดอเลียร์ของขวัญจากอังกฤษทำจากแก้วคริสทัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรัมประดับดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสาหินอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวทำด้วยไม้วอลนัตลูกกรงราวบันไดทำด้วยแก้วคริสตัลพรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลกเครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็กหินอ่อนจากอียิปต์มาทำห้องอาบน้ำ (เซาน่า)ในรูปแบบที่เรียกว่าเตอร์กิชบาธที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมายทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 0906 นอ้นเป็นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟาเคมาลหรืออตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484
กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่าแล้ว ยังมีจุดชมวิวที่สำคัญคือสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นสะพานที่ทำขึ้นเพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวถึง 1,560 เมตร นอกจากนั้นระหว่างล่องเรือสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญเช่น พระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของเศรษฐีตุรกีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตลอดความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. โดยมีความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย ได้เวลาอันสมควร
ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน อะตาเติร์กนำท่านทำ TAX REFUND เช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK64 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
*** เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2562 ใช้ไฟล์ท TK64 ***

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ
09.50 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ใช้ไฟล์ท TK68***
01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK68 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไข


เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน  
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจำ 15,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจำ 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วัน หักมัดจำ 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศตุรกีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและตุรกี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
4. ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
    – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
7. น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
8. น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
3. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
5. ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
    } เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการเราโดยประมาณ 48 USD หรือประมาณ 1,680 บาท ต่อทริป
       } ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 5USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 30USD)
       } พนักงานขับรถในท้องถิ่นท่านละ 3USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 18USD)
} ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

หมายเหตุ :
- รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
- เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 11 ปี
- หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.* น้ำหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240