ข้อมูลทั่วไปสิบสองปันนา 西双版纳 Xishuangbanna

วัฒนธรรมแบบชนชาติไทมาแต่โบราณ
 
ข้อมูลทั่วไปสิบสองปันนา 西双版纳 Xishuangbanna
เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา 西双版纳傣族自治州 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว ทำให้เขตสิบสองปันนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในเดือนเมษายนของทุกปี ที่นี่จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไต ( ไทลื้อ )
 
 
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนามีเนื้อที่รวม 19582.45 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น หนึ่งเมืองได้แก่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง 景洪  และ สองอำเภอ คือ อำเภอเมืองหล้า หรือ เหมิ่งล่า 勐腊 และอำเภอ เมืองไฮ หรือ เหมิ่งไห่ 勐海 สิบสองปันนามีประชากรรวม 850,000 คน ร้อยละ 35 ของประชากรเป็นชนชาติไต ทางการจีนจึงกำหนดให้สิบสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา โดยคำว่าสิบสองปันนานั้นเป็น
ภาษาไทลื้อ หมายถึง นาสิบสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบ นาหนึ่งพันผืนเท่ากับหนึ่งเมือง
 
ลักษณะภูมิอากาศ
สิบสองปันนามีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน มีปริมาณฝนและแสงแดดสูง แบ่งเป็น ๒ ฤดู คือฤดูฝนและฤดูแล้ง  
ฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน
ฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียสตลอดปีสิบสองปันนาจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวแทบทุกฤดูของปี
 
แหล่งท่องเที่ยวสิบสองปันนา
 
  9 จอม 12 เชียง   หมู่บ้านไทลื้อ   Dai Show
     
           
   สวนป่าดงดิบ   วัดป่าเจ   ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง
     
           
  หมู่บ้านชนเผ่าอาข่า   ตลาดเช้าเมืองหล้า   โชว์พาราณสี
     
           
  หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า   สวนป่าม่านทิง   วัดหลวงเมืองลื้อ
     
           
  สวนป่าอรัญญา   ถ้ำเขาควาย    
       
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
                      
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สิบสองปันนา          
        วัดหลวงเมืองลื้อ 蒙嘞大佛寺          
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อ 蒙嘞大佛寺          
                   
        วัดหลวงเมืองลื้อ 蒙嘞大佛寺 เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยการลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ด้วยเงินทุนมหาศาลถึง 350 ล้านหยวน นนาน ล้านหยวน  ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่  สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้นอกเหนือจากที่สามารถสืบค้นจาก "ชุมนุมพระคัมภีร์อักษรธรรมใบลาน" ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ใบลานของนิกายเถรวาทที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตามวัดวาอารามในสิบสองปันนา ที่ได้รับการรวบรวมชำระขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ครบถ้วนที่สุด แล้วพิมพ์เป็นอักษรไทลื้อเก่า ไทลื้อใหม่ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวม 6 ภาค เชื่อว่าวัดหลวงเมืองลื้อจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของสิบสองปันนาในอนาคต ไม่ใช่สำหรับชาวพุทธนิกายเถรวาทเพียงอย่างเดียว อันเนื่องจากวัดนี้ได้สร้างอย่างสวยงามบนเนื้อที่หลายพันไร่ริมเชิงเขา โดยผสมผสานศิลปะพุทธทั้งหินยาน มหายาน และทิเบต รอบๆ วัดจะมีท้าวจตุรบาลแบบจีนยืนตระหง่านอยู่สุดเชิงบันไดนาค ตรงกลางของที่พักช่วงแรกเป็นที่สถิตของพระพรหมสี่หน้าองค์ทองอร่าม ถัดขึ้นไปพระพุทธรูปปางประสูติ ซึ่งเป็นรูปปั้นเด็กมีเพียงผ้าคลุมกายพองาม ประทับยืนชี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าและลงดิน เหมือนกับเป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด  ในส่วนของตัวโบสถ์ได้สร้างด้วยศิลปะผสมผสานกันระหว่างไทลื้อ พม่า ลาว แถมยังมีลวดลายคล้ายลายประจำยามและลายขนดแบบของไทยสอดแทรกอยู่ ภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่เล่าเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเรื่อยไปจนถึงปรินิพพาน  การผสมผสานของนิกายเถรวาท มหายานแบบจีนและทิเบตยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อเริ่มพิธีเบิกเนตร เพราะจะเริ่มด้วยการสวดของพระนิกายมหายานแบบจีนก่อน ตามด้วยการสวดของพระทิเบต และท้ายสุดการสวดของพระนิกายเถรวาท 108 รูปที่รัฐบาลจีนเชิญจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
         
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อ 蒙嘞大佛寺 ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อ 蒙嘞大佛寺          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สิบสองปันนา          
        สวนป่าอรัญญา 望天树公园          
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา สวนป่าอรัญญา 望天树公园          
                   
        สวนป่าอรัญญา 望天树公园 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในเขตสิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงรุ้ง ห่างจากเชียงรุ้ง 134 กิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้อายุหลายร้อยปีอยู่เป็นจำนวนมาก จุดที่เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวคือ ต้น วั่งเทียนสู้ หรือต้นไม้ชี้ฟ้าซึ่งมีความสูง 80 เมตร สะพานเชือกแขวนที่มีความสูง 30 เมตร และเส้นทางเดินชมป่าท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ การเข้าชมสวนป่าอรัญญานั้นต้องนั่งเรือผ่านจุดที่เป็นแม่น้ำลา ก่อนจะไปถึงจุดที่เป็นอุยานป่าไม้ โดยใช้เวลาเดินเที่ยวชมราว 2-3 ชั่วโมง
         
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา สวนป่าอรัญญา 望天树公园 ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา สวนป่าอรัญญา 望天树公园          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   
                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สิบสองปันนา          
        สวนม่านทิง Manting Park Jinghong 曼厅公园          
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา สวนม่านทิง สวนบ้านถิ่น Manting Park Jinghong 曼厅公园          
                   
        สวนม่านทิง หรือ สวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงรุ้ง มีเนื้อที่ 1.54 หมื่นตารางเมตร เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1300 ปี จึงเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวนม่านทิง มีรูปปั้นทอเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่ สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก และได้สร้างอนุสรณ์ขึ้นในภายหลัง ภายในสวนมีต้นโพธ์สองต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย – จีน ที่สมเด็จพระเทพฯได้ปลูกไว้เมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยือนเมืองเชียงรุ้ง ภายในสวนประกอบด้วย สวนป่าซึ่งมีต้นขี้เหล็กและต้นไม้ใหญ่มากมาย สระน้ำ กรงนกยูง และศาลาสำหรับพักผ่อน ด้านหลังของสวนม่านทิงมีเจดย์ขาว และเจดีย์แปดเหลี่ยม
         
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา สวนม่านทิง สวนบ้านถิ่น Manting Park Jinghong 曼厅公园 ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา สวนม่านทิง สวนบ้านถิ่น Manting Park Jinghong 曼厅公园          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   
                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สิบสองปันนา          
        วัดป่าเจ 西双版纳总佛寺          
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา วัดป่าเจ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน          
                   
        วัดป่าเจ เป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน
         
        วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย          
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา วัดป่าเจ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา วัดป่าเจ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

หน้าที่ 1 จาก 3

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240