ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Sendai ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ  แช่น้ำแร่ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน (TG)

เยี่ยมชมวิหารทองคำที่ฮิราอิซูมิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้าญี่ปุ่นมากมาย แช่น้ำแร่ ออนเซ็น ฮิราอิซูมิ วัดจูซนจิ ล่องเรือหุบเขาเกย์บิเคย์ หุบเขานารูโกะ นารูโกะ ออนเซ็น ยามากาตะ กินซัง ออนเซ็น มัตสึชิมะ วัดซุยกันจิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ มิตซุย เอาท์เล็ต เซ็นได

ราคา  34,900 บาท

รหัสทัวร์ : VG-SEN-5D3N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง :  30 พ.ย.-4 ธ.ค.| 7-11 ธ.ค. | 14-18 ธ.ค. 62

ไฮไลท์โปรแกรม : เยี่ยมชมวิหารทองคำที่ฮิราอิซูมิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้าญี่ปุ่นมากมาย แช่น้ำแร่ ออนเซ็น ฮิราอิซูมิ วัดจูซนจิ ล่องเรือหุบเขาเกย์บิเคย์ หุบเขานารูโกะ นารูโกะ ออนเซ็น ยามากาตะ กินซัง ออนเซ็น มัตสึชิมะ วัดซุยกันจิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ มิตซุย เอาท์เล็ต เซ็นได

ยานพาหนะ /สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

รหัสทัวร์ : VG-FUK-5D3N-TG

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 34,900 31,500 26,300 7,900 2 มิ.ย. 63
7 - 11 ธ.ค. 62 34,900 31,500 26,300 7,900 9 มิ.ย. 63
14 - 18 ธ.ค. 62 34,900 31,500 26,300 7,900 16 มิ.ย. 63
 
หมายเหตุสำคัญ
 
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได ภูมิภาคโทโฮขุ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626

 

วันที่สอง สนามบินเซ็นได >> ฮิราอิซูมิ >> วัดจูซนจิ >> ล่องเรือหุบเขาเกย์บิเคย์ >>หุบเขานารูโกะ>> นารูโกะ ออนเซ็น
07.30 น.

เดินทางถึงสนามบินเซ็นได จังหวัดมิยางิ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮิราอิซูมิ จังหวัดอิวาเตะ เพื่อนำท่านชมความสวยงามของวิหารทองคำที่วัดจูซนจิ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.850 โดยพระเอนนิน โดยมีท่านคิโยฮิระ ผู้นำตระกูลโอชู ฟูจิวาระ เป็นผู้ริเริ่มขยายวัดให้ใหญ่ขึ้น ในสมัยนั้นมีอาคารและเจดีย์มากกว่า 40 แห่ง และมีนักบวชมากกว่า 300 รูป ท่านคิโยฮิระตั้งใจจะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในศึกสงครามภายในแคว้นที่มีมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีอาคารที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติแห่งแรกนั่นคือ วิหารทองคำหรือคงจิคิโด วิหารที่ถูกเคลือบด้วยทองคำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ประดับตกแต่งด้วยเปลือกหอยอย่างปราณีต ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธรูป แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฮิราอิซูมิในสมัยนั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร

นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถมาล่องเรือชมวิวที่เกย์บิเคย์ หุบเขาโขดหินขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี โดยที่เกย์บิเคย์นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ใช้เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอันเดียวตลอดการเดินทาง ในระหว่างการล่องเรือ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของสองข้างทางที่สวยงามน่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขานารูโกะ หนึ่งในหุบเขาที่สวยที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขารวมทั้งสะพานโอฟุคาซาว่าที่บริเวณศาลานารุโกะเคียว 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
***หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่สาม นารูโกะ >> ยามากาตะ >> กินซัง ออนเซ็น >> มัตสึชิมะ >> วัดซุยกันจิ >> ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ >> มิตซุย เอาท์เล็ต >> เซ็นได
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามากาตะ เพื่อพาท่านชม กินซัง ออนเซ็น เมืองน้ำพุร้อนที่ในอดีตเคยเป็นเหมือนแร่เงินมาก่อน แต่เนื่องจากกาลเวลาผ่านไป เหมืองแร่ได้ปิดตัวลงและถูกพัฒนามาเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ด้วยบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นโบราณ ที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ทำให้กินซังออนเซ็นดูมีเสน่ห์น่าค้นหาและน่าหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง กินซังอออนเซ็นแห่งนี้ ถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำละครและภาพยนตร์ย้อนยุคมากมาย ที่โด่งดังที่สุดได้แก่เรื่อง “โอชิน” นั่นเอง

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ นำท่านเข้าชม วัดซุยกันจิ วัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.828 และเนื่องจากวัดซุยกันจินี้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงยุคสมัยสงครามอันยาวนาน ทำให้เราได้เห็นถึงโครงสร้างที่แปลกตาไปจากวัดทั่วๆ ไปอาทิเช่น หอสังเกตุการณ์หรือทางเดินที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถรู้ได้ว่ามีผู้บุกรุก ซึ่งปรกติเราจะพบโครงสร้างแบบนี้ได้ตามปราสาทต่างๆ ในญี่ปุ่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือรับลมชมอ่าวมัตสึชิมะ ที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 260 เกาะ เรียงรายกันอยู่ในท้องทะเล ลักษณะเกาะเป็นแบบหินขาวปกคลุมไปด้วยต้นสน เมื่อผสมผสานกับน้ำทะเลสีฟ้า เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่าวมัตสึชิมะเคยได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” และยังติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ราคาดี ที่มิตซุย เอาท์เล็ต ปาร์ค เซ็นได พอร์ท ที่นี่มีแบรนด์สินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 120 ร้าน อาทิเช่น COACH, MICHAEL KORS, GAPS, adidas, Reebok, NIKE, ASICS, Onitsuka Tiger, UNDER ARMOUR, LE CREUSET ฯลฯ   

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นได เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคโทโฮขุ มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆหนึ่งล้านคน  เมืองเซ็นไดนี้ก่อตั้งโดยไดเมียวดาเตะ มาซามุเนะ  ภายในตัวเมืองมีการปลูกต้นเซลโคว่าเรียงรายทอดยาวตลอดเส้นทาง และมีสวนสาธารณะอยู่มากมาย จึงทำให้เมืองเซ็นไดได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งต้นไม้”
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สี่ เซ็นได >> ปราสาทอาโอบะ >> วัดไดคันนอน (เจ้าแม่กวนอิม) >> ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือปราสาทเซ็นได ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1601 โดยท่านดาเตะ มาซามุเนะ แม้ว่าในปัจจุบัน ตัวปราสาทจะไม่หลงเหลือแล้ว แต่ยังคงหลงเหลือกำแพงหินและประตูที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยจากบริเวณซากปราสาท ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเซ็นไดได้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดไดคันนอน หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมสูง 100 เมตร เป็นองค์ประธาน โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมภายในรูปปั้นได้ ภายในมี 12 ชั้น สามารถชมวิวเมืองเซ็นไดได้อย่างทั่วถึง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซ็นไดและเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ ประกอบไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา ร้านร้อยเยน ร้านอาหารฯลฯ 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ห้า สนามบินเซ็นได >>  สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินเซ็นไดเพื่อทำการเช็คอิน
11.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไข


หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน -สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้องดับเบิ้ล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว**
7. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 และท่านต้องชำระเพิ่มเติมใน
กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการ
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

การยกเลิก

1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี

หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240