ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวสุดฟิน The Best of Nagoya ชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโต้ 6 วัน 4 คืน (XJ)

นาโกย่า ย่านการค้าซาคาเอะ  วัดโอสึคันนอน  ช้อปปิ้งย่านโอสุ  ILLUMINATION NANABA NO SATO  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  อิออน จัสโก้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนากามาจิ  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ แช่ออนเซ็น  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

ราคา(เริ่มต้น) 25,990 บาท

รหัสทัวร์ญี่ปุ่น : FIN-NGO-6D4N-XJ

สายการบิน : AirAsia X (XJ)

วันเดินทาง :  12-17 ธ.ค. | 13-18 ธ.ค. | 17-22 ธ.ค. | 26-31 ธ.ค. | 27 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 (ปีใหม่) | 29 ธ.ค. 62-3 ม.ค. 63  (ปีใหม่)

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ย่านการค้าซาคาเอะ  วัดโอสึคันนอน  ช้อปปิ้งย่านโอสุ  ILLUMINATION NANABA NO SATO  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  อิออน จัสโก้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนากามาจิ  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ แช่ออนเซ็น  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

ยานพาหนะ /สายการบิน : AirAsia X (XJ)

รหัสทัวร์ญี่ปุ่น : FIN-NGO-6D4N-XJ

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
12 - 17 ธ.ค. 62 25,990 25,990 24,990 5,900 16 มิ.ย. 63
13 - 18  ธ.ค. 62 25,990 25,990 24,990 5,900 17 มิ.ย. 63
17 - 22 ธ.ค. 62 26,990 26,990 25,990 6,900 21 มิ.ย. 63
26 - 31 ธ.ค. 62 29,990 29,990 28,990 6,900 30 มิ.ย. 63
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63 (ปีใหม่) 33,990 33,990 32,990 6,900 1 ก.ค. 63
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63 (ปีใหม่) 33,990 33,990 32,990 6,900 3 ก.ค. 63
 
หมายเหตุสำคัญ
 
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชูบุเซ็นแทร์ 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) สนามบินชูบุเซ็นแทร์ – นาโกย่า – ย่านการค้าซาคาเอะ - วัดโอสึคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ  ILLUMINATION NANABA NO SATO 
02.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ638 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาโกย่า ชูบุ เมืองนาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่นบริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิกฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ท่านมาเที่ยวชมได้อย่างจุใจ  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

จากนั้นนำท่านไปยัง ย่านซาคาเอะ เป็นย่านใจกลางเมืองนาโกย่าและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญ มีแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง คือหอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนี้ที่ช้อปปิ้งมอลล์ใต้ดินขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อดังนั้นไม่ว่าจะต้องการสินค้าแบบใดก็สามารถหาซื้อได้ที่ย่านซาคาเอะแห่งนี้ 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดโอสึคันนอน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า สร้างขึ้นใกล้กับเมือง  ฮาชิมะในปี 1333 และได้ย้ายไปยังตำแหน่งปัจจุบันในปี 1612 เมื่อโชกุนโทคุกาวะ อิเอยาสึสร้างปราสาทนาโกย่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้มีเทวรูปไม้คันนอน เทพธิดาแห่งความเมตตากรุณาในศาสนาพุทธประดิษฐานในห้องสักการะหลัก ซึ่งแกะสลักโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ อาคารปัจจุบันก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1970 เสาและคานสีแดงสดใสทำให้มันเป็นโครงสร้างที่น่าตื่นเต้นที่สุดและถ่ายรูปสวยที่สุดในย่านนี้ ภายในวัดมีห้องสมุดซึ่งรวบรวมคัมภีร์โบราณในภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งหลายๆเล่มในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติหรือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั้นแรงงานแบบดั้งเดิม แม้ว่าย่านชอปปิ้งโอสุจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าชม เทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination เป็นเทศกาลประดับไฟช่วงหน้าหนาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้  ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล ไฮไลท์ของที่นี่ ที่ทุกคนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คือ อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูกตา และ การแสดงไฟไฮไลท์ของที่นี่ ที่จะเปลี่ยนตีมไปทุกๆปี 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองนาโกย่า – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านเที่ยวเชมย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ เมืองเก่าเล็กๆที่มีหลายชื่อ หลายคนสงสัยว่าตกลงชื่ออะไร ซันมาชิซูจิ กับ Little Kyoto มันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าจริงๆ แล้วก็เป็นย่านหนึ่งในทาคายาม่า ที่ได้รับฉายาลิตเติ้ลเกียวโต ซึ่งมีเมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่นที่ได้รับฉายานี้เหมือนกัน แต่ถ้าพูดถึงลิตเติ้ลเกียวโตในทาคายาม่า ก็ต้องที่ซันมาชิซูจิ ผ่านชม อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ โบราณสถานแห่งชาติหนึ่งในที่พำนักของเจ้าเมืองคานาโมริ แห่งปราสาททาคายามะ  หลังจากหมดยุคปกครองโดยคานาโมริคฤหาสน์นี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของโชกุนโทคุงาวะ ซึ่งผู้ปกครองจังหวัดและเขตได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานว่าการเมืองฮิดะ อาคารนี้มีชื่อเรียกว่า ทาคายามะ จินยะ เป็นที่ออกประกาศของทางราชการ และเก็บภาษีต่างๆ เมื่อเข้าสู่ยุคเมจิ จึงถูกเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานประจำพื้นที่ของจังหวัด เขต และสำนักงานย่อยของพื้นที่ ทาคายามะ จินยะ เป็นอาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ (ไม่รวมค่าเข้า 430 เยน/ท่าน)  
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองนี้ถือเป็นเมืองที่มีความสวยงามและคลาสิกมากแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่เมืองนี้มีหมู่บ้านโบราณที่ยังคงเอกลักษณ์จากอดีตเอาไว้มายาวนานจนถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างก็หลงใหลและใฝ่ฝันอยากมาชมกันก็คือ หลังคาที่มีความชันถึง 60 องศาที่ตั้งเรียงรายอยู่ภายในหมู่บ้าน และบ้านทุกหลังยังมีคนอาศัยอยู่จริง ๆ และบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ดูสวยในทุกฤดู โดยเฉพาะฤดูหนาวที่มีหิมะปกคุม

จากนั้นนำท่าน อิออน จัสโก้ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่างคิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก MATSUMOTO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - แช่ออนเซ็น 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592-1614 หนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติประจำชาติ หรือปราสาทอีกาเพราะโทนออกเป็นสีดำ มองไปมองมาให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยใช้การสลักไม้ หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่สำหรับระวังภัย ข้างในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใช้สู้รบในสมัยก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสำหรับยิงปืนและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและเมืองมัตสึโมโต้ได้จากชั้นบนสุดของปราสาท

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนาคามาชิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ถนนนาคามาชิเป็นย่านการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ ในสมัยก่อนถนนสายนี้มีโรงหมักเหล้า และร้านขายกิโมโน หลังจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึงสองครั้ง พ่อค้าที่อาศัยอยู่ในย่านนี้จึงสร้างโกดังผนังดินที่เรียกว่าขึ้นเพื่อป้องกันภัยจากไฟไหม้ ทำให้บ้านเรือนในบริเวณถนนนากะมาจิมี โกดังลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีดำสลับสีขาวเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านเหล้า และร้านค้ามากมาย 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ณ ถนนากามาจิ 
   
นำท่านเดินทางสู่ สวนโอชิโนะฮักไค เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปู

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพิ่มประสบการณ์กับการแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

 

วันที่ห้า ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร  ตั้งอยู่บริเวณ จังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียว โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก โตเกียว นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น มอบอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิได้ตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่ทางขึ้นปิดหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Earthquake Museum) ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้ ที่จะให้เราได้รอบรู้เรื่องแผ่นดินไหว รู้จักวิธีป้องภัยที่ถูกต้อง พร้อมเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโกเบ นอกจากนี้ยังสร้างเพื่อระลึกถึงและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่17 มกราคม พ.ศ. 2538 แผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดถึง 7.3 ตามมาตราริกเตอร์ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีโรงละครที่ฉายภาพการทำลายล้างของแผ่นดินไหว และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ภัย ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวฮันชิน อะวาจิ ออกแบบโดยใช้กระจกหนาถึง 2 ชั้น มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวไม่ว่าจะมีความแรงเท่าใดก็ตาม

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา สัมผัสต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก นาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า
10.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ639 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไข


***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 34 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทต่อท่าน
23. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน


จองโปรแกรมทัวร์นี้
 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240