ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดูหนาว SAPPORO SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน (XJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครั้งที่ 71 สกีรีสอร์ท เล่นกระดานเลื่อนหิมะ คลองโอตารุ เทศกาลประดับแสงเทียนริมคลองโอตารุ ทะเลสาบชิค็อทสึ ทะเลสาบโทยะ ทำเนียบอิฐแดง ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล มิตซุย เอาท์เล็ท ย่านทานูกิ ย่านซูซูกิโน่

ยานพาหนะ /สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

รหัสทัวร์ญี่ปุ่น : VG-HKD-6D4N-XJ

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
10 -15 ก.พ. 63 38,900 38,900 38,900 9,900 15 ส.ค. 63
 *ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้
5. ไม่มีราคาสำหรับเด็ก

หมายเหตุสำคัญ
 
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ >> สนามบินชินชิโตเสะ
23.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

 

วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ >> ซัปโปโร >> เทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งที่ 70 >> ย่านช้อปปิ้งทานูกิและย่านซูซูกิโนะ
02.20 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ620 มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน (อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม)
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  หลังจากผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น แผนผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับคำแนะนำและการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริการท่านด้วยเซ็ทอาหารญี่ปุ่น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***

นำท่านเดินเล่นที่ สวนสาธารณะโอโดริ เพลิดเพลินและตระการตากับความสวยงามของ เทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครั้งที่ 70 ที่เนรมิตสวนสาธารณะใจกลางเมืองให้เป็นลานแสดงโชว์ผลงานศิลปะต่างๆ ที่รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินจากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ รวมไปถึงจากประเทศไทยด้วย โดยผลงานและร้านรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมาย ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตก และให้ท่านชื่นชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างแกะสลักจากประเทศไทยที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าแข่งขันการแกะสลักหิมะ

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้าหรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมายและย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านสำหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สาม โอตารุ >> ลานสกีไดนาสตี้ >> มิตซุย เอาท์เล็ท >> ทะเลสาบชิค็อทสึ >> เทศกาลน้ำแข็งชิค็อทสึ >> ทะเลสาบโทยะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ไดนาสตี้ สกีรีสอร์ต อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สเลท(กระดานเลื่อนหิมะ) หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกี รีสอร์ท อาทิ สกี, สโนว์ ราฟติ้ง ฯ ท่านต้องชำระค่ากิจกรรมเอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ท
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายในมิตซุย เอาท์เล็ท

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่หลากหลาย พร้อมใจกันลดราคา อาทิ เช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทั่งขนมของฝากต่างๆ

เดินทางสู่ ทะเลสาบชิค็อทสึ นำท่านเข้าชม เทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival ภายในบริเวณเทศกาล ท่านจะได้พบกับการแกะสลักน้ำแข็งเป็นซุ้มต่างๆ มีทั้งศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ปลาขนาดย่อมที่ผู้จัดงานนำปลาที่หาได้จากบริเวณนี้มาโชว์ จำลองอุโมงค์ถ้ำที่มีน้ำแข็งห้อยย้อยพร้อมประดับไฟระยิบระยับ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในอาณาจักรน้ำแข็ง

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - โทยะ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อในอดีตกาล ทำให้พื้นดินยุบตัวจนก่อให้เกิดทะเลสาบในปัจจุบัน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้น ที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังเคยถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8 เมื่อปีค.ศ.2008

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่สี่ โทยะ >> ฟาร์มหมีสีน้ำตาล >>ซัปโปโร >>โอตารุ >>ศาลเจ้าฮอกไกโด >> พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> คลองโอตารุ (ชมงานเทศกาล ประดับแสงเทียน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในประเทศญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุ (ชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด) เชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี้ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซัปโปโร 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร แต่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด เชื่อกันว่าศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันตกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่มีความเป็นตะวันตกผสมอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ หรือจะเป็นเสาไฟที่ใช้ตะเกียงแก๊ส ทำให้บรรยากาศในเมืองมีความโรแมนติค

พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทำกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ

จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดับแสงเทียน หรือ Otaru Snow Light Path ยามท้องฟ้าเปลี่ยนสี ความมืดเข้าคลอบคลุมท้องฟ้า จะมีการจุดเทียนโคมไฟในคลอง ส่วนบริเวณริมคลองและทั่วบริเวณจะถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟหิมะและรูปปั้นน่ารักจำนวนมาก โดยแสงเทียนในโคมหิมะอาบไล้ไปทั่วพื้นหิมะ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซัปโปโร
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน
ให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที่จุดกลางเมือง  บริเวณเดียวกันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวกลางคืนที่ภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของที่นี่นั้นติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ที่วิวกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถขึ้นไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ก็ยังมีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม (ไม่มีรถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)
เที่ยง-ค่ำ อิสระรับประทานอาหารมื้อกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เนื้อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่หก ซัปโปโร >> อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินดอนเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซัปโปโร ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อทำการเช็คอิน
11.55 น. เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ621 มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน (อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม)
18.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไข


 หมายเหตุ

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน
-สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
และสัมภาระ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้นเท่านั้น (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
-สายการบินพีช แอร์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
และสัมภาระ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้องดับเบิ้ล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์แล้ว

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการ
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

การยกเลิก

1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณีและหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี


หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ

 


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน


จองโปรแกรมทัวร์นี้
 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240