ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่2563 HOKKAIDO TOMAMU 6 วัน 4 คืน (TG)

ซัปโปโร โทมามุ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ ทะเลสาบโทยะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ ภูเขาไฟโชวะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทำเนียบอิฐแดง ศาลเจ้าฮอกไกโด ย่านทานูกิ ย่านซูซูกิโน่ อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร พิเศษ!! ออนเซ็น 2 คืน + บุฟเฟต์ขาปู + กิจกรรมในโทมามุ

ราคา 54,900 บาท

รหัสทัวร์ : VG-HKD-6D4N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โทมามุ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ ทะเลสาบโทยะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ ภูเขาไฟโชวะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทำเนียบอิฐแดง ศาลเจ้าฮอกไกโด ย่านทานูกิ ย่านซูซูกิโน่ อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร พิเศษ!! ออนเซ็น 2 คืน + บุฟเฟต์ขาปู + กิจกรรมในโทมามุ

ยานพาหนะ /สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

รหัสทัวร์ : VG-HKD-6D4N-TG

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (ปีใหม่)
54,900 49,900 41,900 11,900 4 ก.ค. 63
 หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้

หมายเหตุสำคัญ
 

เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ


 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยสายการบินไทย
23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670

 

วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขุดานิ >> ทะเลสาบโทยะ >> นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ >> ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
08.20 น.
เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นำท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ภูเขาไฟอูสุซัง เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปีค.ศ.1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดันพื้นดินสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบัน และยังคงมีพลังงานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มีหิมะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านจะได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี้ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังมื้ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่สาม โทยะ>> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >> โรงงานช็อคโกแลต >> ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโน่และทานูกิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป

นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทำกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริการท่านด้วยเซ็ทอาหารญี่ปุ่น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***

นำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ และมีช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ย่านทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียวท่องเที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

 

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที่จุดกลางเมือง  บริเวณเดียวกันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวกลางคืนที่ภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของที่นี่นั้นติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ที่วิวกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถขึ้นไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ก็ยังมีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม (ไม่มีรถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)
เที่ยง-ค่ำ อิสระรับประทานอาหารมื้อกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เนื้อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

  

วันที่ห้า ซัปโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ที่ทำการรัฐบาลเก่า >> โทมามุ >> สนุกกับกิจกรรมหน้าหนาวที่โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ >> ยูบาริ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร แต่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด

จากนั้นนำท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่านเดินทางสู่โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ สกีรีสอร์ทระดับหรู ที่มีกิจกรรมสำหรับฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้เข้าร่วมและสัมผัสกับหิมะสีขาวบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงกิจกรรมในร่มอีกมากมาย คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศดี ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหารรสเลิศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมของทางโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ ดังต่อไปนี้
-สกีและสโนว์บอร์ด ที่โทมามุมีลานสกีขนาดใหญ่ เหมาะกับคอร์สสกีหลากหลายระดับให้ท่านได้เลือกเล่น หรือหากจะเริ่มเรียนการเล่นสกี ก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญคอยแนะนำอย่างละเอียด
-สโนว์ โมบิล มีหลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลือก ตั้งแต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 กิโลเมตร มีทั้งคอร์สสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
-บานาน่า โบ๊ท และสโนว์ ราฟติ้ง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนั่งบานาน่า โบ๊ท และเรือยางล่องไปตามพื้นหิมะ สนุกไม่แพ้การล่องเรือในน้ำทะเล
-สโนว์ชู ทัวร์ หากท่านอยากลองกิจกรรมเดินป่าหิมะ ท่านสามารถเลือกเข้าคอร์สเดินป่าหิมะ โดยสวมใส่รองเท้าชนิดพิเศษที่ใช้เดินบนพื้นหิมะโดยเฉพาะ โดยในหนึ่งคอร์สใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านั้น
-เสลท ให้ท่านได้สนุกกับการลื่นไถลกระดานหิมะบนเนินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
-ไอซ์ วิลเลจ ช่วงเย็นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในหมู่บ้านน้ำแข็ง ภายในมีสิ่งก่อสร้างหลากหลายที่ล้วนสร้างจากน้ำแข็งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่, บาร์, ร้านอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมีการประดับไฟและแสงเทียน เพิ่มความสวยงามให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนติคมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกสนุกสนาน
**ราคาทัวร์รวมกิจกรรมสเลทและค่าเข้าชมหมู่บ้านไอซ์ วิลเลจ เท่านั้น หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ แทนการเล่นสเลท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสเลท**
**ไม่รวมค่ากิจกรรมอื่นๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ**
**ปริมาณหิมะสำหรับกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับเทียบเท่า 3 ดาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

หลังมื้ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่หก ยูบาริ >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังมื้ออาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อทำการเช็คอิน
10.30 น. เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไข


หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน
    - สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
    - สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
    - สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้นเท่านั้น (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
    - สายการบินพีช แอร์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
    - ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
    - ห้องดับเบิ้ล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
    - ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
    - ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน  
1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการ
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

การยกเลิก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240