บินตรงสิบสองปันนา เชียงรุ้ง ราคาถูก 9500 เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ชมโชว์ระดับโลก Dai Show 4 วัน 2 คืน (DR)

ไฮไลท์โปรแกรม : บินตรงสิบสองปันนา ราคาถูก 9500 เมืองน้ำไทลื้อ หมี่จองหงวนชามยักษ์ เก้าจอมสิบสองเจียง ห้างใต้ดิน DAXING ตลาดเช้า หมู่บ้านไทลื้อ วัดป่าเจย์ ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง ต้นไม้อธิษฐาน WANDA RIVER CITY โชว์ระดับโลก DAI SHOW

ยานพาหนะ /สายการบิน : Ruili Airlines (DR)

รหัสทัวร์ : MT-JHG-4D2N-DR

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว ราคาพิเศษเหมากรุ๊ป พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
กรุณาสอบถาม 9,800 9,800 9,800 2,500   2 มี.ค. 63
 
หมายเหตุสำคัญ
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500.- บาท/ท่าน **ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**
***หมายเหตุ...สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเดินทางไปกลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ โดยไม่ใช้บริการรถตู้ปรับอากาศของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่ทำการคืนเงินหรือหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น...***
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ
18.00 น.
พบกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีคนขับรถตู้คอยดูแลเรื่องเอกสารและสัมพาระ…
18.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศขนาด 9 ที่นั้ง...

 

วันที่สอง สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินเชียงรุ้ง – เมืองน้ำไทลื้อ – หมี่จองหงวนชามยักษ์ – เก้าจอมสิบสองเจียง – ห้างใต้ดิน DAXING
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสิบสองปันนา กาซา โดยสายการบิน RUILI AIRLINS เที่ยวบินที่ DR5360
***บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน***
11.50 น.
  เดินทางถึง สนามบินสิบสองปันนา กาซา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า...
จากนั้นนำทุกท่านนั้งรถโดยสารปรับอากาศสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งหง ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกันกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์....
นำท่านสู่ จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงามมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุดมีเวลาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้...
จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น หรือ เมืองน้ำบ้านไทลื้อ โครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองของรัฐบาลที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมืองมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาไปชม เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ที่ได้รับการขนานนามว่า อัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำ  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รวมเอา 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ไว้อย่างลงตัว ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่ เป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยว ธุรกิจนานาชาติ ตั้งอยู่ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขง บนเนื้อที่ 1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองเชียงรุ่ง......
นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีนสนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนาน…
ถ้ามีเวลาท่านยังสามารถไปช้อปปิ้งบริเวณ ห้างใต้ดิน DaXing ได้
พักที่ โรงแรม STAR WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม ตลาดเช้า – หมู่บ้านไทลื้อ – วัดป่าเจย์ – ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง – ต้นไม้อธิษฐาน – WANDA RIVER CITY – โชว์ระดับโลก DAI SHOW
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย อีกทั้งอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ...
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณไทลื้อ ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีพาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อสักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาจากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไทลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขาและความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่...
จากนั้นนำชม สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า สถาบันดังกล่าวเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วนซึ่งทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของสถาบันนี้โด่งดังไปทั่วประเทศจีนจนรัฐบาลจีนต้องส่งผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งนี้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าเจย์ หรือ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระรวมไปถึงที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง
จากนั้นนำท่านชม สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงและวัดป่าเจย์
นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่ามซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ภายในอุทยานยังมีสวนพฤษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงามนำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8 เหลี่ยม 12 ชั้นอันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง12 ชั้นหมายถึง12 เจียง8 เหลี่ยมหมายถึง 8 ทิศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดินจากนั้นนำท่านขอพรจาก ต้นไม้อธิษฐาน ด้วยการเขียนขอพรลงในแผ่นป้ายไม้และด้ายแดงก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของท่านเป็นความจริง
จากนั้นนำท่าน ลงเรือไม้ล่องทะเลสาบฟ่างเซิง (เรือลำละ 4-6 คน) สัมผัสบรรยากาศของสวนสวยซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าไทลื้อ ชวนทุกท่านจิบชาผูเอ่อร์ ชาผู่อ๋อผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนสัมผัสกับหนึ่งในตำนานใบชาที่สำคัญของโลกซึ่งจิ่งหงถือเป็นเมืองหลักของ“เส้นทางม้าสายชาโบราณ” ที่ใช้ในการพักรถม้าเพื่อขนส่งใบชาจากเมืองผู่เอ๋อซึ่งอยู่ห่างไปเพียง 130 กิโลเมตรเท่านั้น
ค่ำ
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ WANDA CITY นำท่านผ่านชม WANDA RIVER CITY ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำที่คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆมากมายมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ชมชายหาดจำลองนำท่านเดินผ่านสะพานไม้มุ่งหน้าสู่ห้างสรรพสินค้า GUAN PARK มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย
20.30 น.
นำท่านชมการแสดงสุดอลังการ สุดตระการตา และสุดประทับใจด้วยการแสดงชุดใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา เป็นการแสดงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในมณฑลยูนาน การแสดงชุดนี้มีชื่อว่า DAI SHOW แปลเป็นไทยก็คือสุดยอดการแสดงของชนไทลื้อ เป็นการแสดงเชิงศิลปะ วัฒนธรรมที่จัดได้ยอดเยี่ยมและหาชมได้ยาก เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสิบสองปันนา
พักที่ โรงแรม JAMES JOYCE COFFETEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ สนามบินเชียงรุ้ง – สนามบินเชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงรุ้ง เพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง
08.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ DR5395
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่...จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศขนาด 9 ที่นั้ง
ค่ำ
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไข


หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง (มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***

เงื่อนไข และการจองทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 8 ท่าน ขึ้นไปจึงสามารถออกเดินทางได้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
6. คณะผู้เดินทางจำนวน 16 ท่าน ขึ้นไปจะมีหัวหน้าทัวร์

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ ฯลฯ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ท่าน/ทริป

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์  
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 7,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้       

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย หรือความล่าช้า
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง
นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง) เช่น ลูกค้าเดินทางวันที่ 01-05 มกราคม 2561
หนังสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง  สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240