ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน บินกรุงเทพ-เชียงราย-สิบสองปันนา โปรแกรม C

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์สิบสองปันนา สิบสองปันนา เชียงราย วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง เชียงรุ้ง สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ วัดป่าเจ ร้านใบชา ล่องเรือชมแสงสีเมืองเชียงรุ้ง ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ภูเขาชาโบราณ ต้นชา 800 ปี เมืองน้ำไทลื้อ ร้านหยก น้ำพุดนตรี ตลาดกลางคืนในเก้าจอมสิบสองเชียง หมู่บ้านไทลื้อ Wanda Shopping Mall

ยานพาหนะ /สายการบิน : Thai Air Asia (FD)

รหัสทัวร์สิบสองปันนา : MT-JHG-4D3N-FD

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว ราคาพิเศษเหมากรุ๊ป พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
กรุณาสอบถาม 16,900 16,900 16,900 2,500    
 
หมายเหตุสำคัญ
 

เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นอัตราค่าบริการพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเมืองสิบสองปันนา ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องบรรจุโปรแกรมเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสิบสองปันนา ร้านหยก,ศูนย์วิจัยสมุนไพรจีน,ร้านมีดไทลื้อ,ร้านใบชา ไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา โดยร้านค้าต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งการแวะชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแต่ละที่ อาจใช้เวลาประมาณ 45 นาที - 60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น *** หากลูกทัวร์ปฏิเสธการเข้าชมร้านค้าดังกล่าว ทางบริษัททัวร์ท้องถิ่นสงวนสิทธิ์ที่จะขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวนต่อท่าน ***

 

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เชียงราย – เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย – เชียงรุ้ง             
05.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ณ ถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและช่วยท่านตรวจเช็คเอกสารก่อนเดินทาง
07.35 น. เดินทางสู่ สนามบินเชียงราย โดยเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3203
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงราย นำคณะเช็คอิน หลังรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย 
นำท่านเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงราย นำชม วัดร่องขุ่น ที่สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และได้กลายเป็นแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชม วัดร่องเสือเต้น วัดดังอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงราย โดยฝีมือของลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น แต่เน้นโทนสีฟ้าเป็นหลักในการตกแต่ง จึงได้เป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงราย  ชม วัดห้วยปลากั้ง นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่มีความสูง 69 เมตร และเจดีย์ทรงเหลี่ยมสูงเก้าชั้นที่มีความโดดเด่น ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา นำท่านกลับมายังสนามบินเชียงราย
19.25 น. บินสู่ สนามบินเมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนาโดยเที่ยวบินที่ DR5358
21.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองจิ่งหง (เมืองเชียงรุ้ง) เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย
พักที่โรงแรม 3 Best Hotel  โรงแรมระดับ 4 ดาวในเมืองจิ่งหง

 

วันที่สอง เชียงรุ้ง – สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยุง – ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ – วัดป่าเจ – ร้านใบชา – ล่องเรือชมแสงสีเมืองเชียงรุ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลวงน้ำทา
หลังอาหารนำท่านชม สวนป่าดงดิบ หรือ ป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า สู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมการแสดงของนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขา จากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ นำท่านสู่หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย ชมการแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ การแสดงของเผ่าไอ้หนี หรือชนเผ่าอีก้อ ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ น้ำตกเก้ามังกร จากนั้นนำท่านสู่ลานแสดงหลักของอุทยานสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่า เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ และงานลอยกระทงของชนเผ่าไต หรือชนเผ่าไทลื้อ จากนั้นนำท่านนั่งรถกอล์ฟออกจากเขตอุทยาน........ หลังจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชม สถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ รับบริการนวดฝ่าเท้าและตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนฟรี.......
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ  ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของแขวงสิบสองปันนา....... จากนั้นนำท่านชิมชา ณ ร้านจำหน่ายใบชาแห่งเมืองเชียงรุ้ง ชิมชาผูเอ่อ ชาที่มีชื่อเสียงที่ผลิตได้เฉพาะพื้นที่บางส่วนในแขวงสิบสองปันนาเท่านั้น
ค่ำ
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านขึ้นเรือชมวิว ล่องชมความงามของเมืองเชียงรุ้งในยามราตรี เรือลำนี้จะล่องไปตามแม่น้ำ ล่านชังเจียงหรือแม่น้ำโขงตอนบน ผ่านชมความงามของเมืองเชียงรุ้งยามพลบค่ำ พร้อมชมชุมชนน้อยใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือระหว่างล่องเรือ พร้อมบริการบุฟเฟ่ท์ผลไม้ ในเรือด้วย.........จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก 
เข้าพักโรงแรม 
3 BEST  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวในเมืองเชียงรุ้ง  

 

วันที่สาม ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง – ภูเขาชาโบราณ – ต้นชา 800 ปี – เมืองน้ำไทลื้อ – ร้านหยก – น้ำพุดนตรี – ตลาดกลางคืนในเก้าจอมสิบสองเชียง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย อีกทั้งอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมภูเขาต้นชาโบราณหนานนั่วซาน ชมต้นชาโบราณที่มีอายุกว่าแปดร้อยปี จนได้รับการขนานนามให้เป็นพญาแห่งต้นชา ชมหมู่บ้านชนเผ่าฮาหนี ชนเผ่าพื้นเมืองที่พำนักอยู่ที่นี่มาช้านาน ชมพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า ที่บรรยายเรื่องราวประวัติความเป็นมา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมากระทั่งทุกวันนี้......   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านชม เมืองน้ำไทลื้อหรือสวนน้ำไทลื้อ แหล่งท่องเที่ยวใหม่กลางเมืองเชียงรุ้งโดยนำเอาน้ำจากแม่น้ำโขงมาเนรมิตให้เป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นตามสไตล์ไทลื้อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยรีสอร์ท สวนอาหาร ร้านค้ามากมายสำหรับถ่ายภาพ เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว.....จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก สินค้าขึ้นชื่อของจีน.........  
ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่ลานอัฒจันทร์ริมแม่น้ำโขง ชมน้ำพุดนตรีที่งดงามและโรแมนติก.....จากนั้นนำคณะชมตลาดกลางคืนใน เก้าจอมสิบสองเชียง ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของตลาดกลางคืนที่คึกคักไปด้วยแผงลอย ร้านค้า และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดกลางคืนท่ามกลางแสงสีที่ตกแต่งสวยงามริมแม่น้ำโขง.......
เข้าพักโรงแรม 3 BEST  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวในเมืองเชียงรุ้ง   

 

วันที่สี่ หมู่บ้านไทลื้อ  – Wanda Shopping Mall – บินกลับเชียงใหม่ – เดินทางกลับ กทม.
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ้ง ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านห่อน่า หรือเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ที่ ตลาดหมู่บ้านม่านห่อน่า  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงรุ้ง Wanda Shopping Mall เป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทันสมัย ให้ท่านเดินช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าแห่งนี้ตามอัธยาศัยเมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินจิ่งหง เพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง
17.50 น. บินกลับสนามบินเชียงราย ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ DR5357
18.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระอีกครั้งเพื่อต่อเครื่องมายังสนามบินดอนเมือง
22.15 น. บินกลับสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3206
23.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 
 
หมายเหตุสำคัญ

**** เส้นทางท่องเที่ยวสิบสองปันนา เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ขอความกรุณาท่านควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเดินทาง ที่ต้องมีความเหนื่อยในการเดินทาง พร้อมทั้งเรื่องอาหารการกินจะไม่เหมือนเส้นทางอื่นยังคงความเป็นเมืองที่อยู่ในต่างจังหวัดของจีน ขอท่านลูกค้าโปรดเข้าใจในการเดินทางคะ ****   

หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแทนไกด์ท้องถิ่นในทุกกรณี

เงื่อนไข


อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบิน Ruili Airline เส้นทางเชียงราย-จิ่งหง-เชียงราย พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม
2.ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนัก 15 กิโลกรัม
3.ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ (ใช้ได้เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
4.ค่าโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืนตามที่โปรแกรมระบุ พัก 2 ท่าน / 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่รายการทัวร์ระบุ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่ทำกับบริษัท มีทวีทัวร์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวิดีโอ,ค่ามินิบาร์ในโรงแรม,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ในกรณีที่ขอบิลใบเสร็จที่ถูกต้องส่งภาษี)
4. ค่าทิปไกด์ท้องและคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน( 600บาท )  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง
1. ตกลงจอง ส่งมัดจำให้ทางบริษัทฯ จำนวน 4000.- บาท ภายในการจอง 2 วัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
2. ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทฯ โดยทางเมล์ หรือ ทางไลน์  
 **** สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เรื่องวีซ่าเข้าออกลาว จีน อีกครั้ง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ต่อ ใช้รถตู้  2 คัน มีหัวหน้าทัวร์ตามไปบริการ
2. หากจำนวนน้อยกว่า 15 ท่าน แต่ลูกค้ามีประสงค์จะออกเดินทาง  ไม่มีหัวหน้าทัวร์ตามไปบริการ

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจาก การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคานี้คิดตามราคาน้ำมันในปัจจุบัน หากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาเดินทางตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เนื่องจากทัวร์นี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้ง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240