บินตรงสิบสองปันนา เชียงรุ้ง 3 วัน 2 คืน เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ชมโชว์ระดับโลก DAI SHOW (DR)

ไฮไลท์โปรแกรม : บินตรงสิบสองปันนา 2563 เมืองจิ่งหง วัดหลวงวัดป่าเจย์ เมืองน้ำบ้านไทลื้อ สวนสนุก SUMAC LAND ผ่านชม SUMAC RIVER CITY โชว์ระดับโลก DAI SHOW ตลาดเช้า หมู่บ้านไทลื้อ สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง (พระราชวางเจ้าฟ้าไทลื้อ ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง ต้นไม้อธิษฐาน) เก้าจอมสิบสองเจียง (ถนนคนเดิน ตรอกสงกรานต์ ตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ)

ยานพาหนะ /สายการบิน : Ruili Airlines (DR)

รหัสทัวร์สิบสองปันนา : MT-JHG-3D2N-DR

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว ราคาพิเศษเหมากรุ๊ป พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
กรุณาสอบถาม 8,400 8,400 8,400 2,500    
 
หมายเหตุสำคัญ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500.- บาท/ท่าน **ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**
***อัตตาค่าบริการนี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านล่ะ 1,750 บาทต่อท่าน***

เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรม


วันแรก สนามบินเชียงราย – สนามบินเชียงรุ้ง – เมืองจิ่งหง – วัดหลวงวัดป่าเจย์ – เมืองน้ำบ้านไทลื้อ – สวนสนุก SUMAC LAND – ผ่านชม SUMAC RIVER CITY – โชว์ระดับโลก DAI SHOW 
07.40 น.
พบกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงราย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสิบสองปันนา กาซา โดยสายการบิน RUILI AIRLINS เที่ยวบินที่ DR5022
***บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน***
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินสิบสองปันนา กาซา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า...จากนั้นนำทุกท่านนั้งรถโดยสารปรับอากาศสู่ ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งหง ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกันกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์....จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าเจย์หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระรวมไปถึงที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง จากนั้นนำท่านชม สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงและวัดป่าเจย์นำท่านเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่ามซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ภายในอุทยานยังมีสวนพฤษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงามนำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8 เหลี่ยม 12 ชั้นอันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง12 ชั้นหมายถึง12 เจียง8 เหลี่ยมหมายถึง 8 ทิศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดิน....จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น หรือ เมืองน้ำบ้านไทลื้อโครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองของรัฐบาลที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมืองมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียง…  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนสนุก SUMAC LAND  สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ หรึอ อิสระนั่งรถไฟขบวนเล็กชมสวนสนุก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ SUMAC CITY นำท่านผ่านชม SUMAC RIVER CITY ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำที่คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆมากมายมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ชมทรายหาดจำลองและเดินผ่านสะพานไม้
20.30 น. นำท่านชมการแสดงสุดอลังการ สุดตระการตา และสุดประทับใจด้วยการแสดงชุดใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา เป็นการแสดงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในมณฑลยูนาน การแสดงชุดนี้มีชื่อว่า DAI SHOW แปลเป็นไทยก็คือสุดยอดการแสดงของชนไทลื้อ เป็นการแสดงเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ที่จัดแสดงในอาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาล ได้รับการออกแบบและกำกับการแสดงโดยไดเร็กเตอร์ มือทอง Franco Dragone ผู้กำกับชาวเบลเยี่ยมผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการดีไซน์โชว์สุดอลังการจาก The House of Dancing Water ใน City of Dream มาเก๊าและ A New Day ที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่าง Celine Dion ใน Caesars Palace ลาสเวกัส เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสิบสองปันนา พักที่ โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง ตลาดเช้า – หมู่บ้านไทลื้อ – สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า – ร้านหยก – อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง(พระราชวางเจ้าฟ้าไทลื้อ – ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง – ต้นไม้อธิษฐาน) – ชิมชา – เก้าจอมสิบสองเจียง(ถนนคนเดิน – ตรอกสงกรานต์ – ตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย อีกทั้งอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณไทลื้อ ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีพาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อสักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาจากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไทลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขาและความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่...จากนั้นนำชม สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า สถาบันดังกล่าวเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วนซึ่งทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของสถาบันนี้โด่งดังไปทั่วประเทศจีนจนรัฐบาลจีนต้องส่งผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งนี้…จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหยก  เลือกซื้อหยกพม่าและหยกจีนที่มีคุณภาพและราคาถูกมากมาย   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ ชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่ามซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ ภายในอุทยานยังมีสวน พฤษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงาม...นำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะ  แบบไทลื้อตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8 เหลี่ยม 12 ชั้นอันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง12ชั้นหมายถึง12 เจียง 8เหลี่ยมหมายถึง8ทิศ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดิน...จากนั้นนำท่านขอพรจาก ต้นไม้อธิษฐาน ด้วยการเขียนขอพรลงในแผ่นป้ายไม้และด้ายแดงก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของท่านเป็นความจริงจากนั้นนำท่านลง เรือไม้ล่องทะเลสาบฟ่างเซิง (เรือลำละ 4-6 คน) สัมผัสบรรยากาศของสวนสวยซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าไทลื้อ  ชวนทุกท่านชิบชาผูเอ่อร์ ชาผู่อ๋อผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนสัมผัสกับหนึ่งในตำนานใบชาที่สำคัญของโลกซึ่งจิ่งหงถือเป็นเมืองหลักของ“เส้นทางม้าสายชาโบราณ” ที่ใช้ในการพักรถม้าเพื่อขนส่งใบชาจากเมืองผู่เอ๋อซึ่งอยู่ห่างไปเพียง 130 กิโลเมตรเท่านั้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ที่ได้รับการขนานนามว่า อัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำ  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รวมเอา 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ไว้อย่างลงตัว ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่ เป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยว ธุรกิจนานาชาติ ตั้งอยู่ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขง บนเนื้อที่ 1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองเชียงรุ่งและสนุกสนานกับการเที่ยว ตรอกสงกรานต์ หรึอเรียกว่า “ตลาดก๋านป่าย” ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนาน และช้อปปิ้งตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีน พักที่ โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม สนามบินเชียงรุ้ง – สนามบินเชียงราย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงรุ้ง เพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง
08.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินนานาชาติเชียงราย โดยเที่ยวบินที่ DR5021
  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงราย โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุสำคัญ

หมายเหตุ...ลูกค้าท่านใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านติดต่อให้ทราบก่อนออกตั๋วทุกครั้ง มิเช่นนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไข


หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 4 ท่าน ขึ้นไปจึงสามารถออกเดินทางได้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
6. คณะผู้เดินทางจำนวน 16 ท่าน ขึ้นไปจะมีหัวหน้าทัวร์

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5.ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
7.กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
3.ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ ฯลฯ
5.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ท่าน/ทริป
8.ไม่รวมค่าวีซ่าท่านล่ะ 1,750.-บาท/ท่าน

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์
1.แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 7,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสายการบิน
3.เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้       

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย หรือความล่าช้า
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9.ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้ กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดนทาง สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


 จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240