ทัวร์ทิเบต ทะเลสาบหยางหู พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบหยางหู 6 วัน 5 คืน (3U)

ทัวร์ทิเบต ทะเลสาบหยางหู พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบหยางหู 6 วัน 5 คืน (3U)

ลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลากง อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ อารามเซรา ทะเลทราบหยางหู เฉิงตู ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ร้านยางพารา ถนนโบราณจิ่งหลี่

ราคา 35,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-TIB-6D5N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลากง อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ อารามเซรา ทะเลทราบหยางหู เฉิงตู ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ร้านยางพารา ถนนโบราณจิ่งหลี่

ยานพาหนะ /สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

รหัสทัวร์ : GO-TIB-6D5N-3U

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
สอบถาม 35,888 35,888 35,888 6,500 22  ธ.ค. 62
 
หมายเหตุสำคัญ
 
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500.-บาท **ราคาทัวร์โปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(17.35-21.45)
14.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3  เคาน์เตอร์ E หรือ ประตู 4 เค้าน์เตอร์ G สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
17.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U  8146
21.45 น.
  ถึง ท่าอากาศยานเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
ค่ำ พักที่ HANGKONG  HOTEL OR SAME  3*
(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟล์ท)

 

วันที่สอง เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)(08.40-10.55)-พระราชวังโหลวปูหลินคา
08.40 น.
ออกเดินทางสู่เมืองลาซา Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8697(มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่อง)
(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
10.55 น.
  เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร เป็นดินแดนที่ราบสูง ที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตามลักษณะของเชื้อชาติพลเมือง สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองลาซา...นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับสัมภาระ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน คู่กับ พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรืออีกชื่อเรียกว่า นอร์บูหลิงฆา มีความหมายว่าว่า สวนอัญมณี สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาด นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนเพื่อมปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากเมืองลาซาเป็นเมืองที่อยู่ที่ราบสูง ระยะแรกบางท่านอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดหัว หรืออาเจียน  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME  4*
***คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซา เป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน 5-10 นาที***

 

วันที่สาม พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-อารามเซรา
เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
นำท่านชม  พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้องเริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์ ซงจ้าน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่ มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่14) เพื่อให้เป็นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์และบรรจุ พระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บพระไตรปิฎก   
นำท่านชม วัดโจคัง  (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทำพิธีที่นี่สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้าน กัมโปเช่นกัน เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนำเข้ามายังธิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่าก่อนที่กษัตริย์ชงเซินกัมโปจะสร้างวัดต้าเจาซื่อได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศหากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้นปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็นจึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดีกษัตริย์ซงจ้าน กัมโป ก็เลยสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์  เช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์เป็นยา 2 เม็ดที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแกะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย
กลางวัน
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินชม ตลาดบาร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ที่ตั้งล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต  นำท่านชม อารามเซรา ภาษาจีนเรียกว่า เซอราซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูกศิษย์ของพระสังกัปปะ (ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์ ดาไลลามะที่ 1) อารามแห่งนี้เคยมีพระจำวัดอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต ปัจจุบันมีพระจำวัดอยู่ประมาณ 300 รูป เป็นวัดที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยู่ประจำมากกว่า 6000 รูป นอกจากนี้อารามเซรา ยังเป็นที่เก็บสมบัติทางพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูปที่ทำจากอัญมณีและหล่อจากทองเหลือง พระคัมภีร์ที่เขียนด้วยหมึกสีทอง ทั้งที่เป็นศิลปะแบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีพระสงฆ์ปุจฉา วิสัชนาหลักธรรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4*

 

วันที่สี่ ลาซา-ทะเลทราบหยางหู- ลาซา
เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหยางหู หรือเรียกว่า หยุ๋หมู้ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว  สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,441 เมตร มีพื้นที่ 638 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบติดอันดับ 1 ใน 5 ที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวชีจ้าง(ทิเบต) สัมผัสความสวยของน้ำที่ใส  วิวทิวทัศน์ของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม ชมทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาซา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4*

 

วันที่ห้า ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)(10.25-12.35)-ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
10.25 น. ออกเดินทางกลับสู่เฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8698
(มื้อกลางวันจัดเป็น BURKERKING OK KFC ก่อนขึ้นเครื่อง) (เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
12.35 น.
  เดินทางถึงเมืองเฉิงตู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านสู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำ นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนซุนซีลู่ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแบรนด์เนม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  FELTON GLORIA HOTEL OR SAME 5*

 

วันที่หก ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(15.25-18.00)
เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
นำท่านแวะเลือกซื้อสินค้าจากยางพารา ที่ร้านยางพารา เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  3U8145
18.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
*กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องทำวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าธิเบต*

เงื่อนไข


ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทาง
2.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ท่าน/ทริป
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการ (1,500 บาท)

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240