ทัวร์ฉวนโจว เซี่ยเหมิน หย่งติ้ง เกาะเหมยโจว หมู่บ้านดินเกาเป่ย 4 วัน 3 คืน (ZH)

ฉวนโจว วัดไคหยวน ผู่เถียน เกาะเหมยโจว เจ้าแม่ทับทิม หย่งติ้ง หมู่บ้านดินเกาเป่ย(เฉิงฉี่โหลวเฉียวฝูโหลว ซือจือโหลว) เซี่ยเหมิน ถนนเรียบชายหาด ถนนจงซาน

ราคา 17,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-JJN-4D3N-ZH

สายการบิน : SHENZHEN AIRLINES (ZH)

วันเดินทาง : สอบถาม

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์ฉวนโจว วัดไคหยวน ผู่เถียน เกาะเหมยโจว เจ้าแม่ทับทิม หย่งติ้ง หมู่บ้านดินเกาเป่ย(เฉิงฉี่โหลวเฉียวฝูโหลว ซือจือโหลว) เซี่ยเหมิน ถนนเรียบชายหาด ถนนจงซาน

ยานพาหนะ /สายการบิน : SHENZHEN AIRLINES (ZH)

รหัสทัวร์ : SS-JJN-4D3N-ZH

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
สอบถาม 17,999 17,999 17,999 3,500 10 ธ.ค. 62
 
หมายเหตุสำคัญ
 
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

 
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉวนโจว
12.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
14.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉวนโจว โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH8012 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉวนโจว จิ้นเจียง เมืองฉวนโจว ต้นธารอารยธรรม เส้นทางสายไหมทางทะเล หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  พักที่ QUANZHOU CITY GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

 

วันที่สอง วัดไคหยวน-ผู่เถียน-เกาะเหมยโจว-เจ้าแม่ทับทิม-ฉวนโจว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดไคหยวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อปี ค.ศ. 686 มีประวิติที่ยาวนาน 1,300 ปี เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฮกเกี้ยน มีพื้นทั้งหมด 78,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นแค่ 1 ใน 10 ส่วนของสมัยโบราณ ปัจจุบันมีวิหารที่มีการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในประกอบด้วยเทพเจ้าในนิยายของจีนบนเพดานของวิหาร และมีเจดีย์ 2 องค์ อยู่ทางทิศตัวันออกและตะวันตกของวัด ซึ่งก่อสร้างด้วยหินแกรนิตที่มีความสูงประมาณ 48.24 และ 44.06 ถือว่าเป็นเจดีย์หินคู่ที่สูงที่สุดในประเทศจีน และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉวนโจว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองผู่เถียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ต้นกำเนิดแห่งวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับ “เจ้าแม่ทับทิม” ตั้งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน ติดทะเลทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีน จากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทางทะเลส่งผลให้เมืองผู่เถียนเริ่มติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างชาติตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ถังหรือกว่า 1,300 ปีมาแล้ว และนำไปสู่การเดินทางอพยพของชาวจีนสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรารู้จักในนาม “ชาวจีนโพ้นทะเล”
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เกาะเหมยโจว (โดยเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เกาะแห่งนี้มีเนื้อที่ 14.35 ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่ลำดับที่สองของเมืองผู่เถียน, มณทลฮกเกี้ยน  จากนั้นนำท่าน นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม เป็นสถานที่กำเนิดของเจ้าแม่ทับทิม(มาจูหลินโม่เหนียง) เมื่อครั้งที่เจ้าแม่ทับทิมยังเป็นมนุษย์อยู่ ท่านได้ทำความดีมากมาย ช่วยเหลือชาวประมงที่ประสพภัยร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อท่านเสียชีวิต ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดเจ้าทับแม่ทับทิมขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเมื่อมาสักการะขอพรจากท่านก็จะได้รับการปกปักษ์รักษา และมีโชคมีลาภ อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเรือด้วย ในแต่ละปีจะมีผู้ศรัทธากว่า 200 ล้านคน เดินทางมาเพื่อกราบไหว้และขอพรจากองค์ท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เดินทางกลับขึ้นฝั่ง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฉวนโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลฮกเกี้ยน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเล ปัจจุบันเมืองฉวนโจว เป็นหนึ่งในสามเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑล ฮกเกี้ยน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารหมิ่นหนาน
พักที่ QUANZHOU CITY GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

 

วันที่สาม ฉวนโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินเกาเป่ย (เฉิงฉี่โหลว-เฉวียนฝูโหลว-ซือจือโหลว)-เซี่ยเหมิน-ถนนเรียบชายหาด-ถนนจงซาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มณฑลฮกเกี้ยน ระหว่างท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศวิวสองข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารชาวแคะ
นำท่านชม สถาปัตยกรรมบ้านดินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบข้างที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงาม และความสุข ลักษณะภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักติดกันหลายห้อง ขนาดของห้องจะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคาร อาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3-4 ชั้น สถาปัตยกรรมจะสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดี และยังป้องกันแผ่นดินไหวได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  นำท่านชม บ้านดินเฉิงฉี่โหลว เล่าลือกันว่าบ้านดินแห่งนี้ เริ่มขุดดินก่อสร้างตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉงเจิน แห่งราชวงศ์หมิง จนถึงสมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง จึงสร้างเสร็จ ใช้เวลาถึง 3 ยุดในการก่อสร้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 73 เมตร อยู่อาศัยกว่า 400 คน  เป็นบ้านดินทรงกลมที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุด ได้ชื่อว่าเป็น KING OF TULOU แล้วนำท่านชม บ้านดินเฉียวฝูโหลว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบ้านดินเฉิงฉี่โหลว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1962 เจ้าของบ้านคือสามพี่น้องชาวอเมริกัน ผู้ออกทุนในการก่อสร้าง บ้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เมตร สูง 3 ชั้น เป็นทางเดินเชื่อมถึงกัน ทั้งอาคารแบ่งเป็นห้องทั้งหมด 30 ห้อง ห้องโถงหลักถูกออกแบบให้ผสมผสานกันระหว่างสไตล์จีนและตะวันตกได้อย่างลงตัว ได้ชื่อว่าเป็นบ้านดินแห่ง ดร. จากนั้นนำท่านชม บ้านดินซือจือโหลว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้าน เป็นบ้านดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเจียชิ่ง (จักรพรรดิชิงเหรินจง) ปี ค.ศ.1565 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,100 ตารางเมตร สูง 4 ชั้น กว้าง 40.8 เมตร ยาว 41.2 เมตร แต่ละชั้นมี 38 ห้อง แต่ละห้องกั้นด้วยอิฐ ที่พื้นประตูทางเข้าหลักปูด้วยก้อนหิน ให้คล้ายกับรูปเหรียญเงินโบราณเป็นสัญลักษณ์มงคล หมายถึงความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรือง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยเหมิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของชายหาดเซี่ยเหมินจาก ถนนเรียบชายหาด หรือถนนหวนเต่า เป็นบริเวณที่ทำให้เห็นว่าเกาะเซี่ย      เหมินกับเกาะไต้หวันอยู่ใกล้กันมาก เพราะถ้ายืนอยู่บริเวณนี้สามมารถมองเห็นเกาไต้หวันได้เลย ถนนเรียบชายหาด เป็นถนนที่อยู่ติดกับชายทะเล เป็นถนนที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ และปลอดภัยมาก โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางจราจร คือถนนสำหรับรถยนต์วิ่ง ถนนสำหรับจักรยาน และถนนสำหรับคนเดิน ทำไว้เพื่อให้ผู้คนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาดที่นี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งถนนจงซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหน้าซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้ง ปัจจุบันถนนจงซานเป็นถนนช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะมีห้างร้านมากมายและมีสินค้าให้เลือกช้อปเกือบทุกประเภท
พักที่
XIAMEN SANSIRO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

  

วันที่สี่ เซี่ยเหมิน-ฉวนโจว-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลฮกเกี้ยน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเล ปัจจุบันเมืองฉวนโจว เป็นหนึ่งในสามเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑล ฮกเกี้ยน...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIR เที่ยวบินที่ ZH8011(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไข


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 03 เม.ย.62 เป็นเงิน 1,500 บาท
3.ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
4.ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6.น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
8.ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! ต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3.กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)///กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน / ท่าน / ทริป
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
5.ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน
1.ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2.ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
3.ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
5.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
1.คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
9.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
11.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
12.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
13.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!
ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1.เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
6.2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
6.3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
6.4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
6.5. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า
7.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
7.1. ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
7.2. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
7.3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
7.4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
8.กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้
1.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท
2.หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240