ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน อุทยานจิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้าน 2563 เฉิงตู ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานโหม่วหนีโกว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนโบราณจิ่นหลี ถนนคนเดินชูลซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ยานพาหนะ /สายการบิน : Thai Liona Air (SL)

รหัสทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว : MT-CTU-6D4N-SL

อัตราค่าบริการ


เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว ราคาพิเศษเหมากรุ๊ป พาสปอร์ตจะต้อง
ไม่หมดอายุก่อนวันที่
13-18 มี.ค. 63
19,900 19,900 19,900 4,000   19 ก.ย. 63
3-8 เม.ย. 63 (วันจักรี)
20,900 20,900 20,900 4,000   9 ต.ค. 63
24-29 เม.ย. 63
20,900 20,900 20,900 4,000   30 ต.ค. 63
30 เม.ย. – 5 พ.ค. 63
(วันแรงงาน)

20,900 20,900 20,900 4,000   6 พ.ย. 63
22-27 พ.ค. 63 20,900 20,900 20,900 4,000   28 พ.ย. 63
 
หมายเหตุสำคัญ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000.- บาท ***ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก***
**หากทางการจีน มีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ทางบริษัทจะต้องขอเก็บค่าทำวีซ่าเดี่ยว 1,000 บาท/ท่าน**

หมายเหตุ...ทุกท่านสามารถเลือกชม โชว์ทิเบต (Tibet Show) ซึ่งโชว์ทิเบต เป็นการแสดงเกี่ยวกับการฟ้อนรำ และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าจ้าง ด้วยความงดงามตระการตา ทำให้เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากมายหากได้มาเยือนยังเมืองจิ่วจ้ายโกว สำหรับลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงชุดดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์กับไกดท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยอัตราค่าเข้าชมสำหรับที่นั่งทั่วไปอยู่ที่ 240 หยวนต่อท่าน ลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงสามารถทำการจองและชำระค่าเข้าชมผ่านไกด์ท้องถิ่นในวันเวลาเดินทางได้ เนื่องด้วยการแสดงชุดนี้เป็นโปรแกรมเสริมที่ลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเข้าชมหรือไม่เข้าชมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์ ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกทัวร์เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด...

เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียกการเดินทาง


วันแรก สนามบินดอนเมือง – เฉิงตู
19.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับพร้อมช่วยท่านเตรียมเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทางจนเป็นที่เรียบร้อย
22.25 น. ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL932
02.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนและเป็นหนึ่งในมหานครที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศจีน หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองเฉิงตู  
พักที่ โรงแรม HANGCHENG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง เฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว (วันนี้เดินทางไกล)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างเดินทางให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพของสองข้างทางที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พำนักอยู่ตามหมู่บ้าน และทิวทัศน์อันงดงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดสองข้างทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่รายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีน้ำสีเขียวดังมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ได้กลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลสาบและมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย ให้ท่านแวะถ่ายภาพทัศนียภาพโดยรอบบริเวณทะเลสาบเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง  
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอำเภอซงพาน เมื่อเดินทางถึงเมืองซงพาน แล้วนำท่านนั่งรถผ่านชมเมือง เมืองนี้เคยเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามแนวชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนรอยต่อและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบตในอดีต ซึ่งชาวฮั่นจะนำสินค้าจำพวกใบชา ข้าวสารและผ้าทอ ไปแลกกับสินค้าจำพวกม้า วัว หนังและขนสัตว์ที่มาจากธิเบต ผ่านชมซุ้มประตูและแนวกำแพงเมืองที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อสมควรแก่เวลา ...
นำท่านเดินทางต่อสู่ จิ่วจ้ายโกว ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นอุทยานที่กว้างใหญ่ไพศาล ทั้งนี้องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1992 มีเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด พื้นที่ป่าเขียวขจีอยู่สลับกับทุ่งหญ้า ทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกมีรูปร่างที่แปลกตา ประชากรที่อาศัยส่วนใหญ่คือชาวทิเบต….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
เช้า


รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านชมความมหัศจรรย์ จิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ในอุทยาน) มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์  ท่านสามารถสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ท่านจะพบทะเลสาบและแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากกว่า 114 แอ่ง แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย หาดหินปูน 5 จุด มีสีสันหลากหลายดุจเนรมิต ตามฤดูกาล จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” ชม ทะเลสาบยาว ที่มีความยาวถึง 7.8 ก.ม ทะเล ทะเลสาบ5สี และอีกสองสามแห่ง สระแห่งนี้ในยามแสงแดดส่องกระทบกับน้ำจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำจะสะท้อนเป็น 5 เฉดสี เป็น เขียว ขาว เทา ม่วง น้ำเงิน ชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบกระจก ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
กลางวัน 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนอุทยานจิ่วจ้ายโกว  
หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบยาว ซึ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว โดยมีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม นำท่านชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วพร้อมชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ อุทยานโหม่วหนีโกว – เฉิงตู
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ อุทยานโหม่วหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนี มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประกวดประชัดกับหวงหลงได้
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างเดินทางให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพของสองข้างทางที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พำนักอยู่ตามหมู่บ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม HANGCHENG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนคนเดินชูลซีลู่  – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะพื้นที่ในมณฑลเสฉวนของประเทศจีน เป็นสัตว์คุ้มครองที่หาดูได้ยาก หมีแพนด้าใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนอน แต่ถ้าตื่นขึ้นมาก็จะกินทันที จัดเป็นสัตว์กินจุโดยสามารถกินต้นไผ่ได้วันละ 50 กก. หมีแพนด้านับเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน อันจะพบได้แต่เฉพาะในเขตป่าเขาทางภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน ในระดับความสูงประมาณ 1,200-5-2,500 เมตร บริเวณที่มันชอบอาศัยจะต้องเป็นป่าไผ่ที่หนาทึบ มีอากาศหนาวเย็นและค่อนข้างชื้น หมีแพนด้ามีอุปนิสัยที่ชาวจีนมักจะเรียกกันอย่างน่าเอ็นดูว่า "สามจอม" คือ หนึ่ง-จอมกิน หมีแพนด้าแต่ละตัวจะกินไผ่ลูกศรอันโปรดปรานนี้ถึงวันละ 14 ชั่วโมง ในปริมาณ 20-38 กิโลกรัมต่อวัน สอง-จอมนอน หลังจากการกิน มันมักจะนอนในอิริยาบถอันน่ารักและเป็นธรรมชาติ บนกิ่งคาคบไม้ที่สูง ๆ ปราศจากภัยคุกคามจากสัตว์ผู้ล่าตัวอื่น หมีแพนด้ามักจะนอนคราวละ 2-4 ชั่วโมง วันละหลาย ๆ ครั้ง และสามคือจอมถ่าย การที่มันชอบกินใบไผ่อยู่ตลอดทั้งวัน จึงต้องระบายออกมาอยู่เสมอๆ นั่นเอง…
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่เป็นถนนที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ เช่น ZARA, H & M, UNIQLO
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน ยิ่งเฉพาะเมืองเฉิงตูนั้นจะมีชื่อเสียงมากที่สุดเปรียบเสมือนเป็นต้นกำเนิดเลยก้อว่าได้ การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากนี้เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไปโดยจะมีผู้ที่สืบทอดจะเป็นทายาทเท่านั้นโดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น....สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่หก เฉิงตู – กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
03.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบิน SL933
05.25 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....
 
หมายเหตุสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

เงื่อนไข


หมายเหตุ...ลูกค้าท่านใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านติดต่อให้ทราบก่อนออกตั๋วทุกครั้ง มิเช่นนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ ฯลฯ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 1,500.-บาทต่อคน ต่อทริป   

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์  
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้       

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย หรือความล่าช้า
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุของหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. ในกรณีที่ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล์ หรือส่งทางไลน์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจริงของท่าน  
3. การยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกำหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ( สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องขอยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนแทนผู้เดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง
นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง) เช่น ลูกค้าเดินทางวันที่ 01-05 มกราคม 2561
หนังสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง  สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


จองโปรแกรมทัวร์นี้

 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240