บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 เมืองโบราณฟ่งหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน (FD)

ทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 เมืองโบราณฟ่งหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน (FD)

Share


ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย
ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้าน ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวสงกรานต์ 2561
ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 2561 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ฉางซา จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้าน ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวสงกรานต์ 2561 ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 2561 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ฉางซา จางเจียเจี้ย

จุดเด่นทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง วันสงกรานต์ 2561 ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน สะพานไม้โบราณฟ่งหวง หุบเขาแกรนด์แคนยอน สะพานกระจกข้ามหุบเขา ชมโชว์ Amist Rain Zhangjiajie อุทยานหวู่หลิงหยวน ภูเขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นกระเช้า-ลงลิฟท์แก้ว) ภูเขาฮาลีลูย่า สะพานหนึ่งในใต้หล้า สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารจินเปียนซี หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ ภูเขาประตูสวรรค์ ทางเดินกระจกริมหน้าผา บันไดเลื่อนทะลุเขา ถนน 99 โค้ง พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ยานพาหนะ /สายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์จางเจียเจี้ย MT-ZJJ-5D4N-FD

วันเดินทางทัวร์จางเจียเจี้ย อัตราค่าบริการทัวร์จางเจียเจี้ย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
13-17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 30,900 30,900 30,900 30,900 4,000

ลูกค้ามีตั๋วเอง หักคืน 6,000.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000.- บาท **ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ >>> เที่ยวเต็มสุข เปี่ยมรอยยิ้มสบาย ๆ ไม่ต้องเสียเวลาไปชมสินค้าที่ไม่อยากได้ ไม่ต้องไปนั่งฟังการบรรยายสินค้าที่น่าเบื่อ ไม่ต้องเสียอารมณ์และทนดูสีหน้าไกด์ท้องถิ่นตอนไม่ซื้อของ เรานำท่านเที่ยวเต็ม ๆ แบบสบาย ๆ ด้วยบริการที่ประทับใจ ที่เปี่ยมคุณค่าของการท่องเที่ยว

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 เมืองโบราณฟ่งหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน (FD)

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง (เดินทางไกล)
05.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและช่วยท่านจัดการด้านเอกสารและสัมภาระในการเช็คอินท์จนเป็นทีเรียบร้อย
07.35 เหิรฟ้าสู่ สนามบินเมืองฉางซา โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540
บริการพิเศษสั่งอาหารบนเครื่องให้ท่านละ 1 ชุด
12.10 ถึงสนามบินฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารฉางซา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฉางซา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เดินทางไกล ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจียฟ่งหวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานเมืองโบราณฟ่งหวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านโดยมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธาร รวมถึงบ้านเรือนจีนโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปานของเมืองโบรารฟ่งหวง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโบราณฟ่งหวง เมื่อเดินทางถึงเมืองโบราณ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ PHOENIX INTER HOTEL หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองฟ่งหวง
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อน หรือ ท่านอาจเที่ยวชมเมืองฟ่งหวงยามค่ำคืน โดยชวนเพื่อนนั่ง TAXI ราคาประมาณ 15 หยวน ต่อคัน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใน ชมผับ บาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้าHANDMADE เสื้อยืด,รองเท้าเก๋ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานที่บันเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่มทะยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม ในย่านเมืองโบราณฟ่งหวง
วันที่ 2 เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – สะพานไม้โบราณฟ่งหวง – หุบเขาแกรนด์แคนยอน – สะพานกระจกข้ามหุบเขา – ชมโชว์ Amist Rain Zhangjiajie
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมฟ่งหวง
หลังอาหารนำท่าน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงกว่า 120 แห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้างโบราณ 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง เมืองโบราณฟ่งหวง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถึงอีกด้วย ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินล้วนๆ มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือ กำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ
นำท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย พาท่านเข้าชมบ้านกวีชื่อดังฟ่งหวง สมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณฟ่งหวง หรือ สะพานหงส์ที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมฝั่งแม่น้ำ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมืองโบราณฟ่งหวง... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ, หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่น คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบลำธารสระน้ำ และน้ำตกมากมายรวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ระหว่างทางรถจะวิ่ง ผ่านสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก........นำท่านสู่ หุบเขาแกรนด์แคนยอน ในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยะ เพื่อนำท่านเดินผ่าน สะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากพื้น 980 ฟุต The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย Haim Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน........
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมโชว์อลังการชุด Amidst Rain Zhangjiajie ซึ่งเป็นการแสดงอีกหนึ่งชุดที่จัดแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี่ แสง สี เสียงที่ทันสมัยและอลังการ ด้วยทีมนักแสดงหลายร้อยชีวิตภายใต้แนวความคิดเพื่อถ่ายทอดความงามของอุทยานจางเจียเจี้ยะ และขนบธรรมเนียมที่งดงามของชนพื้นเมือง    
จากนั้นท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตอุทยาน
วันที่ 3 อุทยานหวู่หลิงหยวน – ภูเขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นกระเช้า-ลงลิฟท์แก้ว) – ภูเขาฮาลีลูย่า – สะพานหนึ่งในใต้หล้า –สวนจอมพลเฮ่อหลง – ลำธารจินเปียนซี – หุบเขาภาพเขียนสิบลี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมจางเจียเจี้ย
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ชมภูเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว และ กระเช้าอย่างละ 1 เที่ยว) โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกขอเอเชียที่ตั้งอยู่ที่จางเจียเจี้ย มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจียเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของ เขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในจางเจียเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลวู้ชื่อดังเรื่อง “อวตาร”ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคำบรรยายได้........ชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ที่ตั้งของอนุสรณ์ของนายพลผู้โด่งดังที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองจางเจียเจี้ย หนึ่งในสิบนายพลของกองทัพแดงที่เอาชนะทหารญี่ปุ่นและกองทหารของเจียงไคเช็คจนทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนปกครองประเทศจีนจนถึงปัจจุบัน ในสวนแห่งนี้ท่านจะได้ถ่ายรูปกับรูปปั้นของนายพลเฮ่อหลง ด้านหลังของสวนแห่งนี้เป็นจุดชมวิวยอดนิยมที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูเขาฮาเลลูย่าในมุมกว้าง.......จากนั้นนำท่านชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ลำธารที่สวยงามที่สุดภายในอุทยานหวู่หลิงหยวนแห่งจางเจียเจี้ย ธารน้ำไสไหลรินคดเคี้ยวตามแนวขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมลำธารท่ามกลางเสียงวิหคและเสียงน้ำที่ไหลโซะแก่งหิน ในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามตามแนวลำธาร เมื่อมองจากเบื้องสูงคล้ายแส้ทองคำ อันเป็นที่มาของชื่อลำธารแห่งนี้........
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหุบเขาภาพเขียน 10 ลี้ จางเจียเจี้ย เพื่อนั่งรถไฟท่องเที่ยวที่แล่นไปตามหุบเขาที่มีภูเขาหินรูปลักษณ์แปลกตามากมายยืนขนาบข้างทั้งสองฝั่งยาวหลายลี้ ดูเสมือนภาพเขียนที่วิจิตรงดงามยิ่ง จนเป็นที่มาของคำว่าภาพเขียนสิบลี้ จุดชมวิวนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่เป็นหุบเขาแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาหินที่ดูแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก เช่น ภูเขาห้านิ้ว, ชายชราหาสมุนไพร, นกยูงรำแพน,พยัคฆ์คำราม ให้ท่านได้จินตนาการตามคำร่ำลือ ชื่นชมความงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตอุทยาน
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ภูเขาประตูสวรรค์ – ทางเดินกระจกริมหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา – ถนน 99 โค้ง –   พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านพิชิต เขาเทียนเหมินซาน หรือ เขาประตูสวรรค์ อยู่ห่างจากเขตเมือง จางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกของจางเจียเจี้ยที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากมีหน้าผาสูงชัน มีช่องโพรงทรงวงรีลักษณะคล้ายประตูอยู่บนยอดเขา จนได้ชื่อว่าเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) มีทัศนียภาพแปลกและงดงามอย่างมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อย ที่สูงเสียดฟ้า นำท่านเดินผ่าน ทางเดินกระจกใสริมหน้าผา ที่สร้างอยู่บนหน้าผาสูงชัน จุดนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่หวาดเสียวที่สุดจุดหนึ่งบนเขาเทียนเหมินซาน (ท่านที่ต้องการเดินท้าทายความหวาดเสียวบน ทางเดินกระจกใสริมหน้าผา ต้องสวมถุงผ้าหุ้มรองเท้าที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเตรียมไว้ให้ ก่อนเดินข้ามทางเดินกระจกไสริมหน้าผา  สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของทางเดินกระจกริมหน้าผา จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขาสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น ซึ่งนับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเทียนเหมินซาน ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลก หรือท่านจะทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น แทนการใช้บันไดเลื่อนก็ได้เช่นกัน เพื่อลงมายังลานจอดรถ จากนั้นนำท่านนั่งรถของ อุทยานจางเจียเจี้ยโดยคนขับผู้ชำนาญทางเป็นพิเศษขับรถผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่บรรยายได้คำเดียวว่าทั้งสวยและทั้งเสียว เพื่อลงมาสู่ลานจอดรถใหญ่บริเวณต้นทางสถานีกระเช้า
(หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัด รายการนี้ในกรณีที่มีหิมะปกคลุมถนนในฤดูหนาว หรือ ทางอุทยานทำการปิดถนนสาย 99 โค้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวยึดถือทางอุทยานเป็นหลัก)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย หรือจวินเซิงฮว่าเยี้ยน ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ นำมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและคำชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก...............
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสสู่ เมืองฉางซา (เดินทางไกล) โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งรวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองฉางซามีสินค้าหลากหลาย สินค้าแบรนด์เนมของจีนมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า ฯลฯ และของที่ระลึกให้ท่านชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย... จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก
พักที่ RAMADA HOTEL หรือ โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือในระดับเดียวกัน เมืองฉางซา
วันที่ 5 ฉางซา - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมฉางซา
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
12.55 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541
บริการพิเศษสั่งอาหารบนเครื่องให้ท่านละ 1 ชุด
15.20 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ..พร้อมด้วยความประทับใจ.....

***เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งค่ะ***
หมายเหตุ
: *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไข

การยกเลิก
เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว มีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศหากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทนได้ต้องเสียค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วตามเงื่อนไขของสายการบินฯ

***เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งค่ะ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร กรุงเทพฯ-ฉางซา-กรุงเทพฯ สายการบินไทยแอร์เอเชีย)
2. ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ (เดินทางเข้า และออกประเทศจีนพร้อมกันทั้งคณะ)
3. ค่าภาษีสนามบินไทยและจีน ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ ปรับ ณ ปัจจุบัน 28 กุมภาพันธ์ 2558
4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
7. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่ทำกับบริษัท มีทวีทัวร์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวิดีโอ,ค่ามินิบาร์ในโรงแรม,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ในกรณีที่ขอบิลใบเสร็จที่ถูกต้องส่งภาษี)
4. ค่าทิปไกด์ท้องและคนขับรถ 150 หยวน ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง
1. ตกลงจอง ส่งมัดจำให้ทางบริษัทฯ จำนวน 10,000 บาท ภายในการจอง 2 วัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
2. ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทฯ โดยทางเมล์ หรือ ทางแฟ็กซ์
3. นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อรับเล่มหนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมเอกสารวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ
1. สำเนาหนังสือเดินทางที่เหลืออายุของหนังสือเดินทางมากกว่า 6 เดือน
- กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ไม่สามารถขอวีซ่าแบบหมู่คณะได้ ต้องขอวีซ่าผ่านสถานฑูตเท่านั้น
- ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ  เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ   หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 16900 เที่ยวจางเจียเจี้ย คุณภาพ กับ มีทวี ทัวร์ บินตรงจางเจียเจี้ย 2561 บินตรงจางเจียเจี้ย