บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน พักโรงแรม 5 ดาว (SL)

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน พักโรงแรม 5 ดาว (SL)

Share


ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย
ทัวร์จางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เที่ยวจางเจียเจี้ย ราคาถูก 2560

 

เที่ยวจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 2560 ทัวร์จางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย 2017 เที่ยวจางเจียเจี้ย ราคาถูก 2560 ทัวร์จางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก เที่ยวจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง

จุดเด่นทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เที่ยวครบ ราคาถูก 2560 เขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง ชมสะพานที่หนึ่งในใต้หล้า ร้านผ้าไหม ร้านใบชา ชมการแสดง Amidt Rain Zhangjiajie หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ ร้านบัวหิมะ ร้านหยก สะพานกระจกแกรนด์แคนยอน ภูเขาถ้ำประตูสวรรค์ สะพานกระจกเลียบหน้าผา  ถนน 99 โค้ง  พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย ชมเมืองฟ่งหวงยามราตรี ล่องเรือชมแม่น้ำถัวเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ยานพาหนะ /สายการบิน  Lion Air (SL)
รหัส ทัวร์จางเจียเจี้ย   MT-JZZFH-6D5N-SL

Group Meetawee 

วันเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย
อัตราค่าบริการ ทัวร์จางเจียเจี้ย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
24-29 ต.ค./ 26-31 ต.ค. 60 18,900 18,900 18,900 18,900 4,000

ลูกค้ามีตั๋วเอง หักคืน 6,000.-บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  4,000.- บาท  **ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**

รายละเอียดโปรแกรมเดินทางทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน พักโรงแรม 5 ดาว (SL)

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – อุทยานหวู่หลิงหยวน – เมืองจางเจียเจี้ย
06.30

09.35
13.45
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น3ประตูทางเข้าที่ 6-8 เคาน์เตอร์ 8 โดยสายการบินไลอ้อน แอร์(SL) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
นำท่านเดินทางสู่ฉางซาโดยสายการบินไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่  SL 934 (บริการอาหารพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง บนเครื่อง)   
ถึงสนามบินหวางฮวา เมืองฉางซาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสูอุทยานหวู่หลิงหยวน เมืองจางเจียเจี้ยโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่  HUATIAN HOTEL  5 ดาว หรือเทียบเท่าในอุทยาน หวู่หลิงหยวน
วันที่ 2 เขาอวตาร – ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง – ชมสะพานที่หนึ่งในใต้หล้า – ร้านผ้าไหม – ร้านใบชา – ชมการแสดง Amidt Rain Zhangjiajie
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเขาเทียนจื่อซาน หรือเขาจักรพรรดิ ภูเขาที่มีความโดดเด่นด้วยเขาหินปูนตั้งสูงเสียดฟ้า และได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง อวตารจนชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นำท่านขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ซึ่งเป็นลิฟท์แก้วที่สูง และเร็วที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตารได้แรงบันดาลใจในการออกแบบ และได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่ายนำท่านลงจากเขา โดยการนั่งลิฟท์แก้วไป่หลง อีกครั้ง เมื่อลงมายังตีนเขาแล้ว นำท่านแวะชมร้านจำหน่ายสินค้า โอท้อป ของจางเจียเจี้ยะ ได้แก่ ร้านผ้าไหม และร้านใบชา.........
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมโชว์อลังการชุด The Amidst Zhangjiajie ซึ่งเป็นการแสดงอีกหนึ่งชุดที่จัดแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี่ แสง สี เสียงที่ทันสมัยและอลังการ ด้วยทีมนักแสดงหลายร้อยชีวิตภายใต้แนวความคิดเพื่อถ่ายทอดความงามของอุทยานจางเจียเจี้ยะ และขนบธรรมเนียมที่งดงามของชนพื้นเมือง........เมื่อเสร็จจากการชมการแสดง นำท่านเดินทางกลับที่พัก     
พักที่  HUATIAN HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่าในอุทยาน หวู่หลิงหยวน
วันที่ 3 หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – สะพานกระจกแกรนด์แคนยอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ นำท่านนั่งรถไฟเล็กที่แล่นไปตามแนวร่องเขาเพื่อให้ท่านชมและถ่ายภาพของทัศนียภาพของภาพเขียน10ลี้แทนการเดินชมที่มาของชื่อภาพเขียนสิบลี้นี้เนื่องจากทัศนียภาพบริเวณนี้ที่งดงามราวภาพเขียนที่ทอดยาวนับสิบลี้จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่เป็หุบเขาแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่งมียอดเขาหินที่ดูแปลกพิสดารและหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆมากกว่า200ลูกเช่นภูเขาห้านิ้วชายชราหาสมุนไพรนกยูงรำแพนพยัคฆ์คำรามเป็นต้น...... จากนั้นนำท่าน ชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ ร้านหยก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรีเมื่อวันที่24 กันยายนพ.ศ.2533 ครั้งนั้นรัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟลวกไฟไหม้ทั่วตัวทำให้แผลที่โดยไฟลวกและไฟไหม้นั้นแห้งหายได้โดยเร็วจากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมาพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการนวดฝ่าเท้าฟรีเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ.......จากนั้นนำท่านสู่หุบเขาแกรนด์แคนย้อนในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยะเพื่อนำท่านเดินผ่านสะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลกสูงจากพื้น980 ฟุตThe Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน400 เมตรสะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบโดยHaimDotanวิศวกรชาวอิสราเอลโดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกันโดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ800 คนพร้อมกัน........เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่  BLUE BAY HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมือง จางเจียเจี้ย
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ภูเขาถ้ำประตูสวรรค์ – สะพานกระจกเลียบหน้าผา – ถนน 99 โค้ง – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย – เมืองโบราณฟ่งหวง – ชมเมืองฟ่งหวงยามราตรี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาถ้ำประตูสวรรค์ โดยการนั่งกระเช้าจากสถานีในตัวเมืองจางเจียเจี้ย มีความยาวที่สุดในโลก คือ 7.5 กิโลเมตรเมตรเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน  ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซานใช้เวลาในการนั่งกระเช้า 40 นาทีเมื่อขึ้นถึงบริเวณยอดเขาเทียนเหมินซานให้ท่านไดเดินไปตามทางเดินและระเบียงบนยอดเขา ชมวิวและถ่ายรูปอย่างอิสระ  ชมความงามของประตูสวรรค์ ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่อง  ภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง นำท่านเดินผ่าน สะพานกระจกเลียบหน้าผา ที่แสนจะท้าทายและหวาดเสียว เนื่องจากเป็นสะพานกระจกใส ที่สร้างอยู่บนหน้าผาสูง  สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว เนื่องจากเทียนเหมินซานถูกรายล้อมด้วยภูเขารูปทรงสวยงามแปลกตาจึงมีการสร้างทางเดินแบบสะพานให้นักท่องเที่ยวได้เดินลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์ไปตามขอบหน้าผาสูงชัน........จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขามายังโพรงหินขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็น ถ้ำประตูสวรรค์ อันถือว่าเป็น สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก ซึ่งจะนำท่านลงมาจากเขาโดยการใช้บันไดเลื่อนที่สร้างโดยการเจาะทะลุภูเขา รวม 7 ตอนด้วยกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นความน่าทึ่งอีกหนึ่งอย่างที่การท่องเที่ยวของเมืองจางเจียเจี้ยได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว......จากนั้นเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นผ่านเส้นทางที่มีความโค้ง 99 โค้ง เพื่อลงมายังสถานีกระเช้าบริเวณตีนเขา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้น เร้าใจ และหวาดเสียว ในการลงจากเขาโดยผ่านทาง 99 โค้ง  พร้อมทั้งชมทัศนียภาพที่สวยงามราวภาพเขียน จากระดับ ต่าง ๆ  
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยึดตามทางการท่องเที่ยวจีน ที่ประกาศ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย จวินเซิงฮว่าเยี้ยน ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ นำมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและคำชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก.......ชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทำจากยางพารา เช่นหมอน ที่นอน และเครื่องใช้เพื่อสุขภาพต่าง ๆ .........จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เดินทางไกล ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจียฟ่งหวงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานเมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านโดยมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธารรวมถึงบ้านเรือนจีนโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน เมื่อเดินทางถึงเมืองโบราณ ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองฟ่งหวงยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใน ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้าHANDMADE เสื้อยืด,รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานที่บันเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่มทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่  PHEONIX INTER HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองโบราณ ฟ่งหวง
วันที่ 5 เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือชมแม่น้ำถัวเจียง – เดินทางกลับเมืองฉางซา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมเมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์)เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง”มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณที่มีความงดงามและถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทอดยาวตลอดทางนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของสายน้ำ และบ้าน ขาลอยที่ปลูกสร้างอยู่สองฝั่งแม่น้ำ พร้อมเก็บภาพประทับใจ ไว้เป็นที่ระลึก ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มี หลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ในอดีตมีด่านเก็บภาษีเกลือตั้งอยู่บนสะพาน........ให้ท่านเดินชมเมืองโบราณ และร้านจำหน่ายของที่ระลึกภายในเมืองโบราณ จนควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเมือง ฉางซา ระหว่างทาง แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา โดยใช้เวลาราว 6 ชั่วโมงเศษ ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
โดยจะแวะพัก และเข้าห้องน้ำตามเวลาอันสมควร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร    
พักที่โรงแรม WORLD  HOTEL5ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองฉางซา
วันที่ 6 ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านสู่ถนนคนเดิน หวงซิงลู่  ท่านจะมีเวลาอิสระท่านเดินชมหรือช้อปปิ้ง ณถนนคนเดินหวงซิงลู่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย
เมื่อควรแกเวลา นำท่านสู่ภัตตาคาร
กลางวัน

14.40

17.20
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่  สนามบินฉางซา
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไลอ้อนแอร์  เที่ยวบินที่  SL 935
บริการอาหารพร้อมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ชุด
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้ 


เงื่อนไขการจองทัวร์จางเจียเจี้ย

การยกเลิก***เนื่องจากสายการบินไลอ้อนแอร์ เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว มีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศหากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทนได้ต้องเสียค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วตามเงื่อนไขของสายการบินฯ
***เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งค่ะ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร กรุงเทพฯ-ฉางซา-กรุงเทพฯ สายการบินไลอ้อนแอร์
2. ค่าวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (ใช้เฉพาะ สำเนาหนังสือเดินทาง)
3. ค่าภาษีสนามบินไทยและจีน ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ ปรับ ณ ปัจจุบัน 28 กุมภาพันธ์ 2558
4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
7. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่ทำกับบริษัท มีทวีทัวร์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวิดีโอ,ค่ามินิบาร์ในโรงแรม,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,3. 3. ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ในกรณีที่ขอบิลใบเสร็จที่ถูกต้องส่งภาษี)
5. ค่าทิปไกด์ท้องและคนขับรถ 180 หยวน ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง
1. ตกลงจอง ส่งมัดจำให้ทางบริษัทฯ จำนวน 10,000 บาท ภายในการจอง 2 วัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
2. ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทฯ โดยทางเมล์ หรือ ทางแฟ็กซ์
3. นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อรับเล่มหนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมเอกสารวีซ่า

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ต้องเดินทาง  และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
4.  กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
4.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสาร5.2 5.2 พาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
4.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
4.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 4,560.- บาท
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนให้ได้กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ  เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 


  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงินถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน ปีใหม่ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 16900 เที่ยวจางเจียเจี้ย คุณภาพ กับ มีทวี ทัวร์ บินตรงจางเจียเจี้ย 2560 บินตรงจางเจียเจี้ย