บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์คานาสือ ทัวร์อูรูมูฉีทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง 8 วัน 6 คืน ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง (SC)

ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง 8 วัน 6 คืน ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง (SC)

Share


ทัวร์อูรูมูฉี คานาสือ ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ ทะเลสาบเทียนฉือ
ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 ทัวร์อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 ทัวร์อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 ทัวร์อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 ทัวร์อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 ทัวร์อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 ทัวร์อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

จุดเด่นทัวร์อูรูมูฉี : ทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 อูรูมูฉี ตลาดบาร์ซา ระบำซินเกียง ทูรูพาน เขาเปลวไฟ ถ้ำพันพระ คานเอ๋อจิ่ง เมืองเกาซาง ซูกงก่า สวนองุ่น สถานีรถไฟหลิวหยวน ด่านประตูหยก นครสายลม หมิงซาซาน ตลาดกลางคืน ตุนหวง ถ้ำโม่เกา ด่านเจียยวี่กวาน ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ พระใหญ่ อูรูมูฉี เทียนซาน เทียนฉือ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง
ยานพาหนะ/สายการบิน : Shandong Airlines (SC)
รหัสทัวร์อูรูมูฉี : ML-KMG-8D6N-SC


วันเดินทางทัวร์อูรูมูฉี
อัตราค่าบริการทัวร์อูรูมูฉี
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 59,900 59,900 59,900 59,900 8,000

* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก
** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง **
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่ากรุ๊ป และภาษีสนามบินไทย+จีน
ราคาขายไม่รวม  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 250 หยวน /คน/ทริป และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน/คน/ทริป
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
โปรดทราบรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสายการบินเข้มงวดมาก กระเป๋าใบใหญ่ต้องไม่เกิน 23 กก.
การเดินทางด้วยรถไฟ กระเป๋าที่นำไปต้องมีน้ำหนักและขนาดที่ท่านสามารถดูแลจัดการด้วยตัวเองได้
หมายเหตุ :
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เส้นทางสายไหม 2560 อูรูมูฉี ทูรูพาน ตุนหวง 8 วัน 6 คืน ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง (SC)

วันแรก   นัดพบสุวรรณภูมิ
24.00
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ 5-6) สายการบินซานตงแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก (จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 5-6)
วันที่ 2   สุวรรณภูมิ-อูรูมูฉี-ตลาดบาร์ซา-ระบำซินเกียง
03.05
05.55
07.45
11.45
นำท่านเหิรฟ้าสู่ นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886
ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่ออกนอกสนามบิน) แล้วขึ้นเครื่องลำเดิม    
เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886
ถึงอูรูมูฉี  เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน พลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลางหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
12.30
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ชม ตลาดผลไม้สด เฉพาะกรุ๊ปเดือนก.ค. นำท่านไปเลือกซื้อองุ่นและแตงฮามีเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (ต้าปาจา) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ
18.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (บุฟเฟ่)
ชมโชว์พื้นเมืองซินเกียง
พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่า 
  เขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงอุยกูร์ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่ 1.6604 ล้านตารางกิโลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พื้นที่ต่ำสุดต่ำจากระดับน้ำทะเล 155 เมตร พื้นที่สูงสุดสูง 8,611 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนติดต่อกับแคชเมียร์ ซินเกียงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพันธุ์ดี เป็นแหล่งผลิตฝ้าย ไหม ขนแกะ วอลนัท เป็นขุมแร่ธาตุ เป็นแหล่งถ่านหินและน้ำมันดิบขนาดใหญ่ มีประชากร 19.6 ล้านคน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอูรูมูฉีเป็นเมืองหลวง มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำใหญ่น้อยรวม 570 สาย
ในเขตทะเลทราย พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 3-4 ทุ่ม เวลาเที่ยวจึงมีเต็มที่ในแต่ละวัน อาหารเที่ยงปกติรับประทานประมาณ บ่าย 2 โมง อาหารค่ำโดยปกติจะรับประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม
วันที่ 3   อูรูมูฉี-ทูรูพาน-เขาเปลวไฟ-ถ้ำพันพระ-คานเอ๋อจิ่ง-เมืองเกาซาง-ซูกงก่า-สวนองุ่น-รถไฟค้างคืน
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
แล้วเดินทางสู่ เมืองทูรูพาน (192 กม.) เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) ผ่านชม โรงงานพลิตไฟฟ้าจากพลังลม ที่เมืองต้าปั่นเฉิน
นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม
นำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
นำท่านไปชม “คานเอ๋อจิ่ง” ระบบชลประทานใต้ดินของทูรูพาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน
14.00
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชม เจดีย์ซูกงถ่า และ มัสยิดเอ๋อหมิ่น เป็นสิ่งก่อสร้างที่แม้จะเรียกว่าเจดีย์ แต่มีลักษณะเหมือนหอคอย อยู่ห่างจากตัวเมืองทูรูฟาน 2 กิโลเมตร คาดว่าก่อสร้างเมื่อปี 1777 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของนายพลเอ๋อหมินโฮจา ทหารชาวเมืองทูรูฟาน มีลักษณะเป็นสุเหร่าของชาวอุยกูร์ สร้างด้วยอิฐสีทรายอย่างงดงาม มีความสูง 44 เมตร และมีฐานรอบเจดีย์ 10 เมตร มีการจัดอิฐที่สร้างเจดีย์เป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลวดลายหลายแบบ ทั้งเป็นรูปคลื่นและลายดอกไม้ รวมแล้วมีลวดลายบนเจดีย์มากกว่า 15 ลาย
นำท่านไปชม สวนองุ่นผู่เถาโกว เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี  
นำท่านไปชมซาก เมืองโบราณเกาชาง (รวมรถลา) ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำ แพงเกาชาง หรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่วนกลาง ส่งทหารและเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองจากเมืองหลวง เข้ามาดูแลพื้นที่คอยป้องกันการรุกรานของเผ่าเซียงหนู เมืองเกาชางสิ้นสุด และถูกทำลายยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่า กำแพงเมืองเก่า ที่ยังคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน
18.30
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสถานีรถไฟ   
หลังอาหาร โดยขบวนรถไฟที่ ................  เดินทางสู่ เมืองตุนหวง (สถานีรถไฟหลิวหยวน) เป็นเมืองที่เป็นขอบชายแดนของเส้นทางสายไหม ทีด่านโบราณที่ใช้ผ่านเช้าออกในเส้นทางสายไหม และอยู่ในเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง
พักค้างคืนบนรถไฟ (1ห้องพัก 4 ท่าน) ไม่มีบริการห้องเดี่ยวบนรถไฟ การเดินทางด้วยรถไฟอาจมีการแยกขบวนเวลาไม่พร้อมกันแต่เวลาจะไล่เรียงกัน
วันที่ 4   สถานีรถไฟหลิวหยวน-ด่านประตูหยก-นครสายลม-หมิงซาซาน-ตลาดกลางคืน
07.00
รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ (ตามเวลาเหมาะสม)
เดินทางจาก สถานีรถไฟสถานีหลิวหยวน เปลี่ยนเป็นรถโค้ชเดินทางเข้า ด่านประตูหยก เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่มณฑลกานซู่ หรือ มณฑลกานสู้ (甘肃省,甘粛省) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำฮวงโห (แม่น้ำเหลือง) มีเมืองหลวงชื่อ หลานโจว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 เมืองหรือจังหวัด (市) 4 เทศมณฑลระดับเมือง (市) 58 เทศมณฑล (县) 17 เขต (区) และ 7 เขตปกครองตนเอง (自治县) 14 เมืองหรือจังหวัด ได้แก่ เมืองหลันโจว兰州市, เมืองเจียยู่กวน 嘉峪关市, เมืองไป๋หยิน 白银市, เมืองเทียนสุ่ย 天水市, เมืองอู่เวย 武威市, เมืองจี่วฉวน 酒泉市, เมืองจางเย่ 张掖市, เมืองชิ่งเหยียน 庆阳市, เมืองผิงเหลียง 平凉市, เมืองติ้งซี 定西市, เมืองหล่งหนาน 陇南市, เขตปกครองตนเองชนชาติหุย หลินเซี่ย 临夏回族自治州, เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต กานหนาน 甘南藏族自治州
นำชมด่านประตูหยก 玉門關 YUMENGUAN ด่านประตูการเดินทางค้าขายในสมัยโบราณยุคเส้นทางสายไหม สู่ดินแดนตะวันตก (อาณาจักรพาเธีย & อาณาจักรโรมัน) มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายพันปี
RECOMMENED
เดินทางสู่ หย่าตัน นครแห่งสายลม (90 ก.ม.)
นำชมหย่าตัน เขตลมแรงที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก พลังลมพัดกร่อนภูผาหินทราย เกิดเป็นโตรกผารูปร่างอัศจรรย์ ดูพิเศษยิ่งใหญ่อลังการ งดงามบนพื้นที่กว้างใหญ่ (25X2 ก.ม.) ของเขตทะเลทรายโกบี ดูเสมือนนครลึกลับกลางทะเลทราย
14.00
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านสู่ เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน (ไม่รวมค่ากระบะ) หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย (รวมรถแบตตารี่)
แล้วนำท่านไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยู่กลางทะเลทรายทั้งที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตรเท่านั้น สานฝันขี่อูฐท่องทะเลทราย จูงตามกันเป็นแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (รวมค่าขี่อูฐ 30 นาทีแล้ว)
20.00
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืน "บาซ่าร์ซาโจ้ว"
พักที่ FUGUO HOTEL หรือ INTERNATIOANL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5   ตุนหวง-ถ้ำโม่เกา-เจียยวี่กวาน
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม ถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายาม ของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี
14.00
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
เดินทางโดยรถบัส (4.30 ชั่วโมง) สู่เจียยีว์กวาน
20.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIAYUGUAN หรือ HOLIDAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6   ด่านเจียยวี่กวาน-ภูเขาสายรุ้ง
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ภูเขาสายรุ้ง (1.30 ชั่วโมง)
นำชม ด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และ ยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัยซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตารี่) ชมกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “เสียนปี้ฉางเฉิง” ที่สร้างขึ้นตามยอดภูเขาสูงชัน แล้วเดินทางสู่ภูเขาสายรุ้ง (1.30 ชั่วโมง) ในเขตจางเย่
14.00
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชม เขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน จากตัวเมืองจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทำให้เกิดจินตนาการอันหลากหลาย เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง “จางเย่” เป็นเมืองค่ายทหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปีก่อนคริสตกาล
20.00
 
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LVZHOU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 7   จางเย่-พระใหญ่-อูรูมูฉี-ตลาดกลางคืน
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ วัดต้าฝอซื่อ เพื่อชมพระพุทธไสยาสน์ในร่มที่ยาวที่สุดในประเทศจีน (ยาว 34.5 เมตร, สูง 7.5 เมตร วัดระหว่างไหล่บน-ล่าง) แล้วนำท่านชมเจดีย์ไม้โบราณย่ามู่ถะ สร้างสมัยราชวงศ์ถัง สูง 8 ชั้น 6 ชั้นแรกสร้างแบบก่ออิฐถือปูน ส่วน 2 ชั้นบนสุดเป็นเครื่องไม้
11.06
14.00
เดินทางกลับอูรูมูฉี โดยขบวนรถไฟด่วนที่ D 2701 เดินทางกลับสู่เมืองอูรูมูฉี
รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
สถานีรถไฟ ผู้เดินทางจะต้องดูแลรับผิดชอบการถือกระเป๋าใหญ่ด้วยตนเอง
ดังนั้นกระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทาง ด้วยรถไฟในจีน เพราะบนรถไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุดในการที่ท่านจะเข็นผ่านด่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดด้วยตนเอง
18.55
20.00
เดินทางถึงอูรูมูฉี
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวตลาดกลางคืนที่อูรูมูฉี มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ มีแผงลอยขายอาหารผัดย่างปิ้งริมถนนมากมาย
* แนะนำให้ลองชิมก้ามปูยักษ์ ให้ปรุงโดยการนึ่งหรือผัดแบบต่างๆตามสั่ง  
พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8   อูรูมูฉี-เทียนซาน เทียนฉือ-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-สุวรรณภูมิ
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านชมความงามธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชัน นำท่านล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำ ทะเล (รวมค่ารถแบตตารีและค่าเรือแล้ว)
14.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณ (โฉมงามลั่วหลาน) ที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี (ปิดวันจันทร์)
ได้เวลานัดหมายเดินทางไปสนามบิน
19.20
23.05
01.00
02.05
อำลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885
ถึงสนามบินนครคุนหมิง แวะจอดรับผู้โดยสารเพิ่มเติม
(วันรุ่งขึ้น) เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 8885
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
หมายเหตุ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไข

ค่าบริการ ก.ค. เพิ่ม 8,000 บาท
ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-อูรูมูฉี-กรุงเทพฯ
- ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่             
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ     
- ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ    
- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และจีน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป เข้าประเทศจีน        
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 23 กก.
- ค่ารถไฟ 2 เที่ยว
- ค่ารถแบตตารี่ และ ค่าเรือที่ทะเลสาบเทียนฉือ         
- น้ำดื่มสะอาดบริการ 1 ขวด / ท่าน ทุกวันท่องเที่ยว
- ค่าโชว์ซินเกียง

ค่าบริการไม่รวม    
- ชุดภาษีตั๋ว ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ+ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  250 หยวน/คน/ทริป
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน / คน / ทริป
- ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว/ค่าวีซ่าด่วน/ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
- ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000.- พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ** ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

เอกสารวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปสี ถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ     
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว, สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 - ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 - การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน วันพ่อ 2559|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก ปีใหม่ 2561