บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ธิเบตทัวร์คุนหมิง ทิเบต ลาซา หลันโจว 7 วัน 6 คืน พิเศษ บินเข้าลาซา นั่งรถไฟไปหลันโจว

ทัวร์คุนหมิง ทิเบต ลาซา หลันโจว 7 วัน 6 คืน พิเศษ บินเข้าลาซา นั่งรถไฟไปหลันโจว

Share


ทัวร์ทิเบต เที่ยวธิเบต โปรแกรมทัวร์ทิเบต
ทัวร์ทิเบต เที่ยวทิเบต ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์ทิเบต 2556 ทัวร์ทิเบต รายการทัวร์ทิเบต ราคาถูก เที่ยวทิเบต 2556 ทัวร์ทิเบต นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ซีหนิง ลาซา ทัวร์ทิเบต ถนนแปดเหลี่ยม ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ทิเบต ทะเลสาบชิงไห่

จุดเด่นทัวร์คุนหมิง ทิเบต ทัวร์ทิเบต คุนหมิง ลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา  พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ถนนแปดเหลี่ยม วัดเซรา วัดเดรปุง ลาซา  รถไฟสายหลังคาโลก  หลันโจว อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง กังหันวิดน้ำโบราณ คุนหมิง
ยานพาหนะ /สายการบิน China Eastern Airlines (MU)
รหัสทัวร์คุนหมิง ทิเบต SS-KMG-TIB-7D6N-MU

วันเดินทางทัวร์คุนหมิง ทิเบต อัตราค่าบริการทัวร์คุนหมิง ทิเบต
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 51,900 51,900 51,900 51,900 9,500

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์คุนหมิง ทิเบต ลาซา หลันโจว 7 วัน 6 คืน พิเศษ บินเข้าลาซา นั่งรถไฟไปหลันโจว
วันแรก กรุงเทพฯ –  คุนหมิง
13.30

15.45
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742
18.20 ถึงท่าอากาศยาน เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JIN JIANG ตึก B HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 คุนหมิง – ลาซา – ตำหนักนอร์บุหลิงฆา 
เช้า
07.00
รับประทานอาหารเช้าแบบชุด หรือ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นสำคัญ
เหิรฟ้าสู่ เมืองลาซาโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5939
10.55 ถึงสนามบินก่งก่า นครลาซาแห่งหลังคาโลกทิเบต นำท่านเดินทางสัมผัสเมืองแห่งหลังคาโลกอย่างแท้จริง ที่นี่ท้องฟ้าสดใส กลางขุนเขาหิมาลัย ทุ่งโล่งกว้างเวิ้งว้าง  ธงทิวแห่งมนตราปลิวไสว และนี่คือระดับความสูง 3,650 เมตร (ดอยอินทนนท์สูงเพียง 2,400 เมตร กว่าๆ เท่านั้น)  นำท่านเดินทางลัดเลาะ แม่น้ำซังโปอันใสสะอาด สะท้อนภาพองค์พระพุทธรูปบนหน้าผาหินลงท่ามกลางสายน้ำอันเยือกเย็น เข้าสู่ นครลาซา ผ่านทิวทัศน์อันงดงามแปลกตา ผ่านผู้แสวงบุญที่มากับสองเท้า บ้างก็คลานแบบอัฐฎางคประดิษฐ์ บ้างก็นั่งรถมา จุดหมายของชาวทิเบตทุกสายมุ่งหน้าสู่ นครแห่งความศักดิ์สิทธิ์ลาซา (เราเพิ่งเดินทางจากระดับพื้นน้ำทะเล ที่นี่อากาศเบาบาง ออกซิเจนน้อย เราจึงต้องลดความเร็วในการเคลื่อนไหว ขอให้ท่านผ่อนคลายเคลื่อนไหวช้า ห้ามสูบบุหรี่โปรดปฎิบัติอย่างเคร่งครัด) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ตำหนักนอร์บุหลิงฆา อันเป็นพระราชวังฤดูร้อน  คู่กันกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา ความหมายเดิมของชื่อ นอร์บุ หลิงฆา แปลว่า “สวนอัญมณี” สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GANGJIAN LASA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 พระราชวังโปตาลา  –  วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี  ความสูงประมาณ 117 เมตร  พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7  โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ  คือ กษัตริย์ชองเซิน กัมโป  (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะ สร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจวบ  จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ ที่ต่อเติม ในยุคหลัง  อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ  ปี ค.ศ. 1645 - 1693  (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14)เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง  พระราชวังสีขาว เป็นส่วนของสังฆาวาส  พระราชวัง สีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพของ องค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13)  และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านยาทิเบต ซึ่งมียาต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดโจคัง (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ Jokhang Temple) เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกันพระลามะจำนวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่  สร้างในสมัยของกษัตริย์ซองเซิน กัมโป (อยู่ในปี ค.ศ. 620-649  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่รวมอาณาจักรทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เช่นกันเพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์   คือ ชาติจีน และเนปาล นำเข้ามายังทิเบต  ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่า ก่อนที่กษัตริย์ซองเซิน กัมโป จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้น ปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมาทันใดนั้นเอง นิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตที่ดี กษัตริย์ ซองเซิน กัมโป ก็เลยสร้างให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ อาทิเช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์ ยา 2 เม็ด ที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  แต่ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแทะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนาง เหวิน เฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ด หรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน ยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย จากนั้นนำท่านออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ที่ถนนฆอร์หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งเป็นจุดรวมศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะหัตกรรมตลอดจนวัฒนธรรมของทิเบต ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ตลาดถนนแปดเหลี่ยมมากไปด้วยร้านค้า สองข้างเต็มไปด้วยแผงขายสินค้าศิลปหัตถกรรมของชาวทิเบตมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ชื้อสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GANGJIAN LASA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 วัดเซรา – วัดเดรปุง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม วัดเซรา (ภาษาจีนเรียก ซึราซื่อ (Sera Monastery)) ซึ่งอยู่ห่างไปทางเหนือ 5 กิโลเมตร บริเวณเชิงเขาตาติปู และสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระชองฆาปาศึกษาธรรม และปฎิบัติกรรมฐาน ทางเหนือของเมืองลาซาขึ้นไป สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 ( ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416  เป็นผู้ปฏิรูปและก่อตั้งพุทธศาสนา ลัทธิเกอลักปา (Gerlugpa Sect) หรือ นิกายคุณธรรม ซึ่งนิยมเรียกนิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์  ดาไล ลามะที่ 1) อารามแห่งนี้เคยมีพระจำวัดอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต เนื่องจากมีสำนักสงฆ์ที่มีคุณภาพ  ปัจจุบันมีพระจำวัดอยู่ประมาณ 300 รูป  อาคารหลัก ๆ ของอารามยังคงอยู่ในสภาพดี เนื่องจากไม่ถูกทำลายลงในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม ทุกๆวันช่วงบ่ายแก่จะมีการฝึกฝนทางธรรมโดยการใช้การตั้ง และตอบคำถาม โดยที่ลามะแต่ละรูปจะมารวมตัวที่ลานวัด เพื่อทดสอบพระธรรมในรูปแบบการตั้ง “ปุจฉา” และ “วิสัชนา” และอาจได้ชมที่วัดนี้ 
เที่ย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม วัดเดรปุง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองลาซา วัดเดรปุง (ภาษาจีนเรียก ชื่อ ปังซื่อ) คำว่า Drepung นั้นมาจากคำว่า “ Juekang ” ในภาษาทิเบต แปลว่า “ พระพุทธเจ้า ” อารามแห่งนี้สร้างใน ค.ศ. 1416 โดยลูกศิษย์ของซองฆาปา เช่นกัน ในอดีตอารามนี้เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเวลานาน ที่นี่เป็นพระตำหนักขององค์ดาไลลามะก่อนที่ตำหนักโปตาลาสร้างเสร็จ สถูปบรรจุพระศพของดาไลลามะองค์ที่ 2, 3, 4 ตั้งอยู่ในอารามแห่งนี้ด้วย เชื่อกันว่าอารามเดรปุงน่าจะเป็นอารามขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในยุคที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด ทางด้านล่างของพื้นที่อารามเป็นกุฏิสงฆ์ อาคารเก็บของและอาคารใช้สอยอื่นๆ ด้านบนเป็นที่ตั้งของหอสวดมนต์หลายหอ ซึ่งหอสวดมนต์เรียกว่า ดูฆางส์ ภายในหอสวดมีพระพุทธรูป และภาพวาดบนผืนผ้าแบบทิเบต ซึ่งเรียกว่า ธังกา   จากนั้นนำท่านแวะชม หินทิเบต ที่มีหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GANGJIAN LASA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ลาซา – รถไฟสายหลังคาโลก
เช้า


07.30
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ขบวนที่ K918 นำท่านขึ้น รถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลก (เมืองจีน) พักผ่อนบนรถไฟ (พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 คน 4 เตียง)
หมายเหตุ : บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติ มีหมอและห้องพยาบาลบริการ
ขบวนรถไฟออกจาก สถานีลาซา ข้ามสะพานแม่น้ำลาซา และอำลาพระราชวังโปตาลา อันเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตและวัดเดรปุงที่อยู่เชิงเขา ก่อนลอดอุโมงค์หยังปาจิ่ง
11.23


12.00

12.28

13.50

16.50
รถไฟจอดให้ชมวิวในบริเวณ ทะเลสาบนัมซัว (สูงจากระดับน้ำทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ำกว้าง 400 ตารางกม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเชียงถัง มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา ละมั่ง แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์สวยๆของทะเลสาป ทุ่งหญ้าและภูเขาหิมะ
รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
รถไฟวิ่งผ่านอำเภอน่าจวี่ ผ่าน ทุ่งหญ้าเชียงถัง พื้นที่กว่า 6 แสนตารางกิโลเมตร และวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาหิมะติด ๆ กันยึดยาวไปตามเส้นทางรถไฟ
รถไฟผ่าน เขาถังกู่ระ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กิโลเมตร ในช่องเขาถังกู่ระ กาเซียร์สายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างทิเบตกับมณฑลชิงไห่
รถไฟผ่าน แม่น้ำโทงเทียน (4,500 เมตร) ซี่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว พระถังซำจั๋งเดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียผ่านที่นี่ เป็นแม่น้ำสายแรกตอนบนแยงซีเกียง
รถไฟวิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตย์เขอเขอซีลี่ เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุดและมีสัตว์มากที่สุดของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี มีสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด (ชาวทิเบตถือเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจามรีป่า ลาป่า และละมั่งป่า) นั่งรถไฟผ่านสะพานลอยฟ้า ส่วนข้างล่างเป็นช่องวิ่งของสัตว์ท้องถิ่น บนรถไฟท่านสามารถมองเห็นสัตว์ต่างๆมากมาย ชมวิวธรรมชาติของธารน้ำแข็งระหว่างทาง
18.15

18.30
รถไฟ ลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น มีความยาว 1,686 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร จากนั้นขบวนรถเลาะเลียบเขาเทวดาคุนลุ้น ท่านจะมองเห็นภูเขาหิมะยู่ซู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาคุนลุ้น (ด้านซ้ายมือของรถไฟ) ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำนักคุนลุ้น
รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ  
พักผ่อนบนรถไฟ  (พักตู้นอน ห้องละ 4 คน  **บนรถไฟไม่มีห้องพักเดี่ยว**)
วันที่ 6 หลันโจว –  อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง –  กังหันวิดน้ำโบราณ – คุนหมิง
06.30
10.21
รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
รถไฟแล่นถึง เมืองหลันโจว  เมืองเอกของมณฑลกานซู่เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหม และเป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” หรือมารดาแม่น้ำเหลือง เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้ สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกวา 60 ตัน เป็นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง อนุสาวรีย์เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศรีษะขันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดาสายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุดรูปปั้นนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำหวงเหอ เป็นมารดาที่หล่อเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนที่ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหวงเหออย่างลึกซึ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริย์ในยุคตอนต้น ทรงเกรงต่ออิทธานุภาพของลำน้ำหวงเหอ ในตอนกลางของมณฑลชิงไห่ ตาน้ำไหลเป็นสายธารน้อยๆลงสู่ทะเลซิงซู่ไห่ หรือทะเลประดับดาว อันเป็นบึงเล็กบึงน้อยนับร้อยแห่ง แล้วไหลลงสู่ทะเลสาบใหญ่ 2 แห่ง ที่อยู่เรียง เคียงกันคือ เอ๋อหลิงหูและจาหลิงหู ที่จุดกำเนิด ที่ชาวทิเบตเรียกขานหวงเหอว่า “หม่าซิว” แปลงว่า “แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก” จากนั้นนำท่านชม กังหันวิดน้ำโบราณ เป็นของชาวลุ่มน้ำหวงเหอสมัยโบราณ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนอนุสาวรีย์ของมารดาแม่น้ำเหลือง มีบันทึกระบุไว้ว่า ในอดีตกาล สองฟากฝั่งของหวงเหอเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน” ใกล้ๆ กันยังมีโม่หินสำหรับบดเมล็ดพืชโดยใช้พลังน้ำให้ชม และยังมีชาวบ้าน นำ แพหนังแกะ มาให้นักท่องเที่ยวทดลองนั่งข้ามฝั่งหวงเหอแบบคนโบราณอีกด้วย จากนั้นออกเดินทางสู่ สนามบินหลันโจว
19.10
21.10
เหินฟ้ากลับสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2289
ถึงท่าอากาศยาน เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติด ทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี **บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง**
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIN JIANG ตึก B HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 คุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งรวมสินค้ามากมาย ซึ่งท่านจะได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง
13.30
14.35
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

หมายเหตุ
อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร  ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2.ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
3.ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน),อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในระยะเวลาระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4.กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวมเป็น 200 หยวนต่อคน (ลูกค้า) ตลอดการเดินทาง
5.ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
   - หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่+ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
   - หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
   - หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท
5. สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
   - ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
   - นำรูปถ่ายเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้,นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
   - นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน
1. ขอวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มอีก 800 บาท
2. ขอวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มอีก 1,200 บาท

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561