บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ธิเบตทัวร์ธิเบต เฉิงตู ลาซา ธิเบต ดินแดนหลังคาโลก 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ธิเบต เฉิงตู ลาซา ธิเบต ดินแดนหลังคาโลก 6 วัน 5 คืน

Share


ทัวร์ทิเบต เที่ยวธิเบต โปรแกรมทัวร์ทิเบต
alt


จุดเด่นทัวร์ธิเบต เที่ยวธิเบต เมืองลาซา พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูลิงกา พระราชวังโปตาลา วัดต้าเจา ถนนฆอร์หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ลาซา นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผ่านชมวิวหลังคาโลก เมืองหยังปาจ๋ง-ทะเลสาบเกลือ เมืองเก๋อเอ่อร์มู่ ซีหนิง อารามถาเอ๋อซื่อ เฉินตู ศูนย์วิจัยอนุรักษ์หมีแพนด้า อาหารสมุนไพรยาจีน ช้อปปิ้งถนนคนเดินชวนซีลู่
ยานพาหนะ /สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ธิเบต MC-TIB-6D5N-TG


วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 54,900 54,900 53,900 52,900 8,000
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู-วัดบัญชูศรี(วัดเหวินซู)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
08.00

10.15
14.25
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง เดินทางโดยสายการบิน ไทย
นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618  (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน”  อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินซู (วัดบัญชูศรี) คือ วัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉินตู รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของ สมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมทีเรียกว่า วัดซินเซียง และในช่วง รัชสมัย จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง พระอรหันต์ซีตู้ได้เดินทางมาอารามแห่งนี้ และได้สร้างกระท่อมเพื่อ บำเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต ตำนานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสัตว์บัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผา เป็นเวลานาน ดังนั้นผู้คนต่างจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตู้ คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั้นมา นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานดังกล่าวแล้ว ศิลปะอันล้ำค่า สมัย ราชวงศ์ถังและซ้อง อันรวมถึง ภาพเขียนกว่า 500 ชิ้น งานเขียนลายมือในงานสำคัญๆ ซึ่ง ถูกเก็บไว้ที่นี่ รวมถึงความร่มรื่นภายในวัด ก็เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยได้เดินทางมาเยี่ยมชม 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1) แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก (TOP SHOW OF SICHUAN PARADISE ETHOS) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า  เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว  กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา    พักที่เฉินตู  FOR STAR  HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 2 เฉินตู – เมืองลาซา –  -พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูลิงกา
เช้า
08.10
10.20
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2) แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู
นำท่านเดินทางสู่เมืองลาซา โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA4401
เดินทางถึงสนามบินกงก่า เมืองลาซา จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ช เพื่อนำท่านเดินทางสู่ในตัวเมืองลาซา จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ ปรับสภาพร่างกาย
ข้อแนะนำในการปรับสภาพร่างกาย  เวลาเข้าโรงแรมก็ควรพักผ่อน นอนดูทีวี เดินเล่น จิ๊บน้ำบ่อยๆ หายใจลึกๆ หาของขบเคี้ยวแบบหวานๆ อาทิเช่นพวกช็อคโกแลท จะช่วยให้ร่างกายได้ปรับตัวได้ดีขึ้น (เพราะถ้านอนหลับอย่างเดียว ร่างกายทำงานน้อย ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายก็ยิ่งน้อยไปอีก)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3) นำชม ตำหนักนอร์ปู้หลิงข่า อันเป็นพระราชวังฤดูร้อน คู่กันกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา ความหมายเดิมของชื่อ นอร์ปู้หลิงฆา แปลว่า “สวนอัญมณี” สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (4) พักโรงแรม JARDINSECRET  HOTEL (4 ดาว) หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ มึนงง ทำให้อยากนอนอย่างเดียว (ห้ามทานยาที่ทำให้ง่วงนอน อย่างพวก ทิฟฟี่ ดีคอลเจน หรือยาแก้แพ้แก้ไข้ต่าง) และยังมีอาการท้องเสีย ท้องอืดหรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สําคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำอย่าให้นานเกิน 5-10 นาท
ยาที่ใช้บนที่สูงที่นิยมใช้กัน
-DIAMOX ยานี้ช่วยเพิ่มการหายใจ ปวดศีรษะ มึนงง ยานี้ควารทานก่อนขึ้นที่ราบสูงประมาณ 24 ชั่วโมง และควรทานต่อเนื่องขณะอยู่บนที่สูง วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น(ครั้งละ ครึ่ง – 1เม็ด) ยานี้ห้ามคนที่แพ้ซัลฟานทานค่ะ
-ยาหงจิ่นเทียน มีทั้งชนิดเม็ดและน้ำ เป็นยาที่นิยมใช้กันบนที่ราบสูงอีกชนิดหนึ่งและได้ผลค่อนข้างดี
-ออกซิเจนกระป๋อง นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมชอบซื้อออกซิเจนกระป๋อง ตรงนี้มีไว้สัก 1 กระป๋องเอามานอนกอดเล่น แต่ไม่ใช่ว่าเอามาดมตลอดเวลา เพราะถ้าเอามาดมอยู่บ่อยๆมันจะทำให้ร่างกายปรับสภาพบนที่สูงไม่ได้ เราก็จะขาดออกซิเจนไม่ได้ มันจะมีปัญหาเวลานอน จะทำหัยเรานอนไม่หลับ (ไม่ต้องนำจากเมืองไทยไปค่ะ ที่ลาซาลมีทุกโรงแรมบริการขายให้ค่ะไม่แพง)
วันที่ 3 พระราชวังโปตาลา – วัดต้าเจา(โจคัง) - ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5) นำชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี  ความสูงประมาณ 117 เมตร  พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7  โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ  คือ กษัตริย์ชองเซิน กัมโป  (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะ สร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อม แห่งนี้ เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจวบ  จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ ที่ต่อเติม ในยุคหลัง  อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ  ปี ค.ศ. 1645 - 1693  (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14)เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง  พระราชวังสีขาว เป็นส่วนของสังฆาวาส  พระราชวัง สีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์  และบรรจุพระศพของ องค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13)  และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6) นำชม วัดโจคัง (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ (Jokhang Temple) เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจำนวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่  สร้างในสมัยของกษัตริย์ซองเซิน กัมโป (อยู่ในปีค.ศ.620-649  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่รวมอาณาจักรทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เช่นกัน  เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์   คือ ชาติจีน และเนปาล นำเข้ามายังทิเบต  ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์     มีตำนานเล่ากันว่า ก่อนที่กษัตริย์ซองเซิน กัมโป จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ   ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ     หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้น   ปรากฎว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเอง   นิมิตรของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดี   กษัตริย์ ซองเซิน กัมโป ก็เลยสร้างให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง   ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ อาทิเช่น   รูปปั้นอนุสาวรีย์ ยา 2 เม็ด ที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน    บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  แต่ปรากฎว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแทะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว     นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวิน เฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1300 ปีก่อน  ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ด หรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน ยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย จากนั้นนำท่านออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่ ถนนฆอร์หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ชื้อสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7) พักโรงแรม JARDINSECRET  HOTEL (4 ดาว) หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 4 อารามเซรา –ร้านหินทิเบต – บินภายใน กลับไปเฉิงตู
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (8) อารามเซรา  สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูกศิษย์ของพระสังกัปปะ และได้ถูกทำลายใน ค.ศ. 1906 โดยประเทศจีน และได้ทำบูรณะใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งในภายหลัง  อารามเซราตั้งอยู่ห่างจากเมืองลาซาไปทางทิศเหนือ 2 ไมล์  อารามเซราจัดเป็นวัดที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยู่ประจำมากกว่า 6000 รูป และมีวิทยาลัยใหญ่ 3 แห่งตั้งอยู่ในวัด เพื่อเป็นที่สำหรับสอบระดับเกเช่   นอกจากนี้อารามเซรา ยังเป็นที่เก็บสมบัติทางพุทธศาสนา เช่นพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยหมึกสีทอง พระพุทธรูปที่ทำจากอัญมณีและหล่อจากทองเหลือง ทั้งที่เป็นศิลปะแบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย   และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีพระสงฆ์ปุจฉา วิสัชนาหลักธรรม ซึ่งจะมีให้เห็นกันเป็นปกติ และเป็นไปอย่างเผ็ดร้อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (9) นําท่านแวะ “ร้านหินทิเบต” ให้ท่านชมหินศักดิ์สิทธิ์และนําโชคของชาวทิเบตที่มีความเชื่อว่า หากท่านใดมีไว้ครอบครองแล้วจะได้รับแต่สิ่งดี ๆ ป้องกันอันตราย ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินเบตเพื่อเป็นของที่ระลึก
16.00
17.50
ค่ำ
นำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA4111
เดินทางถึงสนามบินเฉิงตู
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10) พักที่เฉินตู  FOR STAR  HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 5 ศุนย์วิจัยหมีแพนด้า – เมืองโบราณหวงหลงซี
เช้า รับประทานอาหารบนรถไฟ (11) นำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำท่านนั่งรถกอลฟ์ไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (12) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวางหลงซี  มีเวลาให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ตลอดเช้าหวางหลงซี เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่  ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก  และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวางหลงชีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (13) พักที่  FOR STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6 เฉินตู –ช้อปปิ้งสินค้า OTOPร้านนวดเท้า - อาหารสมุนไพรยาจีน -สนามบิน-กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (14) จากนั้นนำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ พร้อมกับการนวดฝ่าเท้าพื่อสุขภาพ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และ ร้านผ้าไหม ใบชา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)***พิเศษ อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง “ถงเหรินถัง” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู
15.30
17.35
นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจใจ

หมายเหตุ
อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดโปรแกรม ชั้นธรรมดา

2.  ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน 
3.  ค่าวีซ่าจีน และค่าทำเนียมขออนุญาติเข้าทิเบต
4.  ค่าภาษีสนามบินทุกที่
5.  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 – 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.  ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7.  ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
8.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
9.  บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
10. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 15 หยวน  และคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจวันหมดอายุ)
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
4. สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีขอวีซ่าจีนแบบด่วน

1. ขอวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มอีก 800 บาท
2. ขอวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มอีก 1,200 บาท

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561