บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วันสงกรานต์ 2561 (CI)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วันสงกรานต์ 2561 (CI)

Share


ทัวร์ไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันราคาถูก สถานที่เที่ยวไต้หวัน สถานที่เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2561 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไต้หวัน เที่ยวสงกรานต์ 2561 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2561 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไต้หวัน เที่ยวสงกรานต์ 2561 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2561 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน

จุดเด่นทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน วันสงกรานต์ 2561 ไทเป เมืองเจียยี่ เขาอาหลี่ซาน ไร่ชาอาหลี่ซาน ตลาดไนท์มาเก็ตเฝิงเจี่ย เมืองไถจง วัดจงไถฉานซื่อ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป ตึก 101 ศูนย์จำหน่ายสร้อยเสริมสุขภาพ ร้านไพน์สับปะรด ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ร้านไพน์สับปะรด อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ยานพาหนะ /สายการบิน China Airlines (CI)
รหัส ทัวร์ไต้หวัน MT-TPE-5D4N-CI

วันเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน อัตราค่าบริการ ทัวร์ไต้หวัน
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 30,900 30,900 30,900 29,900 4,500

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วันสงกรานต์ 2561 (CI)

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองเจียยี่
08.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
11.10 นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI834 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง
15.40 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป เกาะไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองเจียยี่ 嘉义 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไทเป (โดยใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมงเศษ)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองเจียยี่
พักที่ Look Royal  Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาว Local ในเมืองเจียยี่
วันที่ 2 เมืองเจียยี่ – เขาอาหลี่ซาน – ไร่ชาอาหลี่ซาน – ตลาดไนท์มาเก็ตเฝิงเจี่ย – เมืองไถจง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาอาหลี่ซาน 阿里山 ระยะทางขึ้นเขาประมาณ 76 กิโลเมตร เป็นเส้นทางขึ้นเขาที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา โดยใช้เวลาเดินทางจากเมืองเจียยี่ที่อยู่บริเวณตีนเขาขึ้นถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง ภูเขาอาหลี่ซานเป็นภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งสำหรับผู้มาเยือนไต้หวัน มีความสูงเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเล 2500 เมตร บนยอดเขามีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดปี (เฉลี่ย 18 องศาเซลเสียซ) ในอดีตเคยเป็นแหล่งตัดไม้สนขนาดใหญ่ในยุคที่ญี่ปุ่นปกครอง ที่นี่จึงมีรางรถไฟขนาดเล็กซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อลำเลียงไม้สนเพื่อส่งไปยังญี่ปุ่น ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนที่ถูกอนุรักษ์เป็นอย่างดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงาม สงบเงียบ มีป่าสนที่มีอายุกว่า 1000 ปี นำท่านเดินชมจุดท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ต้นสนพันปี สระน้ำสองพี่น้อง ซุ้มประตูรากสน สวนต้นซากุระ ศาลเทพเจ้า โส้วเจิ้นกง 受镇宫 เป็นต้น นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดอีกด้วย พิเศษ นำท่านนั่งขบวนรถไฟโบราณที่แล่นผ่านป่าสนและแนวเขาเพื่อสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติค (ในกรณีรถไฟหยุดให้บริการ ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดโปรแกรมนั่งรถไฟโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
หลังอาหารนำท่านลงจากเขาอาหลีซาน นำท่านชม ไร่ชาอาหลี่ซาน แหล่งเพาะปลูกชา อูหลง ที่ขึ้นชื่อของเกาะไต้หวัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของพื้นที่บริเวณนี้จะเหมาะกับการปลูกชา อูหลง จนทำให้ชาของที่นี่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ชมไร่ชา และชิมชา อูหลง สด จากไร่.......
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่อันดับสามของเกาะไต้หวันรองจากเมืองหลวงไทเป และเมืองเกาสง นำท่านชม เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่คึกคักที่สุดบนเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไทจงใกล้กับมหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ตนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่เดินเล่น ช้อปปิ้งและหาของทานที่มีเมนูให้เลือกมากมาย จนมีคำกล่าวจากนักท่องเที่ยวว่า หากไม่ได้ไปเดินเที่ยวไนท์มาร์เก็ตของไต้หวัน ก็เท่ากับยังมาไม่ถึงไต้หวัน ท่านสามารถชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลายเมนูภายในตลาดแห่งนี้.......
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
พักที่ CITY RESORT HOTEL TAICHUNG โรงแรมระดับ 4 ดาว Local ในเมืองไถจง
วันที่ 3 วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – ไทเป ตึก 101 – ศูนย์จำหน่ายสร้อยเสริมสุขภาพ – ร้านไพน์สับปะรด
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 5)
หลังอาหารนำท่านชม วัดจงไถฉานซื่อ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอลังการด้วยการระดมทุนจากพ่อค้า นักธุรกิจและผู้มีจิตศรัทธาของเกาะไต้หวัน เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนานิกายมหายานอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาที่สำคัญของเกาะไต้หวัน.........
จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงไทเป โดยใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง .......
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 6)
นำท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) แลนด์มาร์คของเกาะไต้หวันและเป็นตึกที่สูงที่สุดบนเกาะไต้หวัน ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์  ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทำหน้าที่ถ่วงดุลและป้องกันการสั่นสะเทือนของตัวตึกหากเกิดแผ่นดินไหว ตัวอาคารถูกออกแบให้มีรูปลักษณ์คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ภายในตึกมีลิฟท์ลำเลียงผู้โดยสารที่มีความ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที  ท่านสามารถถ่ายภาพพร้อมชมความงามของตัวตึกทั้งภายนอก และภายในตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านสามารถเดินชมและเลือกซื้อสินค้าภายในห้างที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อจากทั่วโลก ........นำท่านชมศูนย์จำหน่ายสร้อยข้อมือเพื่อสุขภาพ เป็นเครื่องประดับประเภทสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ที่มีช่วยทำให้การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้นสำหรับผู้ที่สวมใส่เป็นประจำ.......
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก
พักที่ YISU HOTEL TAIPEI โรงแรมระดับ 4 ดาว Local ในเมืองไทเป
วันที่ 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ร้านไพน์สับปะรด – อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)
หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง ในอดีตที่เคยเป็นเหมืองทองคำ ต่อมาได้กลายเป็นตรอกที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก มีภาพยนตร์หลายเรื่องได้เลือกสถานที่แห่งนี้ในการถ่ายทำ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า........เมื่อควรแก่เวลา นำท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว พื้นที่เป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเลที่อยู่เหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”  ให้ท่านได้เดินชมและถ่ายภาพจนสมควรแก่เวลา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่านแวะชิมขนมไพน์สับปะรด ณ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซึ่งเป็นร้านขนมสับปะรดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าร้อยปี ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่คนชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวในแถบอาเชี่ยน จนปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันด้วย  ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากคนที่บ้านและญาติมิตร.......นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในกรุงไทเป ย่านซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ของไต้หวัน ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน นอกจากสินค้ามากมายแล้ว ยังมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารท้องถิ่น อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เพื่อเอาใจนักชิมทั้งจากไต้หวันและนักท่อองเที่ยวทั่วไป ให้เวลาท่านเต็มที่ในการเดินชมและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก        
พักที่ YISU HOTEL TAIPEI โรงแรมระดับ 4 ดาว Local ในเมืองไทเป
วันที่ 5 เมืองไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
07.0010.30
13.55
16.45
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม (มื้อที่ 11)
หลังอาหารชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นทั้งหอที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่รวบรวม รูปภาพ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ และท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะไต้หวัน ชมพิธีการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้.......
นำทุกท่านเดินทาง สู่สนามบินเถาหยวน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 835
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
หมายเหตุ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไข

เงื่อนไขและราคา
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง
(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
2. ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านล่ะ 1000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่)
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาพาสสปอร์ตชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2561
การยกเลิกสำหรับการจอง
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สำหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560***

หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้ำเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่า ด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
3. หลักฐานการเงิน
- สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน
4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทำงาน
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
- กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
- กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share