บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ซัวเถาทัวร์ซัวเถา ราคาถูก 2561 มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (FD)

ทัวร์ซัวเถา ราคาถูก 2561 มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (FD)

Share


ทัวร์ซัวเถา ราคาถูก ทัวร์เซินเจิ้น ซัวเถา แต้จิ๋ว
ทัวร์ซัวเถา 2561 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา ทัวร์ซัวเถา มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา

จุดเด่นทัวร์ซัวเถา ทัวร์ซัวเถา ราคาถูก 2561 มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล เซนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยน เมืองจูไห่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมการแสดงในสวนหยวนหมิงหยวน เฮียงบู๊ซัว ไต่ฮงกง เมืองซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ วัดไทยเมือง วัดเจ้าแม่ทับทิม
ยานพาหนะ /สายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ซัวเถา MT-SWA-5D4N-FD

วันเดินทางทัวร์ซัวเถา อัตราค่าบริการทัวร์ซัวเถา
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
25-29 เม.ย./ 23-27 พ.ค./ 20-24 มิ.ย./ 24-28 ต.ค./ 21-25 พ.ย. 61 13,900 13,900 13,900 13,900 4,000

อัตราค่าบริการ ท่านละ 13,900.- บาท ไม่มีราคาเด็ก  ***พักเดี๋ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท  
**สิ่งสำคัญ**
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้
***หมายเหตุ***
อัตราค่าบริการนี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้งตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น *** หากท่านปฏิเสธการแวะชมร้านค้าเหล่านี้ ทางบริษัท ขอสงวนในการเก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 1,000 หยวน
***การยกเลิก *** เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางพร้อมชำระเงินมัดจำ  ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ให้กับท่านได้
หมายเหตุ :
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ซัวเถา ราคาถูก 2561 มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซนปอล เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - เมืองจูไห่
03.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู 1 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
06.45
10.20
เที่ยง
เดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 760  
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมาเก๊า (มื้อที่ 1)
จากนั้นนำท่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องในโอกาสส่งมอบคืนเกาะมาเก๊าให้กับประเทศจีน นำท่านชม วัดอาม่า วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาก บนเกาะมาเก๊า อาคารต่าง ๆ ภายในวัดถูกสร้างขึ้นตามแนวลาดของเนินเขา มีองค์เจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งประดิษฐานอยู่ภายใน...จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม ณ จุดนี้ท่านสามารถถ่ายรูปกับผนังโบสถ์ส่วนที่เหลือจากเพลิงใหม้ ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและเป็นแลนด์มาร์คของเกาะมาเก๊า  นำท่านชม เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดของมาเก๊า ที่คราครั่งไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหารพื้นเมืองมากมายภายในซอยแคบ ๆ ที่เชื่อมระหว่างโบสถ์เซ็นต์ปอล และเซนาโด้สแควร์ นำท่านสู่อัครสถานแห่งความบันเทิงบนเกาะมาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน The Venetian Macau Resort  ชมความอลังการของสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยห้องพักระดับ 5 ดาวจำนวนกว่า 3000 ห้อง คาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่ 550,000 ตารางเมตร ร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกกว่า 200 ร้าน ท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่และคลองเวนิสจำลองที่สร้างขึ้นในอาคาร ตกแต่งด้วยความหรูหราสุดวิจิตรตระการตาด้วยทุนกว่าแสนล้านเหรียญ.....จนควรแก่เวลา นำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจู่ไห่ เมื่อเดินทางถึงเมืองจูไห่ นำท่านสู่ภัตตาคาร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจูไห่  (มื้อที่ 2)  
เพื่อ เข้าพักที่โรงแรม MIN AN HOTEL ระดับเทียบเท่า ในเมืองจูไห่
วันที่ 2 จูไห่ - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงในสวนหยวนหมิงหยวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมซัวเถา (มื้อที่ 3)
หลังอาหารนำท่านเข้าชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียดและบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ.....นำท่านชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นำชมถนนคู่รัก ถนนสายโรแมนติกริมทะเลของเมืองจูไห่ แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นกลางทะเล หยี่หนี่ หรือฟิชเชอร์เกิร์ลสาวงามชาวประมงที่ยกไข่มุกไว้เหนือศรีษะ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จูไห่ ที่มีความหมายว่าทะเลแห่งไข่มุก นำท่านแวะชิมชาที่ร้านใบชาในเมืองจูไห่ ใบชาถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายในประเทศจีน และมีการส่งออกยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ชาจีนที่ดีมรสรรพคุณช่วยทำกำจัดไขมัน และของเสียในร่างกาย ช่วยทำให้เลือดลมหมุนเวียนดี และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง .........จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดใต้ดิน ก่งเป่ยตี้เสี้ยซัเฉิง หรือศูนย์การค้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจูไห่ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในชั้นใต้ดินใกล้กับด่านจูไห่ ภายในศูนย์การค้ามีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา ของเล่น กระเป๋าเดินทาง และสินค้าเลียนแบบ เป็นจำนวนมาก เป็นที่จับจ่ายสินค้าสำหรับชาวเมืองจูไห่ในราคาย่อมเยา...........
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด  (มื้อที่ 5)
หลังอาหารนำท่านชมการแสดง ณ ลานแสดงภายในสวน หยวนหมิงหยวน สวนที่สร้างจำลองสวนหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่ง ซึ่งเคยเป็นสวนพระตำหนักที่ใหญ่และงดงามที่สุดของจีน แต่ถูกกองกำลังต่างชาติเผาทำลายในช่วงสงครามฝิ่น.......เป็นการแสดงจำลองงานพิธีในพระราชวังอันยิ่งใหญ่ และฉากการสู้รบหลังม้าอันสมจริงในอดีต ที่ใช้ผู้แสดงจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ไม่ควรพลาดชมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจูไห่ ....หลังจบการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักโรงแรม MIN AN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 จูไห่ - เฮียงบู๊ซัว - ไต่ฮงกง - เมืองซัวเถา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมม  (มื้อที่ 6)
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เฮียงบู๋ซัว 玄武山 ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง เมืองซัวบ๊วย โดยใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมง เดินทางผ่านถนนซุเปอร์ไฮเวย์  และเมืองสำคัญ ๆ ในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ เมืองจงซาน เมืองเซินเจิ้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
หลังอาหารนำท่านชม เฮียงบู๊ซัว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งในลัทธิเต๋า ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โตมีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบัน เฮียงบู๋ซัว ได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการ เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่ เฮียงบู๋ซัว นี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่น กำเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก.........จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ ไต่ฮงกง ผู้นี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารซัวเถา (มื้อที่ 8)
หลังอาหารท่านสามารถไปเดินเล่นย่านถนนคนเดินของเมืองซัวเถา ที่มีลักษณะคล้ายกับถนนเยาราชในกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอยขายของปิ้งย่าง ร้านขายก๊วยเตี๋ยว คราครั่งไปด้วยรถจักรยานยนต์ สามล้อถีบแบบโบราณ ........
นำท่านเข้าที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - สะพานเซียงจื่อ - วัดไทยเมือง - วัดเจ้าแม่ทับทิม - เมืองซัวเถา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมมซัวเถา  (มื้อที่ 6)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน เปิดต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนโพ้นทะเลจากทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีอายุนับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง นำท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซัวเถา (มื้อที่ 7)
หลังอาหารนำท่านชม สะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง มีชื่ออีกชื่อว่าสะพานกวงจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ้ง ตรงกับปีค.ศ. 1170 โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได้........นำท่านไปเดินชมถนนคนเดินในเมืองแต้จิ๋ว แหล่งรวมร้านค้าที่คึกคักในเมืองแต้จิ๋ว......สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัวเถา แวะ เกาะมาหยู หรือไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชม วัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการรูปปั้น เจ้าแม่ทับทิมอันศักดิ์สิทธิ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารซัวเถา (มื้อที่ 8)
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ซัวเถา - กรุงเทพฯ
เช้า

11.15
13.40
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมซัวเถา (มื้อที่ 11)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซัวเถา เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD851
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ......

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


เงื่อนไข

เงื่อนไขใหม่ สำหรับ โปรแกรมทัวร์ที่บิน ไทยแอร์เอเชีย

ข้อควรทราบ : อัตราค่าบริการนี้ เป็นราคาทัวร์พิเศษ ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน จากองค์การท่องเที่ยวและร้านค้าที่ร่วมโครงการ ซึ่งทำให้ท่านจ่ายค่าทัวร์ในราคาที่ถูกลง ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุการเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ ร้านนวดฝ่าเท้า ร้าน หยก, ร้านใบชา, ร้าน ไข่มุก, ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ทุกท่านรับทราบและขอความร่วมมือในการเข้าชมทุกร้านตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ** เมื่อท่านได้รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยินยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด**

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 3 ท่าน กรณีเดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางทัวร์จะจัดห้องพักแบบ 3 เตียง ซึ่งมี  1 เตียงเป็นเตียงเสริม)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group  Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี** กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ ฯลฯ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7. ค่าทิปไกด์  คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน   ตัวอย่าง                
ทริปเดินทาง 3 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 90 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 7 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 210 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์  
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 5,000-10,000 บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน  หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี  แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้       

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน  โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายถูกลง  ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรือทั้งหมดย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่าน   
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่  มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ
- ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลของผู้เดินทาง ก่อนเดินทาง 15 วัน
- รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน หรือรูปถ่ายสีสแกน (เฉพาะเส้นคุนหมิง)  
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอา หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้ กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดนทาง สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561