บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป  ปีใหม่ 2558 วันปิยะ 2557/2014
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02 736 1588
         02 736 1599

Hot Line 086 312 8221
Homeทัวร์สแกนดิเนเวีย - บอลติกทัวร์เฮลซิงกิ โรวาเนียมิ เคมิ ฟินแลนด์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เยี่ยมบ้านซานตาครอส 7 วัน 4 คืน ปี 2558

ทัวร์เฮลซิงกิ โรวาเนียมิ เคมิ ฟินแลนด์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เยี่ยมบ้านซานตาครอส 7 วัน 4 คืน ปี 2558

เที่ยวฟินแลนด์ โปรแกรมทัวณืฟินแลนด์ เที่ยวต่างประเทศ ปี 2015 ปี 2558
จุดเด่นทัวร์บอลติก  ทัวร์เฮลซิงกิ โรวาเนียมิ เคมิ ฟินแลนด์  2015 นั่งเรือตัดน้ำแข็ง นั่งสโนว์โมบิล (Snowmobile) ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ หมู่บ้านซานต้าคลอส (Santa Claus Village) ลิตเติ้ลเมอร์เมด น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค
ยานพาหนะ /สายการบิน  FinnAir (AY)
รหัสทัวร์บอลติก  VG-BAL-7D-AY


วันเดินทางทัวร์บอลติก
อัตราค่าบริการทัวร์บอลติก
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
26 ก.พ.- 4 มี.ค.58 95,900 95,900 95,900 95,900 14,900
ราคาไม่รวมตั๋ว 62,900 62,900 62,900 62,900 14,900

 หมายเหตุ
• อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เฮลซิงกิ โรวาเนียมิ เคมิ ฟินแลนด์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เยี่ยมบ้านซานตาครอส 7 วัน 4 คืน ปี 2558
วันแรก กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โรวาเนียมิ
07.00

09.05
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่นครเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์  เที่ยวบินที่ AY090
15.15
16.20
17.40
เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางจากนครเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY429
เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ ประเทศฟินแลนด์  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Sokos Hotel Vaakuna หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 โรวาเนียมิ- เคมิ - โรวาเนียมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองท่าที่มีความสำคัญ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศฟินแลนด์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาพักผ่อนเมืองนี้ นิยมล่องเรือตัดน้ำแข็งไปในกลางทะเลสู่ทุ่งทะเลน้ำแข็งอันกว้างไกลสุดสายตา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)   นำท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือตัดน้ำแข็ง
นำท่านล่องไปในทุ่งน้ำแข็งโดยการนั่งเรือตัดน้ำแข็ง “SAMPO ICEBREAKER” มีน้ำหนักว่า 3,500 ตัน พร้อมชมทัศนียภาพของทะเลน้ำแข็งที่กว้างไกลสุดสายตา ถือเป็นกิจกรรมแห่งความเป็นที่สุด ณ ดินแดนใกล้ขั้วโลกเหนือ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน เรือจะค่อยๆ ทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ให้ท่านได้ลงว่ายน้ำกลางทะเลหรือเดินเล่นบนทุ่งน้ำแข็งหนาที่อุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เคยสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจกับการล่องเรือตัดน้ำแข็งนี้ (สำหรับการล่องเรือไปตัดน้ำแข็ง ต้องขึ้นกับสภาพอากาศและปริมาณความหนาของน้ำแข็งที่เหมาะสมเท่านั้น และการลงเล่นน้ำหรือการเดินบนลานน้ำแข็ง อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เรือและจะต้องได้รับการอบรมก่อนลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมิ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Sokos Hotel Vaakuna หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 โรวาเนียมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่าน นั่งสโนว์โมบิล (Snowmobile) พาหนะที่คล่องตัวและปลอดภัยในการเดินทางตะลุยบนหิมะหรือน้ำแข็งที่ชาวแลปป์ในปัจจุบันมักใช้ในฤดูหนาว มุ่งหน้าสู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ “ฮัสกี้” สุนัขพื้นเมืองเฉลียวฉลาดและแข็งแรง อาศัยในเขตหนาว ที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ชาวแลปป์เลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาวของประเทศฟินแลนด์ เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ เนื่องจากมีความเร็ว ว่องไว และสุนัขฮัสกี้มีความอดทนต่อความหนาวเย็นได้ดีและสามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยมโดยมี มัชเชอร์ เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลกเหนือ  ให้ท่านลองสัมผัสประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์แสนรู้น่ารัก อันเป็นพาหนะของซันตาคลอส สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว และมีปริมาณนับหลายล้านตัว  กวางเรนเดียร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับกวางเอลก์ จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่และมีเขาใหญ่ยาวด้วย สัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถเลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์ ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ พร้อมถ่ายรูปกับกวางน่ารักแสนรู้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Sokos Hotel Vaakuna หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม หมู่บ้านซานต้าคลอส (Santa Claus Village) ตั้งอยู่ในเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลหรือเส้นแบ่งดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆทั่วโลกมีโอกาสมาเยี่ยมซานต้า มีทั้งออฟฟิศของซานต้า ที่ทำการไปรษณีย์ของซานต้า ร้านขายของขวัญ งานหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ เชิญถ่ายรูปกับซานต้าคลอสตัวจริง หรือส่งโปสการ์ดและของขวัญไปยังคนที่รักและคิดถึง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มีเวลาให้ท่านชมสินค้าและของที่ระลึกจากซานต้าครอส และเดินเล่นกับบรรยากาศแสนน่ารัก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโรวาเนียมิ
18.10
19.25
ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY428
เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  จากนั้นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเฮลซิงกิ นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Radisson Blu Royal Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 เฮลซิงกิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก นำท่านชมและถ่ายรูปกับนางเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญญาลักษณ์ของกรุงเฮลซิงกิ  นำท่านชมมาร์เก็ตสแควร์ เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัสรัฐสภาซึ่งลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย นำท่านชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต ชมจัตุรัสซีเนท (Senate Square) ย่านใจกลางเมือง ชมโบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ หรือที่เรียกกันว่า "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2511และเสร็จวันที่ 14 ก.พ.ของปีถัดไป และมีความเชื่อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักใน โบสถ์นี้ก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิฐานทุกประการ ชมมหาวิหารอุสเพนสกี (Uspenski Cathedral)  มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1862-1868 ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับ รัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี ทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความงดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเป็นอย่างมาก  ชมอนุสาวรีย์รูปทรงแปลกตาของซองน์ซิเบลิอุส (The Sibelius Monument) อนุสรณ์ของนักประพันธ์เพลงชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค (Havis Amanda) ถือว่าน้ำพุแห่งนี้เป็นสัญลักษ์ของเมืองเฮลซิงกิอีกแห่งหนึ่งและเป็นที่มาของฉายานาม ธิดาแห่งทะเลบอลติกด้วย ซึ่งน้ำพุนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1908 และได้รับการออกแบบโดย นายวิลเลย์วาเกน โดยได้ทำการปั้นรูปปั้นสาวงามว่าให้นางเป็นตัวแทนของเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรที่เมืองนี้ตั้งอยู่นั่นเอง ให้ท่านเดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ Market Square ที่มีชื่อเสียงที่นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งขายปลานานชนิด รวมทั้งผักผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Radisson Blu Royal Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6 เฮลซิงกิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณโรงแรมและเตรียมเช็คเอ๊าท์จากที่พัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.40 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 089
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
07.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

เงื่อนไข

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฟินน์แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
• ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเก่า
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านละ 1 ใบเท่านั้น (เฉพาะโรงแรมที่มีให้บริการยกกระเป๋า) และขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 50% ของวงเงินประกัน
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2557

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่านต่อใบ)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ๋า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยทั่วไปประมาณ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน หรือประมาณท่านละ 600 บาท
• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าประกันอื่นๆที่ผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าเป็นต้น

เอกสารในการขอวีซ่า (กรณียื่นพร้อมกรุ๊ป)
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 4 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
7. กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง 
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
13 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
2. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
3. หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


 

 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป วันปิยะ 2557  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ปลายปี 2014ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป 2014ทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี ปิยะ | ทัวร์อียิปต์ 2557 | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี