บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป  สงกรานต์ 2557/2014
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป โทร: 02 736 1588
                     02 736 1599

Hot Line 086 312 8221
Homeทัวร์สแกนดิเนเวีย - บอลติกทัวร์บอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน

ทัวร์บอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน

เที่ยวบอลติก

จุดเด่น  ทัวร์บอลติก วิลเนียส (ลิทัวเนีย Lithuania) กรุงวิลนีอุส ทราไก-เนินแห่งไม้กางเขน ริก้า (ลัตเวีย) รูนดาพาเลซ (Latvia) ริก้า ชมเมืองเก่า  ริก้า แปร์นู(เอสโทเนีย) ทาลลินน์ เขตโอลด์ทาวน์& โลเวอร์ ทาวน์ เฮลซิงกิ ทาลลินน์ 
ยานพาหนะ /สายการบิน  FinnAir (AY)
Code  SLBAL-8D-AY


วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 62,900 62,900 58,900 56,900 9,500
65,900 65,900 62,900 59,900

 

รายละเอียดการเดินทางทัวร์บอลติก
วันแรก กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ (เปลี่ยนเครื่อง)- วิลเนียส (ลิทัวเนีย Lithuania)
06.00
09.05
15.30
16.15
17.30
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น #4  ทางเข้าหมายเลข# 8  (Entrance  8)  เคาน์เตอร์# 15-20  Row# S  สายการบินฟินแอร์ (Finnair )
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AY 090 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) [11:25 ชม.] [เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.]
ถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทสฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนสายการบิน
เดินทางโดยเที่ยวบินที่AY 133 สู่ กรุงวิลนีอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย Lithuania [1:15 ชม.]
ถึงกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเย็นของกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม ที่พัก BEST WESTERN HOTEL, VILNIUS**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 กรุงวิลนีอุส -ทราไก-เนินแห่งไม้กางเขน – ริก้า (ลัตเวีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส (Vilnius) ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เนริส (Neris) และ วิลเนเล (Vilnele)  และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี เป็นเมืองที่สวยที่สุดในลิธัวเนีย เมืองดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1323 ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ทางการค้า ทำให้เกิดสงครามหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา ถูกยึดครองก็หลายครั้ง หรือ เกิดไฟไหม้ใหญ่หลายครา อย่างไรก็ตาม วิลเนียสก็สามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ทุกครั้ง ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ ยุโรป และ ยูเรเซีย ทำให้เราสามารถเห็นสถาปัตยกรรมของยุโรป หลากหลาย ตั้งแต่ยุคกอธิค เรเนซองค์ บาโรค และ คลาสสิค ตั้งอยู่ในผังเมืองแบบยุคกลาง ทำให้ยูเนสโกประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียสเป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์สวย ๆ และวิหารต่าง ๆ ที่ตกแตง ในสไตลบาร็อคและโกธิค ผ่านชม Gate of Dawn หรือกำแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่าที่ถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่ 15 – 16
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางสู่เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนีย ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของลิทัวเนีย ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ล้อมรอบด้วยทะเลสาบกว่า 200 แห่ง จากนั้น นำท่านเข้าชมปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE HISTORY MUSEUM เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลสาบเกรฟ (Galve) เริ่มก่อสร้างเมื่อปีศตวรรษที่ 14 โดยท่านแกรนด์ดุ๊กวีเทาทัส(Vytautas) ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 ให้ ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สร้างขึ้นมาจากาหินล้วนๆ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์รอบปราสาทที่แสนสวยงาม จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองชัวเลย์ (Siauliai) เมืองที่มีความเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเคยถูกเผาในยุคสงครามถึง 7 ครั้งด้วยกัน ปัจจุบันทางการได้ฟื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของลิทัวเนีย  ระหว่างทาง นำท่านแวะชมสุสานไม้กางเขน Hill of Crosses สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายภาพ และชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศลัตเวีย สู่เมือง Pilsrundale (70 KM ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่เมืองริก้า เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ซึ่งได้ประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1991 (80 KM ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน ที่พัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 รูนดาพาเลซ (Latvia)– ริก้า-ชมเมืองเก่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ Scandinavian  ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม รูนดาเลพาเลซ (Rundale Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในสไตล์บาร็อค และร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน แวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บ่าย สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่กรุงริกา (Riga) เมืองหลวงของลัทเวีย (Latvia) นําคณะเที่ยวชมกรุงริกา (Riga) อดีตเคยเป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟที่สำคัญของรัสเซีย ปัจจุบันได้บูรณะและฟื้นฟูให้มีความทันสมัย จนกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  เป็นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม จากถนนอัลเบิร์ต และถนนอลิซาเบธ ผ่านชมอาคารแบบอาร์ตนูโว ที่สร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ชม Central Market ที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง ผ่านชมปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชมย่านเมืองเก่า ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณ และโบสถ์ St Peter Cathedral ที่งดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก: RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ริก้า – แปร์นู(เอสโทเนีย) – ทาลลินน์– เขตโอลด์ทาวน์& โลเวอร์ ทาวน์-เฮลซิงกิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม เดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองแปร์นูประเทศเอสโตเนีย (Estonia) (125 KM ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.)เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมือง ชมบ้านไม้แบบ Wooden House ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ของเอสโตเนีย ก่อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บ่าย เดินทางสู่เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) นำท่านเที่ยวชมเมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี เคยถูกยึดครองโดยเดนมาร์ก สวีเดน และรัสเซีย ภายหลังได้อิสรภาพจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก นำท่านเที่ยวชมเขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชมเขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ผ่านชม The Palace of Toompea ซึ่งปัจจุบัน คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาด มีโบสถ์เซนต์ โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ (Alexanmer Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ (PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY) จากนั้น เข้าสู่เขตโลเวอร์ ทาวน์ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนที่งดงามในสไตล์ศิลปะแบบอาร์ตนูโว และโกธิค, ผ่านชมร้านขายยา The Town Hall Pharmacy  ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422 จนถึงปัจจุบัน, The Great Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสอง รองจากศาลาว่าการเมืองทาลลินน์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย, ผ่านชม ลัคกี้เฮาส์ บ้านที่รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (กระเป๋าไปกันรถใหญ่) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่พัก: SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, TALLINN**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ออกเดินทางจากข้ามจาก เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) สู่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือตามอัธยาศัย (เรือใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย*** บ่าย นำท่านเที่ยวชมเฮลซิงกิ (Helsinki) ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต ผ่านชมจัตุรัสซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมืองโบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ (Rock Church) ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา, มหาวิหารอุสเพนสกี (Uspenski Cathedral) และหากอากาศอำนวย นำท่านชมอนุสาวรีย์รูปทรงแปลกตาของซองน์ซิเมลิอุส (The Sibelius Monument) อนุสรณ์ของนักประพันธ์เพลงชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นำท่านเดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ (Market Square) ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย, ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน ที่พัก: SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, HELSINKI**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 เฮลซิงกิ- กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบนถนนมานไฮม์“ManheimStreet”ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมายและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน บ่าย หลังจากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)
17.10 ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์เที่ยวบินที่ AY 089 บินตรงจากเฮลซิงกิ(Helsinki)ประเทศฟินแลนด์ สู่กรุงเทพฯ[ระยะเวลาบิน 9:45 ชม.
วันที่ 7 นานทาลีรีสอร์ทแอนด์สปา – เฮลซิงกิ – เที่ยวชมเมือง – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านได้พักผ่อนสบายๆ กับบริเวณต่างๆ ของโรงแรมอาทิ เซาว์น่า, สระว่ายน้ำแบบ IN-DOOR & OUT-DOOR ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้หรือโปรแกรมสปาหลากหลาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ นำคณะเที่ยวชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์ (Market Square) เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียว ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย จากนั้นไปชมโบสถ์หิน (Rock Church) เสน่ห์ของโบสถ์แห่งนี้เจาะเข้าไปในโพรงหินขนาดใหญ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างล้ำลึก  แล้วไปชมมหาวิหารอุสเพนสกี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิกายออร์ธอดอกซ์ เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย จากนั้นเข้าสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ได้เดินเที่ยวชมหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
20.00
23.40
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินแอร์เที่ยวบินที่ AY095
วันที่ 8 กรุงเทพฯ
07.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ   
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
4. ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า  (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว  อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ, โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิอากาศหนาวเย็น )
5. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ  
6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์  บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดเดินทางในต่างประเทศ
9. ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ  (น้ำหนักไม่เกิน  20 กิโลกรัม)
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปโดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

เอกสารในการขอวีซ่า (กรณียื่นพร้อมกรุ๊ป)
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 4 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
7. กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง 
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
13 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
2. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
3. หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


 

 

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อเรา

Security code
Refresh

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2557  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป สงกรานต์ 2014ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป 2014ทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี ปีใหม่ | ทัวร์อียิปต์ 2557 | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี