บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (TG)

Share


ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก มาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์

จุดเด่นทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ซิตี้ทัวร์ มะละกา ยะโฮร์บารู สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลออน มารินาเบย์ แซนด์ ช็อปปิ้งออร์ชาร์ด ลิ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนและข้าวมันไก่สิงคโปร์
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Airways (TG)

รหัสทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ EM-KUL/SIN-4D3N-TG

วันเดินทางทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ อัตราค่าบริการทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 25,900 25,900 24,900 23,900 6,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (TG)

วันแรก กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้งไฮแลนด์
06.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 โซน Dเคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.05 เหินฟ้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 415
12.15 ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรามัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้ง เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมโรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชม ธรรมชาติความงามของป่าฝนเขตร้อน โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถึงยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาทีให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่บริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือช็อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง อาทิ Vincciหรือ VNC ซึ่งราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศไทยเกือบเท่าตัวหรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับ ชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นและกางเกงขายาว)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel หรือเทียบเท่า จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี
วันที่ 2 กัวลาลัมเปอร์ซิตี้ทัวร์ - มะละกา - ยะโฮร์บารู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาสายหมอกในยามเช้านั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับ สู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาและโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์ระหว่างทาง ให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสดแล้วนำชมอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนพิธีการ พื้นที่ส่วนพระองค์ และพื้นที่ส่วนการบริหาร พระราชวังแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นสถานที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ชมจัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdekaจัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดอาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตาม สถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกาอาคารรอยัลเซลังงอร์คลับสถานที่พบปะสังสรรค์ ของชนชั้นสูง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร แล้วนำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย และเมืองมรดกโลกอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกิส นำท่านสัมผัสร่องรอยอารยธรรมของชาติตะวันตกที่เคยปกครองดินแดนอาณานิคมนี้ ชมดัทช์สแควร์อดีตย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดาชมความงดงามของอาคารสตัดฮิวส์ น้ำพุวิคตอเรีย โบสถ์คริสต์ จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพของ ช่องแคบมะละกา จากเนินเขาเซนต์ปอล และสักการะรูปปั้นนักบุญเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่วิหารเซนต์ปอลซึ่งเคยเป็นที่ตั้งร่างของท่าน ก่อนย้ายไปฝังที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนใหญ่ เอฟาโมซา ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1511 หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมะละกา
ค่ำ


บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองยะโฮร์บารู เมืองหลวงของรัฐยะโฮร์ ซึ่งเป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศมาเลเซีย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Berjaya Waterfront Hotel/ SilkaHotel/ New York Hotel / AmanSari Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ แล้วนำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกบนเกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก สัมผัสประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถึง 18 ชนิดที่เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ อาทิโซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏ ตัวบนท้องถนน โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชียลเอฟเฟก ในไลท์! คาเมรา! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเฟน สปีลเบิร์ก เมืองไซไฟพบกับแบทเทิลสตาร์ กาแลกติกาที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสัมผัสกับประสบการณ์พิทักษ์โลก โดยการต่อสู้กับเหล่าดีเซ็ปติคอนส์ ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุด ทรานสฟอร์มเมอร์ เดอะไรด์ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2554โซนอียิปต์โบราณ พบกับรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลัวของเหล่ามัมมี่ที่คืบ คลานในความมืดจากนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับโซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจูราสสิกปาร์ก ที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเห ล่าสตันท์ที่วอเตอร์เวิลด์โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว กับการ์ตูนมาดากัสการ์ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลกกับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่อง เชร็ค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเบาๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช็อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทุกมุมโลก รวมถึงร้านช็อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์กถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ (สำหรับ ผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายด้วยเสื้อมีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า และห้ามสวมรองเท้าแตะ)หรือเลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ (MEMA) ที่แสดงประวัติการเดินเรือที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเอเชีย และ S.E.A. Aquarium ซึ่งรวบรวมสัตว์น้ำมากกว่า 100,000 ตัว จากมากกว่า 800 สายพันธุ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม MEMA และ S.E.A. Aquarium)
เที่ยง (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกีร้านดังในสิงคโปร์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Singapore Novena / Quality Hotel Singaporeหรือเทียบเท่า
วันที่ 4 สิงคโปร์ - ช็อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชมย่านการค้าต่างๆ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับ เมอร์ไลออน รูปปั้นสิงโต ทะเลริมอ่าวมารินาเบย์ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ และ โรงละครริมน้ำเอสพลานาด ซึ่ง เป็นอาคารทรงโดมลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ที่บริเวณแรฟเฟิลส์แลนดิ้งไซต์พร้อมถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นหินอ่อนสีขาว บริสุทธิ์ของเซอร์โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้สร้างประเทศสิงคโปร์จากหมู่บ้านชาวประมง ชมอาคารรัฐสภาเก่า ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นช้างทองสำริด ของขวัญพระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 แห่งสยาม ที่พระราชทานไว้ในวโรกาสที่ได้เสด็จประพาสสิงคโปร์ครั้งแรก แล้วนำท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ กลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยลักษณะคล้ายฝ่ามือ โดยมี Fountain of Wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปรียบเสมือนแหวนบนฝ่ามือตั้งอยู่ตรงกลางหมู่อาคาร ถ่ายภาพกับมารินาเบย์ แซนด์ คาสิโนรีสอร์ทสุดหรู ใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง และสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด โดยมีนัยด้านฮวงจุ้ยในการพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนลอยฟ้าS$23) แล้วนำท่านไปช็อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ดที่ เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาใน ห้างสรรพสินค้านับสิบๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Paragon
เที่ยง (อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
20.50
22.10
นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไข

อัตรานี้รวม    
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจรและค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้องเด็กพักรวม กรณีพักบนเก็นติ้งฯ ไม่มีเตียงเสริม)
- ค่าเข้าชมสถานที่รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

อัตรานี้ไม่รวม    
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์มินิบาร์อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่าน เป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือกรณีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตั๋วเครื่องบินเพิ่มราคา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4. ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจัดการเดินทางให้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
5. การสำรองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงิน มัดจำที่นั่งละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้ กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อที่นั่ง, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แต่ทั้งนี้ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาลำ ซึ่งบริษัทฯ ต้องวางมัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน หรือที่พัก และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share