บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย มะละกา เลโกแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน (MH)

ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เลโกแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน (MH)

Share


ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย ท่องเที่ยวมาเลเซีย ราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย ที่เที่ยว โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก ท่องเที่ยวมาเลาเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ท่องเที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย

จุดเด่นทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย จัตุรัสปุตรา ทะเลสาบปุตรา สะพานวาวาซัน ดัทช์สแควร์ น้ำพุวิคตอเรีย โบสถ์คริสต์ เขาเซนต์ปอล ป้อมปืนใหญ่ เอฟาโมซา วิหารเซนต์ปอล สวนสนุกเลโกแลนด์ จัตุรัสเมอร์เดกา อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ อิสตานาเนการา วัดเทียนโฮ่ว ตึกปิโตรนัส โรงงานช็อกโกแลต ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC
ยานพาหนะ /สายการบิน Malaysia Airlines (MH)
รหัสทัวร์มาเลเซีย EM-KUL-3D2N-MH


วันเดินทางทัวร์มาเลเซีย
อัตราค่าบริการ ทัวร์มาเลเซีย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 14,900 14,900 13,900 12,900 6,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่งให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มาเลเซีย มะละกา เลโกแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน (MH)
วันแรก กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มะละกา
03.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน Malaysia Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
06.00 เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 797
09.10 ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) นำท่านรับสัมภาระ และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ชมความงามของสนามบินที่สร้างขึ้นตามคอนเซปต์ ป่าในสนามบิน และสนามบินในป่า แล้วนำท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย และเมืองมรดกโลกอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกิส นำท่านสัมผัสร่องรอยอารยธรรมตะวันตกที่เคยปกครองดินแดนนี้ ชมดัทช์สแควร์ อดีตย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ชมความงดงามของอาคารสตัดฮิวส์ น้ำพุวิคตอเรีย โบสถ์คริสต์ จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพของช่องแคบมะละกาจากเนินเขาเซนต์ปอล และสักการะรูปปั้นนักบุญเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่วิหารเซนต์ปอล ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งร่างของท่าน ก่อนย้ายไปฝังที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนใหญ่ เอฟาโมซา ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1511 หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมะละกา แล้วอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองในย่านถนนยองเกอร์ สตรีท ซึ่งมีร้านค้าเรียงรายกันในบรรยากาศที่ผสมผสานกลิ่นอายของอดีตและยุคสมัยใหม่ ในยามค่ำคืน ถนนสายนี้จะเปลี่ยนเป็นถนนคนเดิน เพิ่มสีสันในการเที่ยวชมเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Bayview Hotel Melaka หรือเทียบเท่า ในมะละกา
วันที่ 2 มะละกา - สวนสนุกเลโกแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองยะโฮร์บารู เมืองหลวงของรัฐยะโฮร์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกเลโกแลนด์ แห่งแรกในเอเชีย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการพิชิตรถไฟเหาะ ปีนป่ายบ้านต้นไม้ นั่งเรือล่องแก่ง หรือต่อเติมจินตนาการกับเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด ใน 7 โซน รวมถึงไฮไลต์โซนมินิแลนด์ ที่ใช้ตัวต่อเลโกจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในมาเลเซียและในอาเซียน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850’s ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก (Sugai Gombak) และแม่น้ำคลัง (Sugai Klang)
กลางวัน (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ancasa Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร แล้วนำชมอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 จากนั้นนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ
นำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร แบ่งออกเป็น 88 ชั้น โดยมีสะพานเชื่อมที่ชั้น 41 และ 42 จากนั้นนำชมโรงงานช็อกโกแลต เพื่อซื้อหาช็อกโกแลตเป็นของฝาก แล้วนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้อมเลือกช็อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
18.50 นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 776
20.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม   
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร และค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้อง เด็กพักรวม กรณีพักบนเก็นติ้งฯ ไม่มีเตียงเสริม)
- ค่าเข้าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สำหรับสายการบิน Malaysia Airlines)
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

อัตรานี้ไม่รวม   
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือกรณีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตั๋วเครื่องบินเพิ่มราคา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4. ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจัดการเดินทางให้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
5. การสำรองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำที่นั่งละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้ กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อที่นั่ง, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แต่ทั้งนี้ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาลำ ซึ่งบริษัทฯ ต้องวางมัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน หรือที่พัก และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share