บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 2 วัน 1 คืน เที่ยวครบ จ่ายน้อย ราคา 6222 (FD)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 2 วัน 1 คืน เที่ยวครบ จ่ายน้อย ราคา 6222 (FD)

Share


ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊าราคาถูก เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า 2560 แพคเกจทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า 2 วัน 1 คืน ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เที่ยวมาเก๊าราคาถูก 2560 ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เที่ยวมาเก๊า 2017 ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เที่ยวต่างประเทศ

จุดเด่นทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 2560 ชมเมืองจูไห่ วัดผูถัวซื่อ ศูนย์สมุนไพรจีน สวนหยวนหมิงหยวน ตลาดใต้ดินก่งเป่ย ถนนคู่รัก ฟิ่ชเชอร์เกิร์ล ร้านหยก ร้านผ้าไหม มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล เซนาโดสแควร์ The Venetian
ยานพาหนะ /สายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์มาเก๊า MT-MFM-2D1N-FD


วันเดินทางทัวร์มาเก๊า
อัตราค่าบริการทัวร์มาเก๊า
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
15-16 ธ.ค. 60 6,222 8,499 8,499 8,499 1,800

*** ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 5,999 บาท เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น)
*** เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ราคา 8,499 บาท
**สิ่งสำคัญ**

กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องเหลืออายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้.

โปรดทราบ!! รายการทัวร์นี้เป็นรายการทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ยาสมุนไพรจีน ผ้าไหม และเครื่องหยก เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณท่านละ 1,000 หยวน จากราคาทัวร์ปกติ จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ทุกท่านเข้าชมการแนะนำสินค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที ต่อการเข้าชมแต่ละร้าน หากไม่เข้าร้านท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทัวร์ราคาพิเศษ ทั้งนี้ การซื้อ หรือ ไม่ซื้อสินค้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวของท่าน บริษัท มีทวี ทัวร์ ไม่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใดๆกับการซื้อขายสินค้าในร้านดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่การันตีสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในภายหลัง
อนึ่ง หากท่านต้องการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซึ่งทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านในบางเส้นทาง.
***การยกเลิก *** เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว และหากลูกค้าจะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศ และหากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทน ต้องสอบถามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 2 วัน 1 คืน เที่ยวครบ จ่ายน้อย ราคา 6222 (FD)

วันแรก  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - มาเก๊า - เมืองจูไห่ - วัดผูถัวซื่อ - ศูนย์สมุนไพรจีน – สวนหยวนหมิงหยวน-ตลาดใต้ดินก่งเป่ย
03.30

06.35
10.20
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู1-2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 760 
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่ด่านจูไห่ เพื่อข้ามด่านไปยังเมืองจูไห่ เมืองจูไห่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพรมแดนติดกับมาเก๊า ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปัจจุบันเมืองจูไห่เป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญทัดเทียมกับเกาะมาเก๊า และเกาะฮ่องกง..
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 )
นำชมะ จากนั้นนำท่านชมศูนย์แพทย์แผนจีน บริการนวดฝ่าเท้าฟรี ฟังการบรรยายยาสมุนไพรขึ้นชื่อของจีน เช่น บัวหิมะ กอเอี๊ยะ เป็นต้น.........นำท่านสู่สวนหยวนหมิงหยวน สวนที่ถูกสร้างขึ้นจากการจำลองสวนหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่ง ที่ถูกกองกำลังชาติตะวันตกเผาทำลายในศตวรรษที่ 19 สวนหยวนหมิงหยวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ และปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองจูไห่ ให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในสวนจนควรแก่เวลา
ชมการแสดงบนเวทีกลางแจ้งสุดอลังการภายในสวนแห่งนี้ เป็นการแสดงอิงประวัติศาสตร์ที่ใช้ระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง 
เย็น รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร (2)
นำท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระเดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ตลาดใต้ดินแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นภายในชั้นใต้ดินใกล้ด่านจูไห่ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีร้านค่าหลายร้อยร้านตั้งอยู่ในศูนย์การค้า สินค้ามีตั้งแต่ เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ ....... จนควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่เข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ XIN YONG FA HOTEL โรงแรมระดับมาตรฐานหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
วันที่ 2 จูไห่ - ถนนคู่รัก - ฟิ่ชเชอร์เกิร์ล - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนปอล – เซนาโดสแควร์ – The Parisian-The Venetian
เช้า     
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 3 )
นำเดินทางผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้นแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ชมศูนย์จำหน่ายเครื่องหยก เครื่องประดับที่ชาวจีนนิยมพกติดตัว และเก็บสะสม ด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลแกผู้ที่ครอบครอง......นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง......
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 )
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่มาเก๊า ผ่านด่านจูไห่ นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีน .......
ชมวัดอาม่าให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่  วัดอาม่า วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน และยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม...
จากนั้นนำท่านสู่โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส .......
นำท่านเข้าสู่คาสิโนที่เปิดใหม่ “เดอะปาริเชี่ยน”  The Parisian ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลองด้านนอก (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าหอไอเฟล) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและถถ่ายรูปจนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านสู่ เดอะเวเนเชียน หรือ เวนิสมาเก๊า แหล่งบันเทิงแบบครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเชีย สัมผัสความอลังการในบรรยากาศแบบเวนิส ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง ให้ท่านมีเวลาอิสระกับการชมความอลังการภายในอาคาร ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) จนควรแก่เวลา... www.venetianmacao.com)
อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านเลือกชิมเลือกลิ้มลองอาหารหลากหลายรสชาติภายในโรงแรม
20.00
22.20
00.15
นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า  เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินของสายการบินไทย แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD767
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิ์ภาพ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่าน เป็นสำคัญ
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมี รอย, ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ          
2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
3. ค่าภาษีสนามบินมาเก๊า, ภาษีสนามบินไทย                    
4. ค่าอาหาร 6 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ                
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ                        
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง
8. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน เฉพาะพาสปอร์ตไทย (วีซ่า144)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จกำกับภาษี)
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 45 หยวน ต่อวัน รวมเป็น 90หยวนตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า      
1.  พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (พาสปอร์ตไทย)
2.  พาสปอร์ตต่างประเทศ  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม (เงื่อนไขแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน)
3.  สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ) ต้องทำวีซ่าจีนและมาเก๊าเพิ่มท่านละ 3,300 บาท
และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป
4.  พาสปอร์ต อเมริกา ค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,600 บาท (ยื่นด้วยตัวท่านเอง)
***หมายเหตุ: พาสปอร์ตต่างประเทศ ต้องทำการแจ้งเข้า แจ้งออก ที่กงศุลกากร ก่อนยื่นวีซ่าทุกครั้ง***    

เงื่อนไขการจอง
  1.มัดจำงวดแรก 3,000.- บาท หลังจากมัดจำแล้วเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 1 วัน หลังการจอง
  2. แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่เบอร์ 02-376-1522
  3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย      

กรณีคณะออกเดินทาง     
1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                            
3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังกล่าว)

หมายเหตุ   
1. ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
8. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
10. ***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างละเอียด จนเป็นที่พึงพอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงินถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share