บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียงทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 8 วัน 7 คืน ปีใหม่ 2561 (TG)

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 8 วัน 7 คืน ปีใหม่ 2561 (TG)

Share


ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก
คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ปีใหม่ 2561 ราคาทัวร์คุนหมิง แพคเกจทัวร์คุนหมิง ท่องเที่ยวคุนหมิง ปีใหม่ 2018 ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ปีใหม่ 2018 ทัวร์คุนหมิง ปีใหม่ 2560 แพ็กเกจทัวร์คุนหมิง ราคาทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน ราคาถูก เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ปีใหม่ 2018 ทัวร์คุนหมิง แพ็กเกจทัวร์คุนหมิง ราคาทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ปีใหม่ ราคาถูก ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ท่องเที่ยวคุนหมิง โปรแกรมัทวณ์คุนหมิง ปีใหม่ 2561 คุนหมิง

จุดเด่นทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง ปีใหม่ 2561 ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ เมืองเก่าต้าลี่ โค้งแรกแยงซีเกียง หุบเขาเสือกระโจน วัดเจดีย์จ้วนจิง วัดซงจ้านหลิน ถนนไต่ขอบฟ้า วัดตงจู่หลิน ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ ช่องแคบปาลาเก๋อจง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว หมู่บ้านน้ำหยกฉู่สง เมืองโบราณกวนตู้ บัวหิมะ ร้านผ้าไหม วัดหยวนทง
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์คุนหมิง ML-KMG-8D7N-TG


วันเดินทางทัวร์คุนหมิง
อัตราค่าบริการทัวร์คุนหมิง
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61(ปีใหม่) 36,900 36,900 36,900 36,900 สอบถาม
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 8 วัน 7 คืน ปีใหม่ 2561 (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
08.00 พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน D สายการบินไทย ** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 3-4
10.55
04.05
เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (5 ชั่วโมง)
19.00 ถึงต้าหลี่ รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร
พักที่ Z MAX HOTEL หรือ ER HAI LONG WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-เมืองเก่าต้าลี่-โค้งแรกแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-วัดเจดีย์จ้วนจิง-เมืองเก่าจงเตี้ยน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชมชมเจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ จะมีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อน เผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้ง แต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง
นำชมเขตเมืองเก่าต้าหลี่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง
เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ผ่านเมืองลี่เจียงเข้าสู่ที่ราบสูงเต๋อซิ่ง นำท่านชมโค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง (แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ได้เลี้ยวจากใต้ มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้ง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงสายสำคัญ
นำท่านชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ” ซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกแห่งหนึ่งในโลก ชมทิวทัศน์ของหุบเขา และกระแสน้ำที่ไหลแรงของสายน้ำแยงซีเกียง พร้อมกับชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุด  ระหว่างทางนำท่านชมวัดเจดีย์จ้วนจิง แล้วตรงเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน ที่นี่ท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบตจะปรากฏแก่สายตา ท่านจะได้เห็นฝูงจามรีหรือวัวขนยาวแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต และที่นี่คือเขต “จงเตี้ยน“ ที่อยู่ในความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย” THE LOST HORIZON 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SUN SHINE HOTEL หรือ SA LONG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 จงเตี้ยน-วัดซงจ้านหลิน-ถนนไต่ขอบฟ้า-วัดตงจู่หลิน-ภูเขาหิมะเหม่ยลี่-เต๋อชิ่ง
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เส้นทางขึ้นเขา มีการตัดถนน และเจาะอุโมงค์ใหม่ ทำให้การเดินทางไปเต๋อชิ่งสะดวกกว่าเดิม และใช้เวลาเดินทางน้อยลงมาก
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีถนนขึ้นภูเขามีหิมะตก มีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุอื่นใดที่สำคัญจนทางการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศปิดทางไม่ให้ขึ้นเขาทางบริษัทฯ อาจจำต้องเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยว หรืออาจจะจัดรายการอื่นให้แทนโดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมและเหตุการณ์เฉพาะหน้า และขอสงวนสิทธิ์ตัดสินใจโดยถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทาง และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่นำทัวร์ทั้งฝั่งจีนและไทยเป็นหลัก
นำชมวัดซงจ้านหลิน (รวมรถเล็กเฉพาะขาขึ้นวัด) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย
เดินทางขึ้นเขา ไปทางทิศเหนือ ของมณฑลยูนนาน ชายแดนทิเบต-ยูนนาน-เสฉวน สู่เมืองเต๋อซิ่งหรือตี่ซิ่ง ซึ่งเป็นเมืองในเขตที่ราบสูงทิเบต-เต๋อชิ่ง มีความหมายว่าเป็นสถานที่อันเป็นสิริมงคล ทิเบตถือว่าดินแดนแถบนี้เป็นแคว้นกัม (คาม) ของทิเบต แต่รัฐบาลจีนประกาศให้รวมไว้ในมณฑลยูนนาน
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง
นำชมวัดตงจู่หลินซึ่งเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1667  ในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นอารามขนาดใหญ่ มีห้องภาวนาธรรมมากมายสามารถรองรับพระลามะถึง 2,000 รูป ตัวอาคาร ตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูงมีทำเลที่สวยงาม โดยรอบเป็นกุฏิลามะประดิษฐานพระพุทธรูปจากเมืองลาซา จากนั้นรถจะลัดเลาะวิ่งผ่านเทือกเขา โขดผาอันมโหฬาร ผ่านยอดเขาหิมะอันตระหง่าน ท่านจะได้เห็นภาพพาโนรามา ที่มีภูเขาหิมะเหม่ยลี่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องล่างคือธาร น้ำแข็งหมิงหย่ง 
16.00
19.00
ถึงเมืองเต๋อชิ่ง (ตี๋ชิ่ง) แชงการีล่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตและที่นี่คือเขตเทือกเขาหิมาลัยด้านจีนที่น้อยคนนักจะมาถึง
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ ZHONG XIN YUTING HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เต๋อซิ่ง-ช่องแคบปาลาเก๋อจง-จงเตี้ยน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางเข้าสู่เขตท่องเที่ยว ช่องแคบปาลาเก๋อจง(โดยรถแบตเตอร์รี่) ไต่ลัดเลาะไปตามขอบภูเขาเปรียบเสมือนหนึ่งในภาพวาด มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุดในเขตแชงกรีล่า  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีพื้นที่ทั้งหมด 176 ตารางกิโลเมตร จุดยอดเขาที่สูงสุดของภูเขามีความสูง 5545 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  มีลักษณะเป็นสามมิติของภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่มีความโดดเด่นมาก มรดกโลกธรรมชาติที่ทันสมัยเป็นหุบเขาแห้งร้อน แนวธรรมชาติที่มีระบบธรณีวิทยาและธรณีสัญฐานแตกต่างกัน มีทรัพยากรภูมิทัศน์ที่สมบรูณ์นำท่านล่องเรือชมช่องแคบ ปาลาเก๋อจง(ประมาณ 15-20 นาที) ฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวจะ ยาวกว่าฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีประมาณ10 องศา เดือนหนาวที่สุดคือมกราคม อุณหภูมิ ประมาณ 5 องศา      
เข้าสู่เขตหมู่บ้านปาลา หมู่บ้านทิเบตโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง มีทะเลสาบบนที่ราบสูง มีทุ่งหญ้าพืชและสัตว์ที่หายาก  จากจุดขึ้นรถจะมองเห็นภูเขาหิมะเหม่ยลี่อันสวยงาม กระทั่งเดินทางถึงวัดโอรสสวรรค์ (วัดเทียนจื่อ) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งยอดเขาเหม่ยลี่ บริเวณนี้มียอดเขาหิมะ 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ภูเขาเหม่ยลี่มีรูปทรงพีรามิด มียอดกาเคโบเป็นยอดที่สูงที่สุด6,740 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง
อำลาเต๋อชิ่ง นั่งรถลัดเลาะลงจากภูเขากลับเมืองจงเตี้ยน ท่านจะผ่านถนนไต่ภูเขาสูงที่สวยที่สุดอีกครั้ง ผ่านลำธารแม่น้ำน้อยใหญ่น้ำตกมากมาย จอดรถเท่าที่มีโอกาสให้ท่านถ่ายรูปวิวสวยตลอดทาง พร้อมกับความระทึกใจที่ประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านชมทะเลสาบนาพาไห่ในฤดูร้อนจะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในฤดูฝนจะกลายเป็นทะเลสาบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
อิสระเดินเที่ยวในเขตเมืองเก่าจงเตี้ยน ชมเจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะ พระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
พักที่ SUN SHINE HOTEL หรือ SA LONG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 จงเตี้ยน-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง-สระมังกรดำ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับเมืองลี่เจียง เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซึ่งอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
อิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997  
นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจีชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยกฉู่สง
เช้า


รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ยามเช้าชมลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดีแล้ว
นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงามเหนือคำบรรยาย ถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นำชมธารน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะๆสาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์ ลงจากเขาหิมะมังกรหยก
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า “กอนโดล่า” ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้าน ความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้า “กอนโดล่า” ภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิง (ความสูง 3,000 เมตร) แทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดแทนไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้แต่ถ้าบัตร แวะเลือกซื้อ ไข่มุก สินค้า OTOPของจีน กระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ลงจากเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง แวะเลือกซื้อหยก “ผีซิว” ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางนำโชค ค้าขายรุ่งเรือง แล้วเดินทางไปพักค้างคืนที่เมืองฉู่สง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ YUNHUA HOTEL / TEL 
วันที่ 7 ฉู่สง-คุนหมิง- เมืองโบราณกวนตู้-บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
เช้า


รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับสู่นครคุนหมิงโดยทางด่วน (3 ชั่วโมง)
นำชมเขตเมืองเก่ากวนตู้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์  มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะร้านนวดฝ่าเท้า เลือกซื้อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงรวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี แวะเลือกซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ 银海酒楼菜单
三文鱼刺身 แซลมอนชาชิมิ 椒盐基围虾 กุ้งอบเกลือ 卤水拼盘 พะโล้จานรวม 叉烧拼排骨 รวมมิตรหมูแดงซี่โครงหมู 明炭烤鸭 เป็ดย่างยูนนาน 明火例汤 ซุปไฟแก่ประจำวัน 豉椒炒鲜尤ปลาหมึกผัดพริกหอม 蒜蓉粉丝蒸红口螺 หอยปากแดงนึ่งวุ้นเส้นใส่กระเทียม 清蒸桂花鱼  ปลากุ้ยฮวานึ่งซีอิ้ว 酸辣炒指甲贝 หอยเล็บมือนางผัดซอสเปรี้ยว  松仁炒玉米 เม็ดสนผัดข้าวโพด 云南小炒肉 หมูรมควันผัดต้นหอม 干锅茶树菇 หม้อไฟเห็ดต้นชา 素炒时蔬 ผัดผัก    ตามฤดูกาล 蒸馒头 หมั่นโถว 泰香米饭 ข้าวสวย 水果拼盘 ผลไม้ 大瓶可乐1瓶 โค้ก 1 啤酒 1 瓶 เบียร์ 1 ** เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามฤดูกาล
พักที่ DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 8 คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านชา-สุวรรณภูมิ
เช้า


รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัคิยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย
แวะเลือกซื้อชา ดื่มเพิ่อสุขภาพ สินค้า OTOP ของจีน
12.00
15.20
16.30
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้เห็ด น้ำซุปไก่ดำ ที่ขึ้นชื่อของคุนหมิง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

หมายเหตุ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไข

ราคารวม  บัตรเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน/ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 80 หยวน/ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 80 หยวน
* มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง 

อัตรานี้รวม  

• ค่าตั๋วเครื่องบิน(กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
• ค่าภาษีสนามบินไทยและจีน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท
• ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
• ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่
• ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
• ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ  

อัตรานี้ไม่รวม    
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกรายการ
• ค่าทิปไกด์ 100 หยวน / ค่าทิปคนรถ 80 หยวน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 80 หยวน  
• ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด
• ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
• ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตู ก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริง แต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
• ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
• การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น ค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense while travelling.) ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)    
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท

การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน ปีใหม่ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก ปีใหม่ 2561