บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียงทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 4 วัน 2 คืน วันปิยมหาราช 2560 (SC)

ทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 4 วัน 2 คืน วันปิยมหาราช 2560 (SC)

Share


ทัวร์คุนหมิง ท่องเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์จีนราคาถูก
ทัวร์คุนหมิง รายการทัวร์คุนหมิง แพคเกจทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว 2560 kunming tour ทัวร์ต่างประเทศ รายการทัวร์ต่างประเทศ สถานที่เที่ยวคุนหมิง ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ราคาถูกก 2560 เที่ยวคุนหมิง กุ้ยโจว ทัวร์คุนหมิง รายการทัวร์คุนหมิง สถานที่เที่ยวคุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง 60 เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวต่างประเทศ เที่ยวคุนหมิง ราคาถูก 2560 เที่ยวจีน จีนคุนหมิง รายการทัวร์คุนหมิง แพคเกจทัวร์คุนหมิง 2017

จุดเด่นทัวร์คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว วันปิยมหาราช 2560 เขาเหนียงฯ ซาน ระเบียงภาพร้อยลี้ หมู่บ้านถั่วเล่ออุทยานเจ้าแม่เหนียงเหนียงซาน น้ำตกสวรรค์ หุบเขาลิ่วเชอเหอ ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ล่องเรือถ้ำเจียงหยวน ศูนย์วิทยาศาสตร์หยินหู เมืองเซียนเวยคุนหมิง ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก ร้านยางพารา ร้านชา ย่านช้อปปิ้งในเมือง
ยานพาหนะ /สายการบิน Shandong Airline (SL)
รหัส ทัวร์คุนหมิง MT-KMG-4D2N-SL

วันเดินทาง ทัวร์คุนหมิง อัตราค่าบริการ ทัวร์คุนหมิง
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
8-12 ก.ย. 60 12,900 12,900 12,900 12,900 โปรดสอบถาม
13-17 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 13,900 โปรดสอบถาม
21-25 ต.ค. 60 (วันปิยะ) 14,900 14,900 14,900 14,900 โปรดสอบถาม
27-30 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 13,900 โปรดสอบถาม

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก และไม่รับจอยแลนด์
โปรดทราบ!! รายการทัวร์นี้เป็นรายการทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ยาสมุนไพรจีน ผ้าไหม เครื่องหยก ใบชา ยางพารา เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณท่านละ 1,000 หยวน จากราคาทัวร์ปกติ  จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ทุกท่านเข้าชมการแนะนำสินค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที ต่อการเข้าชมแต่ละร้าน หากไม่เข้าร้านท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทัวร์ราคาพิเศษ
ทั้งนี้ การซื้อ หรือ ไม่ซื้อสินค้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวของท่าน บริษัท มีทวี ทัวร์ ไม่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใดๆกับการซื้อขายสินค้าในร้านดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่การันตีสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในภายหลัง
อนึ่ง หากท่านต้องการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซึ่งทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านในบางเส้นทาง
ข้อควรระวัง!!ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 4 วัน 2 คืน วันปิยมหาราช 2560 (SC)
วันแรก คณะรวมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
00.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ G สายการบิน Shandong Airline  (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
หมายเหตุ เค้าท์เตอร์เช็คอินของซานตงแอร์ไลน์ที่สุวรรณภูมิอาจจะมีการเปลี่ยน ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -  คุนหมิง - กุ้ยโจว - เขาเหนียงฯ ซาน - ระเบียงภาพร้อยลี้ - หมู่บ้านถั่วเล่อ
03.00
05.55 
เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Shandong Airline  เที่ยวบินที่ SC 8886 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 35 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยกว่า 26 ชนเผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งมีทัศนียภาพสวยงาม มากมาย จนได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ตัวเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่ เมืองผานเซี่ยน มณฑลกุ้ยโจว 贵州省盘县 ระยะทาง 317 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนบนรถ หรือชมทัศนีย์ภาพของขุนเขาและที่ราบสูงสองข้างทาง
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขาเหนียง ๆ  ซาน 娘娘山国家公园ระหว่างทางแวะชม ระเบียงภาพร้อยลี้ 高原画廊 ชมทัศนียภาพ ธรรมชาติอันงดงาม ของภูเขาบนที่ราบสูงที่หาดูได้ยาก ประกอบด้วยแนวทิวเขาที่ลดลั่นสลับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ยอดเขาที่สูงพุ่งเสียดฟ้าสลับกับนาขั้นบันได หน้าผาสูงตระหง่าน แซมด้วยหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงามดุจแดนสวรรค์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำราญใจ.....
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ ตำบลฮงกั่ว 红果镇  ตำบลเล็ก ฯ ที่อยู่ไม่ไกลจากเมือง ผานโจว ในมณฑล กุ้ยโจว  ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา ระหว่างทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติทั้งสองข้างทาง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณถั่วเล่อชุน妥乐村 เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุนับพันปี ชมสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ในบริเวณหมู่บ้าน เช่น สะพานโค้ง บ้านเรือนโบราณ  และที่เป็น ไฮไลท์สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้คือ ต้นกิงโกะ银杏树  ที่มีอายุมากราว 500 -1200 ปีนับพันต้น ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา....
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  TAOYUAN HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว  ในเขตอุทยาน
วันที่ 3 อุทยานเจ้าแม่เหนียงเหนียงซาน - น้ำตกสวรรค์ - หุบเขาลิ่วเชอเหอ - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ล่องเรือถ้ำเจียงหยวน - ศูนย์วิทยาศาสตร์หยินหู  - เมืองเซียนเวย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเหนียง ๆ ซาน (อุทยานภูเขาเจ้าแม่) ครอบครุมพื้นที่กว่า 20000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาสูงชัน ผาสูง ลำธาร น้ำตก มากมาย ชม น้ำตกเฟยเทียน 飞天瀑布 น้ำตกจากหน้าผาสูงชันกว่าพันเมตร แยกเป็นสายน้ำที่ฟุ้งกระจายราวสายรุ้ง เกิดเป็นภาพสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง ราวสายธารจากสรวงสวรรค์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม หุบเขาลิ่วเชอเหอหรือแกรนแคนยอน 六车河峡谷 ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง ชมหน้าผาที่สูงถึงพันเมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูกและสะพานหลุมฟ้าธรรมชาติที่มหัศจรรย์  นำท่านเที่ยวชมผาน้ำตกที่สูงกว่า 500 เมตร นับหลายสิบสาย เป็นภาพที่สวยงามและหาชมได้ยากจากที่อื่นๆ
จากนั้นนำท่านล่องเรือชม โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) เป็นทะเลสาบที่ล้อมด้วยหน้าผาสูงชัน น้ำใสเขียวสีมรกต มีสะพานแขวนเชื่อมหน้าผาสองฝั่ง ดื่มด่ำกับวิวธรรมชาติที่แสนสวย กราบนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ตั้งประดิษฐานในถ้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล ชม ศูนย์วิทยาศาสตร์หยินหู 银湖科技示范园 แปลงเพาะปลูกผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นภายในอุทยาน ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปภายในสวน หรือเพลิดเพลินกับการเดินชมแปลงไม้ดอกที่ปลูกเป็นแนวคล้ายเขาวงกต ในบางฤดูอาจได้เห็นผลไม้จำพวก สตรอเบอร์รี่ กีวี แก้วมังกรด้วย (รายการทัวร์ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการเก็บผลไม้ภายในสวน)  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสสู่เมือง เซียนเวย  宣威市 ระหว่างเดินทางผ่านชม สะพาน ผานเจียงเหนือ สะพานข้ามหุบเขาที่สูงและอลังการที่สุดของโลก ด้วนความสูงถึง 565  เมตร หรือเทียบเท่ากับตึกสูงถึง 200 ชั้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MEI HUAN   HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว ในเมือง เซียนเวย
วันที่ 4 คุนหมิง - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ร้านชา - ย่านช้อปปิ้งในเมือง - สนามบินคุนหมิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของภูเขาและที่ราบสูง หยุน-กุ้ย 云贵高原 อันงดงาม หลากหลายและน่าอัศจรรย์ ...
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ สวนน้ำตกคุนหมิง  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตัวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะที่มีน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ภายในสวน จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ+ยาบัวหิมะ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...............นำท่านแวะ ร้านชา ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน  จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านยางพารา ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต นำท่านชม หยก  ซึ่งเป็นศูนย์จัดจำหน่ายเครื่องประดับที่ทำจากหยก ในความเชื่อของคนจีน หยกเป็นเครื่องประดับล้ำค่าที่จะนำโชคลาบ ความเจริญ ความสงบสุขแก่ บุคคลและครอบครับ คู่รักและญาติมิตร ฟังการบรรยายเรื่องหยกจากผู้เชี่ยวชาญ...
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่ ย่าน จินหม่าปี้จีฝัง ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง คุนหมิง ที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้ง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ของเล่น  อาหารพื้นเมือง ขนม ฯลฯ ให้ท่านได้เดินชม และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ..........จนควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปสนามบิน คุนหมิง  เพื่อทำการเช็คอินก่อนบิน
วันที่ 5 สนามบินคุนหมิง - สนามบินดอนเมือง
01.15
02.40
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Shandong Airline โดยเที่ยวบินที่ SL 8885 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ


ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**


เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบเท่านั้น และไม่เกิน 20 กิโลกรัม /ท่าน โหลดใต้ท้องเครื่องบิน) และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจีน ยื่นแบบกรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว (ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ต้องส่งเอกสารทำวีซ่า ใช้แค่สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปหนังสือเดินทาง 2 หน้า ตามตัวอย่าง)  
• ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองในจำนวนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง), มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติม ฯลฯ
• ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (หากต้องการ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
• ค่ายืนวีซ่าเร่งด่วน กรณีที่ลูกค้าให้เอกสารในการยื่นวีซ่าช้ากว่ากำหนด
• หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ราคา 1,800 บาท เข้าออกครั้งเดียว (ใช้เอกสารตัวจริง)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ   120  หยวนตลอดทริป

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
1.นักท่องเที่ยว จะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน ชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจองทัวร์
2.นักท่องเที่ยว จะต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3.ทางบริษัทจะส่งใบนัดหมายและใบเตรียมตัวการเดินทางให้กับท่าน  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย ประมาณ 5-7 วัน
- แฟกซ์หรืออีเมล์ สลิปโอนเงิน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) พร้อมทั้งหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางทุกท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
- ทางบริษัทจะส่งใบนัดหมายและใบเตรียมตัวการเดินทางให้กับท่าน  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย ประมาณ 5-7 วัน

หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
14. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

กรณียกเลิก
•  ช่วงเทศกาล / วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ***
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป     คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจำทั้งหมด ในทุกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-29 วัน     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  (ยกเว้นกรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว)
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-10 วัน     เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ในทุกรณี
• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทเป็นผู้ยืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้อื่นที่เดินทางในขณะเดี่ยว กัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด จำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ตามสถานทูต เรียกเก็บ ในกรณีไม่สามารถเดินทางได้

เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 


 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน วันพ่อ 2559|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก ปีใหม่ 2561