บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียงทัวร์คุนหมิง ผานโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 6 วัน 5 คืน ชมอุทยานหม่าหลิงเหอ (SC)

ทัวร์คุนหมิง ผานโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 6 วัน 5 คืน ชมอุทยานหม่าหลิงเหอ (SC)

Share


ทัวร์คุนหมิง ท่องเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์จีนราคาถูก

ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก 2560 ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีน คุนหมิง โปรแกรมทัวร์คุนหมิง

คุนหมิง โปรแกรมทัวร์คุนหมิง คุนหมิง ผานโจว ราคาทัร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิงราคาถูก แพคเกจทัวร์คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง มีทวีทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวคุนหมิง สถานที่เที่ยวคุนหมิง คุนหมิงทัวร์

จุดเด่นทัวร์คุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ผานโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ ราคาถูก 2560 เขาเหนียงๆ ซาน ระเบียงภาพร้อยลี้ อุทยานเจ้าแม่เหนียง ๆ ซาน น้ำตกสวรรค์ หุบเขาลิ่วเชอเหอ ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ล่องเรือถ้ำเจียงหยวน ศูนย์วิทยาศาสตร์หยินหู หมู่บ้านโบราณถั่วเล่อ ทะเลไม้ไผ่ อุทยานหม่าหลิงเหอ (ลิฟท์ขึ้น  เดินลง) ภูเขาหมื่นยอด (รถแบตเตอรี่) บ้านตระกูลหลิว ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก ร้านยางพารา เมืองโบราณกวนตู้
ยานพาหนะ /สายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC)
รหัสทัวร์คุนหมิง MT-KMG-6D5N-SC


วันเดินทาง ทัวร์คุนหมิง
อัตราค่าบริการ ทัวร์คุนหมิง
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
17 - 24 ก.ย. 60 17,999 โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์คุนหมิง ผานโจว ระเบียงภาพร้อยลี้ 6 วัน 5 คืน ชมอุทยานหม่าหลิงเหอ (SC)

วันแรก คณะรวมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
00.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ G สายการบิน Shandong Airline  (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
หมายเหตุ เค้าท์เตอร์เช็คอินของซานตงแอร์ไลน์ที่สุวรรณภูมิอาจจะมีการเปลี่ยน ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -  คุนหมิง -  กุ้ยโจว  -  เขาเหนียงฯ ซาน - ระเบียงภาพร้อยลี้
03.00
05.55
เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Shandong Airline  เที่ยวบินที่ SC 8886 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 35 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยกว่า 26 ชนเผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งมีทัศนียภาพสวยงาม มากมาย จนได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ตัวเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่ เมืองผานเซี่ยน มณฑลกุ้ยโจว 贵州省盘县 ระยะทาง 317 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนบนรถ หรือชมทัศนีย์ภาพของขุนเขาและที่ราบสูงสองข้างทาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขาเหนียง ๆ  ซาน 娘娘山国家公园ระหว่างทางแวะชม ระเบียงภาพร้อยลี้ 高原画廊 ชมทัศนียภาพ ธรรมชาติอันงดงาม ของภูเขาบนที่ราบสูงที่หาดูได้ยาก ประกอบด้วยแนวทิวเขาที่ลดลั่นสลับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ยอดเขาที่สูงพุ่งเสียดฟ้าสลับกับนาขั้นบันได หน้าผาสูงตระหง่าน แซมด้วยหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงามดุจแดนสวรรค์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำราญใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  TAOYUAN HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว  ในเขตอุทยาน
วันที่ 3 อุทยานเจ้าแม่เหนียง ๆ ซาน - น้ำตกสวรรค์ - หุบเขาลิ่วเชอเหอ - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ล่องเรือถ้ำเจียงหยวน - ศูนย์วิทยาศาสตร์หยินหู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเหนียง ๆ ซาน (อุทยานภูเขาเจ้าแม่) ครอบครุมพื้นที่กว่า 20000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาสูงชัน ผาสูง ลำธาร น้ำตก มากมาย ชม น้ำตกเฟยเทียน 飞天瀑布 น้ำตกจากหน้าผาสูงชันกว่าพันเมตร แยกเป็นสายน้ำที่ฟุ้งกระจายราวสายรุ้ง เกิดเป็นภาพสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง ราวสายธารจากสรวงสวรรค์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม หุบเขาลิ่วเชอเหอหรือแกรนแคนยอน 六车河峡谷 ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง ชมหน้าผาที่สูงถึงพันเมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูกและสะพานหลุมฟ้าธรรมชาติที่มหัศจรรย์  นำท่านเที่ยวชมผาน้ำตกที่สูงกว่า 500 เมตร นับหลายสิบสาย เป็นภาพที่สวยงามและหาชมได้ยากจากที่อื่นๆ
จากนั้นนำท่านล่องเรือชม โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) เป็นทะเลสาบที่ล้อมด้วยหน้าผาสูงชัน น้ำใสเขียวสีมรกต มีสะพานแขวนเชื่อมหน้าผาสองฝั่ง ดื่มด่ำกับวิวธรรมชาติที่แสนสวย กราบนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ตั้งประดิษฐานในถ้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล ชม ศูนย์วิทยาศาสตร์หยินหู 银湖科技示范园 แปลงเพาะปลูกผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นภายในอุทยาน ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปภายในสวน หรือเพลิดเพลินกับการเดินชมแปลงไม้ดอกที่ปลูกเป็นแนวคล้ายเขาวงกต ในบางฤดูอาจได้เห็นผลไม้จำพวก สตรอเบอร์รี่ กีวี แก้วมังกรด้วย (รายการทัวร์ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการเก็บผลไม้ภายในสวน) 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ TAOYUAN   HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว ในเขตอุทยาน
วันที่ 4 หมู่บ้านโบราณถั่วเล่อ - ทะเลไม้ไผ่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารทำท่านเดินทางสู่ ตำบลฮงกั่ว 红果镇  ตำบลเล็ก ฯ ที่อยู่ไม่ไกลจากเมือง ผานโจว ในมณฑล กุ้ยโจว  ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา ระหว่างทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติทั้งสองข้างทาง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณถั่วเล่อชุน妥乐村 เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุนับพันปี ชมสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ในบริเวณหมู่บ้าน เช่น สะพานโค้ง บ้านเรือนโบราณ  และที่เป็น ไฮไลท์สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้คือ ต้นกิงโกะ银杏树  ที่มีอายุมากราว 500 -1200 ปีนับพันต้น ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา......
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม จู๋ไห่ 竹海 (ทะเลไผ่) บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่  ชมป่าต้นไผ่ เขียวขจีที่กว้างไกลสุดสายตา ยามสายลมปะทะยอดไผ่ทำให้เกิดกระแสคลื่นขึ้นลงดุจคลื่นทะเล จนได้ชื่อว่าเป็นทะเลไผ่ และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว นำท่านชมความงามของทะเลไผ่ตามจุดชมวิวต่างๆ พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย.......
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ PAN ZHOU  HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว   เมืองผานโจว       
วันที่ 5 เมืองซิงยี่ - อุทยานหม่าหลิงเหอ (ลิฟท์ขึ้น  เดินลง) - ภูเขาหมื่นยอด (รถแบตเตอรี่) - บ้านตระกูลหลิว       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อำเภอซิงยี่ 兴义县 เที่ยวชม อุทยานหม่าหลิงเหอ" 马岭河 หรือ "หุบผาร้อยสายธาร"  จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของประเทศจีน อยู่ห่างจากเมืองซิ่งยี่ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นหุบเหวน้ำตกที่มีความสวยงาม และเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ หุบเหวร้อยสายธาร หม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกของมณฑลยูนนาน สถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็น หุบเหวหินปูน ที่แม่น้ำหม่าหลิงใช้เวลาล้านๆปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตรมีความสูงประมาณ 200 เมตร มีน้ำตกชั้นเล็ก ชั้นน้อย กว่าร้อยสาย และนอกจานี้ยังมี ความงามของหินงอก หินย้อย ต้นมอส ต้นเฟิร์น เกาะกันแน่นพราว ถ้าฤดูน้ำน้อยก็คล้ายกับ มีน้ำตกทีลอจ่อ นับพันสายเรียงราย อยู่ในหุบเขา ถ้าฤดูน้ำมากก็คล้ายมีน้ำตกทีลอซูนับร้อยๆ สาย เรียงรายสุดแนวผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อระดับโลกของจีน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตะลึงในความมหัศจรรย์ และไม่เคยเป็นที่รับรู้ของโลกภายนอก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ภูเขาหมื่นยอด 万峰林 (รวมรถแบตเตอรรี) แหล่งชมทัศนียภาพแสนมหัศจรรย์ราวภาพเขียนนี้ ทอดตัวไปตามแนวฝั่งตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำหม่าหลิงเหอ ด้วยภูมิประเทศอันแปลกตาและธรณีอันน่าอัศจรรย์ทำไห้เกิดยอดเขาน้อยใหญ่เรียงรายสลับกันคล้ายหนามทุเรียนกินบริเวณกว่า 200  กิโลเมตรจากนั้นนำท่านชม บ้านตระกูลหลิว 刘氏庄园  บ้านจีนโบราณที่สร้างขึ้นช่วงกลางสมัยราชวงศ์ชิง มีอายุราว 350 ปี ในอดีตตระกูลหลิวเป็นตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยในมณฑลกุ้ยโจว บ้านตระกูลหลิวจึงถูกสร้างและพัฒนาขึ้นหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นบ้านของตระกูลที่มั่งคั่งในอดีต ปัจจุบันได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลท้องถิ่นและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ชมสวนจีนโบราณ บ้านจีนโบราณที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีในบ้านตระกูลหลิวแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GREEN  LAKE HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว   เมืองซิงยี่ 
วันที่ 6 เมืองคุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคุนหมิง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามบนที่ราบสูงที่ปกคลุมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ มากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม ถ้ำจิ่วเซียง 九乡洞  ถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงามตระการตามาก เป็นถ้ำมหัศจรรย์ของจีนที่สวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 สถานที่สำคัญทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน ถ้ำนี้เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 3-4 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผ่านไปทางเส้นทางที่ขนานไปกับภูเขาสูง เข้าชมความงามภายในถ้ำจิ่วเซียง ที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ชมธารน้ำตกถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน อาทิ ถ้ำช้างเผือก, ถ้ำค้างคาว, วังเทพธิดา, ถ้ำเทวดา, ถ้ำนา ขั้นบันได ฯลฯ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดภายในถ้ำนี้ก็คือตอนกลางของถ้ำจะมีลำน้ำทั้งสายลงมาจากหน้าผาตกลงมาเป็นน้ำตก 2 สาย เรียกกันว่า น้ำตกผัวเมีย เป็นน้ำตกใหญ่และตกอยู่กลางระหว่างถ้ำเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก สมกับคำกลอนที่ว่า “บนดินชมป่าหินงาม ใต้ดินชมจิ่วเซียง”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LONGWAY  HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว  เมืองคุนหมิง   
วันที่ 7 คุนหมิง - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ร้านชา - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินคุนหมิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ สวนน้ำตกคุนหมิง  จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ+ยาบัวหิมะ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชม ร้านชาชิมชา ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน  จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านยางพารา ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก นำท่านชม หยก  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยนิยมมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง เพื่อททำการเช็คอินก่อนบิน
วันที่ 8 สนามบินคุนหมิง - สนามบินดอนเมือง
01.15
02.40
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Shandong Airline โดยเที่ยวบินที่ SL 8885 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

 

โปรดทราบ!! รายการทัวร์นี้เป็นรายการทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ยาสมุนไพรจีน ผ้าไหม เครื่องหยก ใบชา ยางพารา เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณท่านละ 1,000 หยวน จากราคาทัวร์ปกติ  จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ทุกท่านเข้าชมการแนะนำสินค้าตามที่ระบุในโปรแกรม  ใช้เวลาประมาณ  60 ถึง 90 นาที ต่อการเข้าชมแต่ละร้าน หากไม่เข้าร้านท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทัวร์ราคาพิเศษ
ทั้งนี้ การซื้อ หรือ ไม่ซื้อสินค้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวของท่าน บริษัท มีทวี ทัวร์ ไม่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใดๆกับการซื้อขายสินค้าในร้านดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่การันตีสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในภายหลัง
อนึ่ง หากท่านต้องการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซึ่งทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านในบางเส้นทาง


เงื่อนไขการจองทัวร์คุนหมิง

หมายเหตุ    ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น) กรณีที่ต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
5. ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป    เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน     เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน    เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน วันพ่อ 2559|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก ปีใหม่ 2561