บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์สิบสองปันนาทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 8 วัน ราคาถูก 14,900 บาท

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 8 วัน ราคาถูก 14,900 บาท

Share


ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวสิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง โชว์พาราณสี
ทัวร์สิบสองปันนา เมืองนกยูง


จุดเด่น  ทัวร์สิบสองปันนา-คุณหมิง กรุงเทพฯ เชียงของ ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) หลวงน้ำทา ชายแดนลาวจีน เชียงรุ้ง ซื่อเหมา โมเจียง ยี่ซี เฉินกุ้ง วัดหยวนทอง คุณหมิง  ภูเขาซีซาน ป่าหิน ตลาดดวงหลง คุนหมิง เชียงรุ้ง วัดหลวงเมืองลื้อ ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ป่าดงดิบ  สวนม่านทิง โชว์พาราณสี เชียงรุ้ง ตลาดเช้าไทลื้อ บ่อหาน บ่อเต็น หลวงน้ำทา เชียงของ
ยานพาหนะ /สายการบิน  BUS
Code XIS-DM-8D-BUS

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 14,900 14,900 14,900 13,400 4,500
ราคานี้สำหรับผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์สิบสองปันนา
วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงของ
16.30

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่บริษัทรอรับท่านพร้อมอำนวยความสะดวก พร้อม ออกเดินทางสู่ จ. เชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP ให้ท่านพักผ่อน  ดูหนัง, ฟังเพลง นอนหลับแสนสบายบนรถ อิสระอาหารค่ำ
วันที่ 2 เชียงของ-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-ชายแดนลาวจีน-เชียงรุ้ง-ซื่อเหมา
07.30

เดินทางถึง อ. เชียงของ จ. เชียงราย พาท่านล้างหน้าล้างตา เรียกความสดชื่น ต้อนรับวันใหม่ พร้อม
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 หลังอาหาร นำท่านยังท่าเรือบั๊ก ผ่านการตรวจเอกสารประทับตราหนังสือเดินทาง ลงเรือข้ามฝั่ง ยังฝั่งลาว ชม ทัศนียภาพแม่น้ำโขงยามเช้า ประมาณ 5 นาที ถึงฝั่งลาว แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ประทับตราหนังสือเดินทาง นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา โดยเส้นทาง R31a ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทางรัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศ ไทย, ลาว, พม่า, เวียดนาม โยทางรัฐบาลลาวได้รับเงินสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย ( ADB ) โดยเส้นทางนี้จะผ่านเมืองสำคัญ คือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง สัมผัสธรรมชาติป่าอันอุดมสมบูรณ์ ชมพรรณไม้เขียวขจี วิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่น ซึ่งย้อยอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

เที่ยง
บ่าย

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา
แล้วเดินทางสู่สามแยกนาเตย ไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็นซึ่งเป็นเขตเช่าที่รัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล สปป.ลาว ในระยะยาวให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเป็ดทำธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน – ลาว รวมทั้งคาสิโนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และชายแดนจีน บ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว-จีนแล้วออกเดินทางต่อยัง ซื่อเหมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เดินทางถึง ซื่อเหมา สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พัก MEIQIANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียง อิสระให้ท่านพักผ่อน 
วันที่ 3 ซื่อเหมา ( ผู่เอ๋อ )-โมเจียง-ยี่ซี-เฉินกุ้ง-วัดหยวนทอง-คุณหมิง
เช้า
07.30
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองคุณหมิง ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 8-9 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านเมืองซือเหมา, เมืองผูเอ๋อ, เมืองหนิงเอ๋อ, เมืองโมเจียง
เที่ยง
บ่าย

16.00 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารเดินทางต่อ ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำหงเหอที่สูงที่สุด 200 เมตร ผ่านเมืองหยวนเจียง ชมวิวทิวทัศ 2 ข้างทางและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
เดินทางถึง คุณหมิง นำท่านชม วัดหยวนทาง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม
ค่ำ

เดินทางถึง อุทยานป่าหิน เข้าที่พัก KING WORLD HOTEL หรือระดับใกล้เคียง เชิญท่าน รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่ 6 อิสระพักผ่อน

วันที่ 4 คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเชียง - อุทยานป่าหิน  -พักคุนหมิง

เช้า
08.00 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 ของสถานที่สำคัญทางธรรมชาติของมณฑลยูนนาน และถ้ำนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 3 - 4 กิโลเมตร ผ่านหุบเหวที่สูงชัน ภายในมีถ้ำต่างๆ มากมาย เป็นธรรมชาติที่งดงามและเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือตอนกลางของถ้ำมีลำน้ำทั้งสายตกลงมาจากหน้าผาสูงโดยแยกเป็น2สายซึ่งชาวคุนหมิงเรียกว่า น้ำตกผัวเมีย เป็นน้ำตกที่ใหญ่และตกอยู่กลางระหว่างถ้ำ เป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหาร ชม อุทยานป่าหิน ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิด มีรูปร่างพิสดารบนพื้นที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อประมาณ 300 ล้านปีก่อน บริเวณน้ำเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้น้ำ ครั้นเวลาผ่านไปเปลือกโลกได้ยกตัวสูงขึ้น จนกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และไม่น่าเชื่อเลยว่า การกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา จะทำให้หินที่แกร่งเปลี่ยนรูปร่างไป  ต่างๆนาๆ และเส้นทางดูวนเวียนดุจเขาวงกตที่ดูราวไม่สินสุดให้ท่านติดตาม สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้ง สินค้าย่านตลาดวงหลง อิสระให้ท่านเลือกซื้อ ของที่ระลึก ผลไม้ และของฝากนานาชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเข้าที่พัก KING WORLD HOTEL หรือระดับใกล้เคียง อิสระให้ท่านพักผ่อน
วันที่ 5 คุนหมิง - เชียงรุ้ง - วัดหลวงเมืองลื้อ - ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน
เช้า
07.00 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
เดินทางกลับยัง เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 
เที่ยง
16.00
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร
เดินทางถึง เชียงรุ้ง นำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสิงปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย, ลาว, กัมพูชา, พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อ ในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารพื้นเมืองไตลื้อ ( ขันโตก ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของสาวๆชาวไตลื้อ จากนั้นสนำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนคนเดิน
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก SKY CITY  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่6 เชียงรุ้ง - ป่าดงดิบ - สวนม่านทิง - โชว์พาราณสี - เชียงรุ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ชม สวนป่าดงดิบป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมายท่านสามารถสัมผัสกับสัตว์ต่างๆ  อาทิ เสือ, หมี, ลิง, ฯลฯ  และ นั่งรถรางไฟฟ้า ขึ้นสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆอย่างสวยงาม ชมนกยูงนับพันๆตัว   ลงมาจากภูเขาจากการเรียกโดยการเป่านกหวีด นกยูงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของชาวสิบสองปันนา เชิญท่านถ่ายรูปกันอย่างจุใจและชมการแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ของชาวไทลื้อ เผ่าไอนีหรืออีก้อ และชมการสาธิตพิธีการแต่งงาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร
ชม สวนม่านเทิง หรือบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนสาธารณะสมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อไว้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล   มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อจนรัฐบาลสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนี้สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อคราวมาเยือน เจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์ พาราณสี ณ โรงละคร ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโชว์วัฒนธรรมชนผ่าต่างๆ มากมาย เช่น นกยูงรำแพน, รำสิบสองปันนา, การแสดงการตีกลองแบบไทลื้อ พร้อมชม แสง, สี, เสียง เก็บภาพความประทับใจ    สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่ พัก SKY CITY HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 7 ตลาดเช้าไทลื้อ-บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เชียงของ
เช้า
08.00 
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านเที่ยวชม ตลาดยามเช้า เมืองหล้า เดินเลือกซื้อผลไม้ และชมความเป็นอยู่วิถีตลาดยามเช้า
เดินทางผ่านเมืองหล้า  ผ่านด่านตม.จีน  เข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร 
เดินทางต่อเข้าสู่ด่านเชียงของ ผ่านด่านตรวจคนเข้า–ออกเมือง นั่งเรือข้ามฝาก เปลี่ยนรถบัส เดินทางกลับกรุงเทพฯ     อิสระอาหารเย็น
วันที่ 8 กรุงเทพมหานคร
06.00 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้
หมายเหตุ
อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน
 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าหัวหน้าทัวร์และไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ
3. อาหารตามรายการ 18 มื้อ
4. โรงแรมที่พัก 5 คืน 3 ดาว
5. ค่าวีซ่า จีน
6. ค่าเรือข้ามยังฝั่งลาว


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือทัวร์จัดเลี้ยง
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง
3. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
4. ค่าทิปไกด์/ คนขับรถ/ หัวหน้าทัวร์ ตลอดทริปการเดินทาง ท่านละ 600 บาท
5. ในกรณี ยื่นวีซ่าหน้าด่าน ไม่รวมค่ารูปถ่าย 100 บาท กรณีนำรูปถ่ายไปแล้วใช้ไม่ได้

การสำรองที่นั่ง

1. ในการจองครั้งแรกจ่ายเงินทั้งหมดหรือมัดจำท่านละ 6, 000 บาท
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน แต่สามารถเปลี่ยนคนเดินทางได้
4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
5. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว?สายการบิน?และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ?ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน?การจลาจล?เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ?ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลักเที่ยวสิบสองปันนา หมู่บ้านวัฒนธรรมกาหลั่นป้า ทัวร์สิบสองปันนา

Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน ปีใหม่ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก ปีใหม่ 2561