บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์สิบสองปันนาทัวร์สิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน (FD)

ทัวร์สิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน (FD)

Share


ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวสิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง โชว์พาราณสี
สิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เที่ยวต่างประเทศ

 

จุดเด่นทัวร์สิบสองปันนา  ทัวร์สิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง เดินทางโดยเครื่องบิน 2560 ถนนคนเดิน สวนป่าดงดิบ โชว์นกยุง พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา ล่องเรือชมเมือง ตลาดเช้า หมู่บ้านไทลื้อ วัดป่าเจ 9 เจดีย์(จอม) 12 หมู่บ้าน (เจียง) แหล่งชาโบราญใหญ่สุดในโลก การแสดงนํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง
ยานพาหนะ /สายการบิน Air Asia(FD)
รหัสทัวร์สิบสองปันนา MT-JHG-4D3N-FD

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000

 (พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์สิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) - เชียงรุ้ง - ถนนคนเดิน    
05.30

08.10
09.30

พร้อมกันที่เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์เอเชีย อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร ๒)  ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางสู่ สนามบินเชียงราย โดยเที่ยวบินของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3203
เดินทางถึงสนามบินเชียงราย ตรวจรับสัมภาระจนเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ ด่านเชียงของ โดยรถตู้ปรับอากาศ
11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอำเภอเชียงของ  
หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 4 เพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปยัง เมืองห้วยทราย สปป-ลาว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศลาวตาม เส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง  Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่าน  ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้  เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน
เย็น

17.30
20.30
รับประทานอาหารเย็น ณ เมืองหลวงน้ำทา
แล้วเดินทางสู่ สามแยกนาเตย แล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่ บ้านบ่อเต็น 

เดินทางถึง ด่านชายแดน บ้านบ่อเต็น ผ่านด่านไปยังฝั่งจีน จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเชียงรุ้ง
เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เมืองที่มีนกยูงสัญลักษณ์ เมืองแห่งวัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมทั้งภาษาพื้นเมืองเหมือนทางภาคเหนือของประเทศไทย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Siam  Hotel หรือเทียบเท่าในเมืองเชียงรุ้ง
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินชม  ถนนคนเดิน เมืองเชียงรุ้ง ยามราตรี
วันที่ 2 เชียงรุ้ง - สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยุง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา - ล่องเรือชมเมือง - เชียงรุ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ สวนป่าดงดิบ หรือ ป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้าสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่านกหวีด ของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆอาทิ การแสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีก้อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ป่า หลังจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อและซื้อสินค้า ของฝากจากจีน ฝากคนทางบ้าน
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา ยูนนานการลงทุนรวม 155  ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา  ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น  สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านขึ้นเรือสำราญ เพื่อล่องชมความงามของเมืองเชียงรุ้งในยามราตรี เรือสำราญจะล่องไปตามแม่น้ำ ล่านชังเจียงหรือแม่น้ำโขงตอนบน ผ่านชมความงามของเมืองเชียงรุ้งยามพลบค่ำ พร้อมชมชุมชนน้อยใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือระหว่างล่องเรือ พร้อมบริการบุฟเฟ่ท์ผลไม้ ในเรือด้วย.........จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ Siam Hotel หรือเทียบเท่า ในเมืองเชียงรุ้ง
วันที่ 3 ตลาดเช้า - หมู่บ้านไทลื้อ - วัดป่าเจ - 9 จอม 12 เชียง - แหล่งชาโบราญใหญ่สุดในโลก - เมืองเชียงรุ้ง -  การแสดงนํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
หลังอาหารนำท่านชมตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย แล้ว ยังมีอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของเล่นสำหรับเด็ก ฯลฯ  
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ้ง ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านห่อน่า หรือเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆที่ ตลาดหมู่บ้านม่านห่อน่า  จากนั้นนำ  ท่านชม ร้านหยก สินค้าขึ้นชื่อของจีน ......... 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจ วัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ  ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำ คัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ้ง
จากนั้นพาไปชม เมืองใหม่เก้าจอม 12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม1แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group
หลังจากนั้นพาไปชม แหล่งชาโบราณใหญ่สุดในโลก พาทุกท่านไปดูเสาชาใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักมี 20.6 ตัน และมีโต็ะชาที่ใหญ่และยาวที่สุดที่ทำจากต้นเดี่ยว ให้ทุกท่านได้ชิมชา
ค่ำ
20.30
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง เป็นนํ้าพุที่สวยงามให้ทิวทัศน์กลางคืนเมืองใหม่
9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง เป็นโชว์ที่แสดง เทคโนโลยีแสง สี เสียงและเป็นโชว์ที่แสดงความสวยงามริมแม่นํ้าโขง...... จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ในเมืองหล้า
เข้าพักโรงแรม Pengji Hotel  หรือ โรงแรมระดับเดียวกันในเมืองหล้า  
วันที่ 4 เมืองเชียงรุ้ง - บ่อหาน - บ่อเต็น - หลวงนำทา - ห้วยทราย - เชียงของ - เชียงราย - กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับบ้าน โดยผ่านเส้นทาง เชียงรุ้ง บ่อหาน  หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่บ่อหานแล้ว เดินทางต่อสู่ เมืองหลวงน้ำทา
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางมายังเมืองห้วยทราย ผ่านเส้นทาง R3A (เส้นทางเดิม)
16.30

21.35
23.05
นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว มายังฝั่งอำเภอเชียงของ ประเทศไทย
นำท่านเดินทางไปยังสนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินก่อนบินกลับกรุงเทพ ฯ
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3206
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นอัตราค่าบริการพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเมืองสิบสองปันนา ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องบรรจุโปรแกรมเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสิบสองปันนา ร้านหยก,ศูนย์วิจัยสมุนไพรจีน,ร้านมีดไทลื้อ,ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนาโดยร้านค้าต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าและการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งการแวะชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแต่ละที่ อาจใช้เวลาประมาณ 45 นาที - 60 นาที  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น *** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน

**** เส้นทางท่องเที่ยวสิบสองปันนา เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ขอความกรุณาท่านควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเดินทาง ที่ต้องมีความเหนื่อยในการเดินทาง พร้อมทั้งเรื่องอาหารการกินจะไม่เหมือนเส้นทางอื่นยังคงความเป็นเมืองที่อยู่ในต่างจังหวัดของจีน ขอท่านลูกค้าโปรดเข้าใจในการเดินทางคะ ****   เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัดสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 15  กิโลกรัม
2. ค่ารถบัส และ รถและส่งตามรายการ
3. ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป ยื่นหน้าด่าน
4. ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่าน / 3 ท่าน  ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่ทำกับบริษัท มีทวีทัวร์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวิดีโอ,ค่ามินิบาร์ในโรงแรม,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ในกรณีที่ขอบิลใบเสร็จที่ถูกต้องส่งภาษี)
4. ค่าทิปไกด์ท้องและคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน( 600บาท )  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง
1. ตกลงจอง ส่งมัดจำให้ทางบริษัทฯ จำนวน 4000.- บาท ภายในการจอง 2 วัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
2. ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทฯ โดยทางเมล์ หรือ ทางไลน์  
**** สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เรื่องวีซ่าเข้าออกลาว จีน อีกครั้ง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ต่อ ใช้รถตู้  2 คัน มีหัวหน้าทัวร์ตามไปบริการ
2. หากจำนวนน้อยกว่า 15 ท่าน แต่ลูกค้ามีประสงค์จะออกเดินทาง  ไม่มีหัวหน้าทัวร์ตามไปบริการ

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจาก การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคานี้คิดตามราคาน้ำมันในปัจจุบัน หากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาเดินทางตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เนื่องจากทัวร์นี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


ทัวร์สิบสองปันนา ชมโชว์พาราณสี เที่ยวสิบสองปันนา

Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561