บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์สิบสองปันนาทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก 8999 เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง 6 วัน 3 คืน โดยรถตู้ VIP

ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก 8999 เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง 6 วัน 3 คืน โดยรถตู้ VIP

Share


ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวสิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง โชว์พาราณสี
ทัวร์สิบสองปันนา 2559 ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง

จุดเด่นทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก 8999 เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน (ชายแดนจีน) เชียงรุ้ง ถนนคนเดิน สวนป่าดงดิบ โชว์นกยุง พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อม่านติ่ว วัดป่าเจ 9จอม12เชียง แหล่งชาโบราญใหญ่สุดในโลก เมืองหล้า ตลาดเช้าเมืองหล้า บ่อหาน บ่อเต็น หลวงนำทา ห้วยทราย เชียงของ
ยานพาหนะ /สายการบิน รถตู้ VIP
รหัสทัวร์สิบสองปันนา MT-JHG-6D3N-VAN VIP

วันเดินทางทัวร์สิบสองปันนา อัตราค่าบริการทัวร์สิบสองปันนา
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม
8,999 8,999 8,999 8,999 3,000

(พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)  พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์นี้
เป็นอัตราค่าบริการพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเมืองสิบสองปันนา ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องบรรจุโปรแกรมเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสิบสองปันนา   ร้านหยก,ศูนย์วิจัยสมุนไพรจีน,ร้านมีดไทลื้อ,ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนาโดยร้านค้าต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าและการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งการแวะชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแต่ละที่ อาจใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น *** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน ***

**** เส้นทางท่องเที่ยวสิบสองปันนา เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ขอความกรุณาท่านควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเดินทาง ที่ต้องมีความเหนื่อยในการเดินทาง พร้อมทั้งเรื่องอาหารการกินจะไม่เหมือนเส้นทางอื่นยังคงความเป็นเมืองที่อยู่ในต่างจังหวัดของจีน ขอท่านลูกค้าโปรดเข้าใจในการเดินทางคะ ****   
กรุงเทพฯ-เชียงของ-กรุงเทพฯ บริการด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
****บริการพิเศษ หากในกรุ๊ป มีลูกค้าจองมา 2 กลุ่ม ทางบริษัท มีบริการรถตู้ VIP ไปรับถึงบ้านลูกค้าเลยคะ ขอสงวนสิทธ์ 2 กลุ่ม หรือ อยู่ในเส้นทางผ่านของรถ ก็สามารถรับที่บ้านท่านได้

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก 8999 เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง 6 วัน 3 คืน โดยรถตู้ VIP
วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงของ
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่รถตู้จัดเรื่องสัมภาระขึ้นรถ นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ พักผ่อนบนรถ
วันที่ 2
เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) - เชียงรุ้ง - ถนนคนเดิน
06.00 เช้าตรู่ของอีกวันถึง อำเภอเชียงของ นำท่านสู่ร้านอาหารให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านสู่บริเวณด่านเชียงของ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เราคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน แล้วผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ แล้วนั่ง Shuttle bus ข้ามสะพานใหม่สู่ด่านห้วยทราย สปป. ลาว
นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่าน ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมมชาติของป่าอันอุดสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน
บ่าย รับประทานอาหารเที่ยง ณ เมืองหลวงน้ำทา
แล้วเดินทางสู่สามแยกนาเตย แล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็น
16.00
19.00
เดินทางถึงเมืองบ่อเต็นชายแดนลาว - จีนเมืองบ่อหาญ  หลังผ่านพิธีเข้าจีนแล้วเดินทางต่อสู่เมืองเชียงรุ้ง
ถึง เชียงรุ้ง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม WU YUE หรือเทียบเท่า
อิสสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน เมืองเชียงรุ้ง
วันที่ 3 เชียงรุ้ง - สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยุง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา - โชว์พาราณสี - เชียงรุ้ง
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ สวนป่าดงดิบ หรือ ป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้าสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่านกหวีด ของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ การแสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีก้อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ป่า
หลังจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ และ ซื้อสินค้า ของฝากจากจีน ฝากคนทางบ้าน
12.00
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา ยูนนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น  สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นพาไป ชมโชว์พาราณสี เป็นชุดการแสดงที่เป็นไฮไลท์ของการมาเยือนสิบสองปันนา การแสดงโชว์จัดขึ้นภายในโรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า 500 คน มีการแสดงโชว์ชุดต่างๆ กว่าสิบชุด โดยในแต่ละชุดการแสดงนั้น มีการจัดฉากการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ การใช้ระบบแสง สี เสียง ประกอบการแสดง อันยอดเยี่ยมและอลังการมาก สาหรับการแสดง โชว์พาราณสี เป็นการแสดงที่นาเสนอถึง เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิบสองปันนา เริ่มไปตั้งแต่เมื่อครั้งพระพุทธศาสนา เดินทางเข้ามาเผยแพร่ถึงเมืองสิบสองปันนา และแสดงการจาลองภาพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตำนานของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา
 พักที่ WU YUE หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 หมู่บ้านไทลื้อม่านติ่ว - วัดป่าเจ - 9จอม12เชียง - แหล่งชาโบราญใหญ่สุดในโลก - เมืองหล้า
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านไทลื้อม่านติ่ว ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ้ง ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านติ่ว หรือเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านม่านติ่ว (อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทย และเจ้าชายประเทศอังกฤษก็เคยเยี่ยมหมู่บ้านนี้)
จากนั้นนำ ท่านชมและเลือกซื้อหยกที่สวนดอกไม้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจ วัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็น
ศาสนสถานที่สำ คัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ้ง
จากนั้นพาไปชม เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม1แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group
หลังจากนั้นพาไปชม แหล่งชาโบราณใหญ่สุดในโลก พาทุกท่านไปดูเสาชาใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักมี 20.6 ตัน และมีโต็ะชาที่ใหญ่และยาวที่สุดที่ทำจากต้นเดี่ยว ให้ทุกท่านได้ชิมชา
จากนั้น เดินทางจากเชียงรุ้ง สู่อำเภอเมืองหล้า
ค่ำ ถึงอำเภอเมืองหล้าแล้ว รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม PENG JI หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 5 ตลาดเช้าเมืองหล้า - บ่อหาน - บ่อเต็น - หลวงนำทา - ห้วยทราย - เชียงของ - กรงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่ ตลาดเช้าเมืองหล้า อิสระช้อปปิ้งซื้อผลไม้สดๆ
จากนั้นเตรียมออกเดินทางต่อสู่ด่านบ่อหาน ผ่านพิธีการเข้า- ออกเมืองแล้วเดินทางมุ่งตรงสู่เมืองหลวงน้ำทา
บ่าย เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย
17.00 คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านข้ามโขงสู่ฝั่งไทยแล้ว
เดินทางถึงเชียงของ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ VIP กลับเข้าสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 6 กรงเทพฯ
เช้า ประมาณ 06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.. พร้อมด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ

อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นอัตราค่าบริการพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บางส่วนจากการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเมืองสิบสองปันนา ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องบรรจุโปรแกรมเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสิบสอง ปันนา   ร้านหยก,ศูนย์วิจัยสมุนไพรจีน,ร้านมีดไทลื้อ,ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนาโดยร้านค้าต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าและการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งการแวะชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแต่ละที่ อาจใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 60 นาที  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น *** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน


แหล่งท่องเที่ยวในสิบสองปันนา
ถ้ำเขาควาย ตลาดเช้าเมืองหล้า สวนป่าอรัญญา
หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า วัดป่าเจ โชว์พาราณสี
วัดหลวงเมืองลื้อ สวนป่าดงดิบ สวนป่าม่านทิง


เงื่อนไขการจองทัวร์สิบสองปันนา

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ และ รถและส่งตามรายการ
2. ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป ยื่นหน้าด่าน
3. ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่าน / 3 ท่าน  ต่อ 1 ห้อง
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่ทำกับบริษัท มีทวีทัวร์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวิดีโอ,ค่ามินิบาร์ในโรงแรม,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ในกรณีที่ขอบิลใบเสร็จที่ถูกต้องส่งภาษี)
4. ค่าทิปไกด์ท้องและคนขับรถ 900.-บาท  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง
1. ตกลงจอง ส่งมัดจำให้ทางบริษัทฯ จำนวน 4000.- บาท ภายในการจอง 2 วัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
2. ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทฯ โดยทางเมล์ หรือ ทางแฟ็กซ์
3. นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อรับเล่มหนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมเอกสารวีซ่า

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
**** สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เรื่องวีซ่าเข้าออกลาว จีน อีกครั้ง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทาง จำนวน 9 -10 ท่าน ต่อ รถตู้ 1 คัน
2. หากจำนวนน้อยกว่า 9 ท่าน แต่ลูกค้ามีประสงค์จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขึ้นราคาแต่ยึดถือตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ  

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ   หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจาก การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคานี้คิดตามราคาน้ำมันในปัจจุบัน หากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาเดินทางตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เนื่องจากทัวร์นี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


เที่ยวสิบสองปันนา หมู่บ้านวัฒนธรรมกาหลั่นป้า ทัวร์สิบสองปัน

Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561