บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์บุโรพุทโธ ภูเขาไฟเมอราปี 4 วัน 3 คืน ชมพระราชวังสุลต่าน (GA)

ทัวร์บุโรพุทโธ ภูเขาไฟเมอราปี 4 วัน 3 คืน ชมพระราชวังสุลต่าน (GA)

Share


ทัวร์อินโดนีเซีย บูโรพุทโธ 2559 เที่ยวบูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย รายการทัวร์บูโรพุทโธ ราคาถูก 2559 ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวบูโรพุทโธ ทัวร์บูโรพุทโธ 2559 ทัวร์อินโดนีเซีย 2559 เที่ยวบาหลี รายการทัวร์บูโรพุทโธ indonesia tour 2016 ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวบูโรพุทโธ ราคาทัวร์อินโดนีเซีย ราคาถูก 2559 ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวบูโรพุทโธ ราคาถูก 2559

จุดเด่นทัวร์บุโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย จาการ์ต้า ยอร์คยาการ์ต้า วัดพราหมนันท์ ศูนย์เครื่องเงิน มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท ภูเขาไฟเมอราปี พระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้ำ ศูนย์ผ้าบาติค ศูนย์เครื่องเงิน  ถนนมาลิโอโบโร่ ตลาด Bringharjo ยอร์กยาการ์ต้า
ยานพาหนะ /สายการบิน Garuda Indonesia (GA)
รหัสทัวร์บุโรพุทโธ MR-BAL-4D3N-GA


วันเดินทาง ทัวร์บุโรพุทโธ
อัตราค่าบริการ ทัวร์บุโรพุทโธ
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 24,900 24,900 23,900 22,900 4,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์บุโรพุทโธ ภูเขาไฟเมอราปี 4 วัน 3 คืน ทานบุฟเฟ่ต์ นับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (GA)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน
03.30
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดรายการ
06.35 ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
10.10 เดิทางถึงสนามบินจาการ์ต้า**รอเปลี่ยนเครื่อง**
12.10 แวะเปลี่ยนเคริ่องเพื่อเดินทางต่อ สู่ยอร์คยาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA208
13.30 ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า “ย็อกยาการ์ตา” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ พรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม เช่น ความเงียบสงบของวัดพุทธและฮินดูที่งดงาม นำท่านชม วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่งตรงข้ามทางตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ของพระพรหม(ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบันเหลือแต่ นนที ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราช สำนักสองหลังซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีลักษณะเหมือน กัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  (พิเศษ !!! กับคืนส่งท้ายปี กับบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Crystal Lotus Hotel Yogyakarta หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุท - ภูเขาไฟเมอราปี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2534  บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน  ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ สร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต บนฐานสี่เหลี่ยม หากมองจากพื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซึ่งเป็นรูปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนด้วยกัน บุโรพุทธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน...จากนั้นชม วัดทางพุทธศสนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน (Pawon) แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ จากนั้นนำชมพทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ วัดเมนดุท (Mendut)  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์ อวโลกเตศวร และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นสู่หมู่บ้าน Kaliurang ระดับความสูง 900 เมตร เพื่อชมความงดงามของ ภูเขาไฟเมอราปี แบบใกล้ๆ ภูเขาไฟเมอราปี (Mount Merapi) เป็นภูเขาไฟในชวากลาง ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในจำนวนภูเขาไฟ 129 ลูกในอินโดนิเชียที่ยังคุกรุ่นอยู่ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Ketep Volcano Centre ตั้งอยู่บน KETEP HILL ที่ความสูง 1200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้ชมภาพยนต์สารคดี เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูเขาไฟ “เมอราปี”
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Crystal Lotus Hotel Yogyakarta หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - ศูนย์ผ้าบาติค - ศูนย์เครื่องเงิน - ถนนมาลิโอโบโร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นำ ท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะ ลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา ... จากนั้นนำท่านชม พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกำนัลในว่ายน้ำเล่นเบิกบานสำราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายน้ำของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชม ศูนย์ผ้าบาติก เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์คยาการ์ต้า ท่านจะได้เห็นต้นกำเนิดผ้าบาติก กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสัน ลวดลายของผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่เมืองยอร์กยากาตาร์แห่งนี้  จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เราจะมีโอกาสได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนชวาอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Crystal Lotus Hotel Yogyakarta หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ตลาด Bringharjo - ยอร์กยาการ์ต้า - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นำท่านชมวิถีชีวิตยามเช้า ณ ตลาด Bringharjo  ตลาดพื้นเมืองที่ขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  ที่นี่จะมีตั้งแต่อาหารสด , ผลไม้ต่างๆ , ของฝากต่างๆ ไม่ว่าจะเป้น ผลไม้อบแห้ง  เสื้อผ้า กระเป๋า ที่ทำจากผ้าบาติค  ให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนทางบ้าน  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสุ่สนามบิน
12.10 ออกเดินทางจากยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ  เที่ยวบินที่ GA 207
13.30 เดินทางถึง จาการ์ต้า ...รอเปลี่ยนเครื่อง...
16.40 ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864
20.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
2.ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 17 ต.ค. 2557 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง  
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
4.โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
6.ค่ารถปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง กฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
7.ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
9.ค่ากระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง  หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5.ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 6 USD/ท่าน/วัน

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางทัวร์บุโรพุทโธ-จาการ์ต้า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

การสำรองที่นั่งโปรแกรมท่องเที่ยวบุโรพุทโธ-จาการ์ต้า
1. มัดจำ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share