บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 4 วัน by(QZ)

ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 4 วัน by(QZ)

Share


ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 2557 ราคา 16900 บาท indonesia 2014 medan 2014 ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 2557 ราคา 16900 บาท indonesia 2014 medan 2014 ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 2557 ราคา 16900 บาท indonesia 2014 medan 2014 ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 2557 ราคา 16900 บาท indonesia 2014 medan 2014 ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 2557 ราคา 16900 บาท indonesia 2014 medan 2014 ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 2557 ราคา 16900 บาท indonesia 2014 medan 2014จุดเด่นทัวร์อินโดนีเซีย  ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน เปิดเมืองแปลก เที่ยวเมดาน เมืองใหญ่แห่งเกาะสุมาตรา ตื่นตากับทะเลสาบโตบา สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินโดนีเซีย ล่องเรือชมหมู่บ้านมนุษย์กินคนบนเกาะซาโมซีร์ ชมลองเฮาส์ และน้ำตกซิปิโซปิโซ พักผ่อนที่เมืองเบรัสตากี เมืองตากอากาศชื่อดัง ชมพระราชวังไมมุน มรดกของสุลต่านแห่งดิลี
ยานพาหนะ /สายการบิน  Air Asia  (QZ)
รหัสทัวร์อินโดนีเซีย EM-JKT-4D3N-QZ


วันเดินทางทัวร์อินโดนีเซีย
อัตราค่าบริการทัวร์อินโดนีเซีย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม
16,900 16,900 15,900 14,900 3,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน 4 วัน by(QZ)
วันแรก กรุงเทพฯ - เมดาน - พาราพัท
06.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.25 เหินฟ้าสู่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 155
14.40 ถึง สนามบินกัวลานามู เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย (เวลาเท่ากับประเทศไทย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาราพัท เมืองเล็กริมทะเลสาบโตบา ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินโดนีเซีย อยู่ห่างจากเมืองเมดานทางทิศใต้ประมาณ 176 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง แวะให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่เมืองปีมาตัง ซิอันตาร์ พร้อมเลือกชิมและซื้อหาผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ของฝากพื้นเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Atsari Hotel Parapat ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบโตบา
วันที่ 2 พาราพัท - ทะเลสาบโตบา - เกาะซาโมซีร์ - ลองเฮาส์ - น้ำตกซิปิโซปิโซ - เบรัสตากี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้า ด้วยการล่องเรือชมทะเลสาบโตบา สู่เกาะซาโมซีร์ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ บนเกาะมีทะเลสาบขนาดเล็กอยู่ 2 แห่ง ทำให้เกิดเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีทะเลสาบบนภูเขา (เกาะซาโมซีร์) ซึ่งอยู่ในทะเลสาบ (โตบา) ซึ่งอยู่บนภูเขาอีกทอดหนึ่ง นำท่านชมหมู่บ้านโต-มอก เพื่อเข้าชมสุสานของราชาในราชวงศ์สีตบุตร สุสานตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ มีซุ้มประตูแกะสลักลวดลายจิ้งจก แสดงความหมายถึงการปรับตัวให้อยู่ด้วยความปรองดอง มีโลงศิลาของราชาทั้งสาม โดยราชาองค์แรกเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโต-มอก ราชาองค์ที่สองเป็นราชาผู้เรืองวิทยาคมที่สร้างตำนานรักอันจบด้วยความโศกเศร้าของชาวบาตัก และราชาองค์ที่สามเป็นผู้ที่นำชาวบาตักเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ แล้วเดินทางสู่ หมู่บ้านอัมบาริตา สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวบาตักในบ้านเรือนที่มีหลังคาปลายแหลมลักษณะคล้ายลำเรือ ยกพื้นสูง เที่ยวชมโบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นร่องรอยการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารีชาวดัทช์ ชมลานพิพากษา ที่ประชุมตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิดในหมู่บ้าน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้องานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นในราคาย่อมเยา อาทิ ตุ๊กตาสลักไม้ พิณไม้ รองเท้าสาน ได้เวลาอันสมควร นำท่านลงเรือกลับสู่เมืองพาราพัท
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเบรัสตากี ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 75 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะเมืองซิมาร์จารันจัง ให้ท่านได้อบอุ่นร่างกาย ด้วยการดื่มน้ำขิงร้อนๆ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านปีมาตังเปอร์บา ซึ่งเป็นที่ตั้งของชาวบาตัก เผ่าซีมาลังกัน ชมรูมาห์โบโลน หรือลองเฮาส์ ซึ่งเป็นบ้านของหัวหน้าเผ่าซีมาลังกันคนที่ 12 ที่ชื่อ ตวน ราฮาลิม เป็นบ้านยาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของตนเองและภรรยาทั้ง 24 คน สร้างขึ้นจากไม้สัก มีเสา 20 ต้น ประดับหลังคาด้วยสีแดง ดำ และขาว ซึ่งเป็นตัวแทนของวิถีชีวิต จิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ และเวทย์มนต์ดำ แล้วนำท่านชมน้ำตกซิปิโซปิโซ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำใต้ดินจากที่ราบสูงคาโร ที่ไหลออกจากถ้ำข้างทะเลสาบโตบา ไหลบ่าลงสู่สายธารเบื้องล่างด้วยความสูงกว่า 120 เมตร ทำให้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอินโดนีเซีย แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเบรัสตากี เมืองตากอากาศซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงคาโร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,594 ฟิต หรือ 1,400 เมตร ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mikie Holiday Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เขากุนดาลิง - ลุมพินีวนา - เมดาน - พระราชวังไมมุน - มัสยิดประจำเมือง 
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นเนินเขากุนดาลิง ชมทิวทัศน์ของเมืองเบรัสตากี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟซิบายัก และภูเขาไฟซินาบุง มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของชื่อเนินเขานี้ ว่ามาจากประโยคภาษาอังกฤษว่า กู๊ดบาย ดาร์ลิง เนื่องจากเนินเขานี้เป็นสถานที่กล่าวคำอำลาของชายอังกฤษต่อคู่รักชาวพื้นเมือง เมื่อต้องกลับไปยังประเทศของตน จึงมีการสร้างรูปปั้นของคู่รักขึ้นที่เนินเขากุนดาลิง แล้วนำชมตลาดสินค้าเกษตร เลือกซื้อหาผลไม้นานาชนิด อาทิ พลับสด เสาวรส สละอินโดผลกรอบ รสหวาน นำท่านเดินทางชมลุมพินีวนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างในศิลปะพม่าเลียนแบบเจดีย์ชเวดากอง โดยนิมนต์พระสงฆ์และอุบาสก 1,500 กว่าคนจาก 24 ประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 30 ตุลาคม 2553
เที่ยง

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองเมดาน ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อหาสินค้าพื้นบ้าน อาทิ หัตถกรรมของชาวบาตัก ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองบนเกาะสุมาตรา เครื่องหนัง ผ้าบาติกลวดลายงดงาม กาแฟมูลชะมด เค้กลาปิส ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นำชมพระราชวังไมมุน ซึ่งสร้างขึ้นโดยสุลต่านแห่งดิลี ในปี 2431 มีความงดงามโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะมาเลย์ อิสลาม สเปน อินเดียแบบโมกุล และอิตาเลียน ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตัวอาคารเป็นเรือน 2 ชั้น แบ่งเป็น 3 ปีก ปัจจุบันเปิดให้ชมเฉพาะห้องโถง ที่ประดิษฐานพระราชบัลลังก์สีเหลืองทอง ซึ่งใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษก ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังไมมุนยังคงใช้เป็นที่พำนักของเชื้อพระวงศ์ของสุลต่านแห่งดิลี นอกจากนี้ ห่างจากพระราชวังไมมุน 200 เมตร ท่านจะได้พบกับมัสยิดประจำเมืองเมดาน ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2449 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลันดา ใช้หินอ่อนจากอิตาลีและเยอรมนี และกระจกสีจากจีน ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ โดยโดมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบน มีการประดับภายในด้วยภาพเขียนลวดลายดอกไม้และพรรณพฤกษา ทำให้เป็นมัสยิดที่มีงดงามที่สุดในจังหวัดสุมาตราเหนือ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Tiara Hotel Medan หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 เมดาน - กรุงเทพฯ
04.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินกัวลานามู เมืองเมดาน
06.30 นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 154 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.25 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสุขสวัสดี

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร และค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

2. ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้อง เด็กพักรวม)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุรายการ รวมถึงการล่องเรือในทะเลสาบโตบา
4. ค่าบริการมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)
4. ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถที่เมดานท่านละ 600 บาท (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ร่วมเดินทางไปบริการ แล้วแต่ท่านเห็นสมควร

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศ ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย เอกสารยื่นวีซ่า พาสปอร์ตเล่มจริง,รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง,ค่าวีซ่า 1,600 บาท ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ (ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย พำนักได้นาน 30 วัน; ไทย มาเลเซีย สิงคดปรื บรูไน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเก๊า ชิลี โมรอคโค เปรู และเวียดนาม

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว?สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ?ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล?เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share