บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์กุ้ยหลินทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือลำน้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน วันรัฐธรรมนูญ ชมโชว์ Mirage (FD)

ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือลำน้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน วันรัฐธรรมนูญ ชมโชว์ Mirage (FD)

Share


ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ทัวร์จีนราคาถูก
ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์กวางเจา กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เที่ยวกุ้ยหลิน วันรัฐธรรมนูญ 2017 ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์กวางเจา กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน วันรัฐธรรมนูญ 60 ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จีน วันรัฐธรรมนูญ 2017 กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เที่ยวกุ้ยหลิน


จุดเด่นทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว วันรัฐธรรมนูญ 2560 นั่งรถไฟความเร็วสูง เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า) ร้านผ้าไหม เจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้น) ร้านบัวหิมะ ชมวิวสวยบนเขาเซี่ยงกง ถ้ำเงิน ร้านใบชา ถนนฝรั่ง (ซิเจีย) ล่องแม่น้ำหลีเจียง เมืองลับแลน้อย ร้านเยื่อไผ่ โชว์ DREAM LIKE LIJIANG ชมเขางวงช้าง นั่งรถกอล์ฟ ร้านหยก ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
ยานพาหนะ /สายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์กุ้ยหลิน MT-KWL-5D4N-FD


วันเดินทางทัวร์กุ้ยหลิน
อัตราค่าบริการทัวร์กุ้ยหลิน
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-14 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ) 14,900 14,900 14,900 14,900 3,000

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เด็กชำระอัตราเดียวกับผู้ใหญ่ ท่านที่พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์ดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนรถ  และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือลำน้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน วันรัฐธรรมนูญ ชมโชว์ Mirage (FD)
วันแรก สนามบินดอนเมือง - กวางเจา
16.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 ประตู 1-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน THAI  AIR ASIA (FD)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
18.45
23.00
เหิรฟ้าสู่นครกวางเจา  โดยสายการบิน THAI LION AIR  เที่ยวบินที่ FD532
เดินทางถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เมืองใหญ่และเจริญที่สุดของประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว   นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ GUANGZHUO JINJIANG INN หรือโรงแรมระดับเดียวกัน เมืองกวางเจา
วันที่ 2 กวางเจา - นั่งรถไฟความเร็วสูง - กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - ร้านบัวหิมะ - โชว์ Mirage
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเตรียมการเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่
ของจีน (ในระหว่างการขึ้น-ลงรถไฟ ท่านต้องหิ้วกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวท่านเอง)
เดินทาง ถึงเมืองกุ้ยหลิน นำท่านสู่ภัตตาคาร
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน เข้าสวนชม  เขางวงช้าง (โดยรถกอล์ฟ) สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ใจกลางเมืองกุ้ยหลินตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล  ท่านสามารถมองเห็นเขางวงช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินขณะที่เรือแล่นผ่านบริเวณนั้น
จากนั้นนำท่านชมร้านยาบัวหิมะ(ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2533 ครั้งนั้นรัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะ อันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟลวก ไฟไหม้ทั่วตัว ทำให้แผลที่โดยไฟลวก และ ไฟไหม้นั้น แห้งหายได้โดยเร็ว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิต การนวดเท้าซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ…….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมการแสดงที่มีชื่อว่า Mirage Show ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแสดงที่พลาดชมไม่ได้ของเมืองกุ้ยหลิน การแสดงชุดนี้แสดงในโรงละครขนาดใหญ่ มีจำนวนผู้แสดงหลายร้อยคน มีการจัดแต่งเวทีด้วยอุปกรณ์แสง สี เสียงประกอบการแสดง การแสดงเป็นแบบระบำบัลเล่ ผสมผสานกับกายกรรมยุคใหม่ที่งดงามและอลังการ  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ PARK VIEW HOTEL เมืองกุ้ยหลิน หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 3 กุ้ยหลิน - ร้านผ้าไหม - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่ง (ซิเจีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมศูนย์จำหน่ายใบชาที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชิมชาที่เป็นหนึ่งในสินค้าเลื่องชื่อของประเทศจีน สู่ ร้านผ้าไหม (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)ให้ลูกค้าเลือกซื้อผ้าไหม ตามอัธยาศัย........
จากนั้นนำท่านชมความงานของ ถ้ำขลุ่ยอ้อ ซึ่งเป็นถ้ำที่งดงามที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน ชมความวิจิตรงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสรรสร้าง โดยแบ่งเป็นห้อง ๆ ภายในถ้ำ ซึ่งหนึ่งในห้องที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของถ้ำขลุ่ยอ้อนี้ เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับ คณะของพระพี่นางเธอเมื่อครั้งที่เสด็จมาเยือนเมืองกุ้ยหลินโดยรัฐบาลท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน.......
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว ระยะทางประมาณ 1 ชั่วโมง
นำท่าน ล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ) โดยจะนำท่านในช่วงที่สวยที่สุดของ แม่น้ำหลีเจียง ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำที่สวยและมีน้ำไสที่สุดของจีน ชมสายน้ำที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม สองฝั่งน้ำมีผืนนาที่เขียวชอุ่มเป็นราวผ้ากำหยี่......เมื่อเสร็จจากการล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง นำท่านสู่ ถนนฝรั่ง ถนนคนเดินที่คราคั่งด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และบาร์เบียร์ที่คึกคักในช่วงเย็นและค่ำ เป็นถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวฝรั่งนิยมมาเดินช้อปปิ้งและดื่มเบียร์ จนกลายเป็นที่มาของคำว่าถนนฝรั่ง หรือ ถนนซีเจีย ให้ท่านอิสระเพื่อชม และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองนานาชนิดตามอัธยาศัย  
เมื่อควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองหยางซั่ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อน หรือ เลือกท่องราตรีตามอัธยาศัย
พักที่ YANGSHUO WEST STREET VISTA HOTEL เมืองหยางซั่ว
วันที่ 4 เมืองหยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กระเช้าขึ้นเหยาซาน - ร้านใบชา - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้น)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน นำท่านชมร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสุขภาพที่ทำจากยางพาราเช่น ชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ อันได้แก่ หมอน และที่นอน ซึ่งปัจจุบันทั้งประเทศจีนและ ญี่ปุ่นมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านนั่ง กระเช้าเล็ก (เป็นกระเช้าห้อยขาขนาดเล็กที่นั่งได้ ๒ท่าน) ขึ้นสู่ ยอดเขาเหยาซาน ซึ่งเป็น ยอด
เขาที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซานมีความสูงราว 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเมืองท่านขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาเหยาซานแล้วจะได้พบกับทัศนีย์ภาพที่งดงามของเมืองกุ้ยหลินจากมุมสูงท่านจะได้เห็นเมืองกุ้ยหลินที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาหินปูนรูปร่างแปลกน้อยใหญ่มากมาย สายน้ำหลีเจียที่ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลินราวสายไหมที่คดเคี้ยวอ่อนช้อย หากท่านได้ขึ้นเขาเหยาซานในฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกตู้เจียนที่บานสะพรั่งทั่วภูเขา ช่างเป็นภาพทางธรรมชาติที่งดงามเกินคำบรรยาย เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงจากภูเขา........จากนั้นนำท่านชม ร้านใบชา (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)  ที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ชิมและฟังการสาธิตวิธีการชงชา พร้อมบรรยายประโยชน์ที่ได้จากการดื่มชาชนิดต่าง ๆ จากพนักงานสาวประจำร้านใบชาจากนั้น นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล  ตัวเจดีย์ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบทะเลสาบหยงซา
ค่ำ รับประทานาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  PARK VIEW  HOTEL  เมืองกุ้ยหลิน หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 5 กุ้ยหลิน-ชมร้านหยก-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมือง-กวางเจา- ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-สนามบินกวางเจา-ดอนเมือง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำคณะ ชมร้านหยก(ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที) ชมการสาธิตการแยกแยะหยกจริง หยกปลอม หยกถูกใช้เป็นเครื่องประดับเลอค่าตั้งแต่อดีตกระทั้งปัจจุบัน การมีเครื่องประดับหยกติดตัว หรือมีไว้ในนครอบครองช่วยเสริมบารมีและนำมาซึ่งโชคลาภแก่ผู้ที่ครอบครอง.......
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา (ระยะทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)  เมื่อเดินทางถึงเมืองกวางเจา นำท่านสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง หรือ เป่ยจิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งที่รวมสินค้ามากที่สุดและคึกคักที่สุดในนคร
กวางเจา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่พลเมืองกวางเจาและละแวกใกล้เคียงมาเดินหาซื้อสินค้า ร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ สินค้าแฟชั่นเอาใจวัยรุ่น สินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและนำเข้าจากต่างประเทศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อที่เอาใจนักช้อปทุกวัย ทุกระดับ........
เมื่อควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
23.45
01.55
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIAIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD 531
เดินทางถึงท่าอากาศยาฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน
หมายเหตุ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไข

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เด็กชำระอัตราเดียวกับผู้ใหญ่ ท่านที่พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์ดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนรถ  และหัวหน้าทัวร์150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน  
8. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group  Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม


อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง(เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,300 บาท
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนให้ได้กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ  เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน ปีใหม่ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก ปีใหม่ 2561