บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง 4วัน 3คืน ราคาถูก 19900 ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116

ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง 4วัน 3คืน ราคาถูก 19900 ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116

Share


ทัวร์กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง 2557

จุดเด่นทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ กวางเจา ฮ่องกง เซินเจิ้น ชม Spendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของเมืองจีน ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง ๆทั่วประเทศจีน Cultural Village+Show เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 ตลาดเป่ยจิ่งลู่ ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ตลาดอิเต๋อลู่ ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง>>เป่ยจิงลู่, อีเต๋อลู่, นาธาน+เมนูพิเศษ!ทุกวัน
ยานพาหนะ /สายการบิน Cathay Pacific (CX)
รหัส ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ MR-CAN-HKG-4D3N-CX

วันเดินทาง ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ อัตราค่าบริการ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 19,900 19,900 18,900 18,900 4,500

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์กวางเจา ฮ่องกง 4วัน 3คืน ราคาถูก 19900 ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 (CX)
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - Splendid of China - Cultural Village+Show
03.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
06.30 นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.30 เดินทางถึงสนามบิน Cheak Lap Kokนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
12.30 นำท่าน นั่งเรือ CKS (30 นาที) จากสนามบินฮ่องกงสู่ เซินเจิ้น
13.00 ถึงเซินเจิ้น เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
(วีซ่ากรุ๊ป) นำท่านชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน เช่น กำแพงเมืองจีนหอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่าน นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง ๆทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่งจากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศท่ามกลางมวลไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงาม มีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง พร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนู เป็ดย่าง)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAA HOLY SUN HOTEL (เมืองเซินเจิ้น) หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 เซินเจิ้น - กวางเจาเทรดแฟร์ - ตลาดเป่ยจิ่งลู่
เช้า

 
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fairแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
(อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนู พระกระโดดกำแพง)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก DONGGUAN CITY BUSINESS HOTEL (เมืองตงก่วน) หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 กวางเจาเทรดแฟร์  (ต่อ) - ตลาดอิเต๋อลู่
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
อิสระ กับการดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ)
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชมงาน)
นำท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อป ท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชมร้านยาที่ขึ้นชื่อของกวางเจา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ”ตลาดอิเต๋อลู่” หรือคนไทยรู้จักในนามสำเพ็งเมืองไทย ท่านจะได้พบสินค้า อาทิเช่นกิ๊ฟช็อป ,ของเล่นเด็ก ,พวงกุญแจ ,ตุ๊กตาและของที่ระลึกต่าง ๆ ในราคาขายส่ง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนู ซีฟู้ดส์)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก PANYU HEROUEAR HOTEL (เมืองพานหยู) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 กวางเจา - ฮ่องกง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า

08.00
09.50

11.50

22.10
00.05

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
เดินท่านเดินทางสู่ท่าเรือพานหยู  เพื่อเดินทางกลับสู่ฮ่องกง
เดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยเรือ FERRY
ถึงท่าเรือฝั่งเกาลูน ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน CHEAK LAP KOK  เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 709
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2557 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000บาท
9. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์50 HKD / วัน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )

 

สถานฑูตจีนประกาศขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าจีน
1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทาง ครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
2. กรณีนักท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 2 ปี
  2.1. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
  2.2. สำหรับพาสปอร์ตทำใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีนให้แนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย
3. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  3.1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
  3.2. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ของ บิดา หรือ มารดา ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
  3.3. สำเนาพาสปอร์ต บิดา หรือ มารดา และ สำเนาวีซ่าจีนของบิดา หรือ มารดาที่เคยเดินทางไปจีน ภายใน 2 ปี
4. กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ถ่ายเอกสารสมุด บัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)**

เริ่มตั้งแต่วันที่ยื่นวีซ่า 29 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

5. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
   - หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
   - หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
   - หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

ในกรณีขอวีซ่าจีนแบบด่วน
1. ขอวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มอีก 800 บาท
2. ขอวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มอีก 1,200 บาท

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปด้วย
- นามบัตร / รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ( เพื่อทำบัตรเข้างาน ) ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาได้ที่ : http://www.cantonfair.org.cn/

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการัน ตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะทัวร์จำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ปักกิ่ง)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
- สำหรับผู้มีบัตรเชิญแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบัตรเข้างาน เนื่องจากทางบริษัทได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าชมงานเทรดแฟร์กวางเจา
- กรณีที่ผู้โดยสารมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า 1,000 บาท คืนให้กับผู้โดยสาร


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561