บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ทัวร์กวางเจา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเขาดอกบัว ล่องเรือแม่น้ำไข่มุก 4 วัน 3 คืน (KQ)

ทัวร์กวางเจา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเขาดอกบัว ล่องเรือแม่น้ำไข่มุก 4 วัน 3 คืน (KQ)

Share


ทัวร์กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์
tourguangzhou tour ทัวร์กวางเจา ราคาถูก โปรแกรมทัวร์กวางเจา เที่ยวกวางเจา จีน

จุดเด่นทัวร์กวางเจา ทัวร์กวางเจา ราคาถูก กวางเจา อนุสาวรีย์ 5 แพะ สวนเป่าม่อ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเขาดอกบัว พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซนต์ หอระลึกซุนยัดเซนต์ วัดกวงเสี้ยว ล่องเรือแม่น้ำไข่มุก วัดลิ่วหยง ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ช้อปปิ้งซ่านเซี่ยจิ่ว
ยานพาหนะ /สายการบิน  Kenya Airways (KQ)
รหัสทัวร์กวางเจา  VG-CAN-4D-KQ

วันเดินทาง ทัวร์กวางเจา อัตราค่าบริการ ทัวร์กวางเจา
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 16,500 16,500 16,500 16,500 3,300
ราคาไม่รวมตั๋ว 10,500 10,500 10,500 10,500 3,300
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์กวางเจา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเขาดอกบัว ล่องเรือแม่น้ำไข่มุก 4 วัน 3 คืน ราคาถูก 2561 (KQ)
วันแรก กรุงเทพฯ - กวางเจา
12.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน KENYA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.05 ออกเดินทางสู่ กวางเจา โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ 886
19.05 เดินทางถึง สนามบินไป่หยุน “นครกวางเจา” เป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำทุกท่านนั่งรถเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก NAN YANG KINGS GATE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 อนุสาวรีย์ 5 แพะ - สวนเป่าม่อ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเขาดอกบัว
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของนครกวางเจา อยู่ภายในสวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว ภายในมีทะเลสาบ 3 แห่ง มีอนุสาวรีย์จงซานสูง 38 เมตร มีหินสลักแกะสลักเป็นรูปแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร และมีเรื่องเล่าจนถึงปัจจุบันว่า มีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 ตัว คาบรวงข้าว 6 รวง ลงมาสู่เมืองกวางเจา และได้มอบพันธุ์เมล็ดข้าวแก่ชาวเมืองกวางเจา พร้อมอวยพรให้พ้นความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็หายไป และแพะที่ขี่มาก็กลายเป็นหิน 5 ก้อน และนักประติมากรรมก็ได้แกะสลักแพะ 5 ตัว ตามตำนานที่กล่าวไว้และจากนั้นเมืองกวางเจาก็มีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก และเชื่อว่าเป็นเพราะแพะเทวดาที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง จึงทำให้ชาวเมืองกวางเจาซาบซึ้งในบุญคุณ จึงตั้งอนุสาวรีย์แพะห้าตัวเพื่อรำลึกถึงท่าน และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตลอดมา จากนั้นนำท่านสู่ สวนเป่าม่อ ให้ท่านได้ข้ามสะพานมังกร ชมกำแพงศิลาแกะสลักลวดลายเป็นป่าที่มากมายด้วยฝูงนกและสัตว์ต่างๆ ชมภาพนกฟีนิกซ์ นกที่ไม่มีวันตายที่อยู่ศูนย์กลางของภาพ ชมด้านหลังของกำแพงที่มีลายมือของนักปราชญ์จีนโบราณคนสำคัญต่างๆ ชมสระน้ำที่เลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามกว่า 20,000 ตัว จากนั้นนำท่านชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสิ่งของล้ำค่ามากมาย ชมเสาหินด้านหน้าอาคารที่แกะสลักจากหินก้อนเดียวหนัก 4.5 ตัน
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เหลียนฮัวซานหรือภูเขาดอกบัว เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่รายล้อมด้วยยอดเขาและหน้าผาสูงชัน บนยอดเขาหลักมีเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สูง 50 เมตร ทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้นยืนเด่นตระหง่านอยู่บนเขาเหลียนฮัวซาน มีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสูง 41 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองและทองคำ โดยชาวจีนโพ้นทะเล หน่วยงานราชการและบุคคลชาวจีนทั่วไปได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินทองและปัจจัยอื่นๆ บรรจงสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า นับเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งในโลก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก NAN YANG KINGS GATE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซนต์ หอระลึกซุนยัดเซนต์ - วัดกวงเสี้ยว - ล่องเรือแม่น้ำไข่มุก
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซนต์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกวันเกิดร้อยปีของ ดร.ซุนยัดเซนต์ สัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้นเหมือนตัวท่านเอง ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ และแผ่นป้ายที่เขียนว่า “เทียนเซี้ยะเหวยกง” ซึ่งท่านก็เป็นผู้เขียนด้วยตัวของท่านเอง โดยโครงสร้างภายนอกเลียนแบบวังจีน ภายในหอมีห้องประชุมใหญ่ ห้องสมุด ดร.ซุนยัดเซนต์ ห้องภาพ และห้องบรรยาย ในห้องโถงใหญ่มีรูปปั้น ดร.ซุนยัดเซนต์ที่ทำจากทองแดงแท้ สูง 5.8 เมตร ฐานสูง 3.1 เมตร ภายในอนุสรณ์สถานนั้นเป็นหอประชุมขนาดใหญ่รูปทรงแปดเหลี่ยม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเยี่ยม เพราะสร้างขึ้นโดยไม่มีเสากลางห้องที่จะบดบังสายตาของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านชม หยกจีน สินค้ามีชื่อของเมืองจีน พร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดกวงเสี้ยว วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกวางเจา สันนิษฐานว่าสร้างในราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นสถานที่เริ่มชีวิตบรรพชิตของหุยเหนิง พระสงฆ์องค์สำคัญแห่งพุทธศาสนานิกายเซ็น สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างภายหลังปี ค.ศ. 1832 เนื่องจากวัดถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1269 แต่เจดีย์เหล็กตะวันตกหรือตงเทียถ่า และเจดีย์ตะวันออกหรือซีเทียถ่า เป็นเจดีย์เก่าที่มีมาแต่เดิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่แบบจีน
จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำไข่มุก ซึ่งอยู่ในเขตเทียนเหอ ย่านธุรกิจของกวางเจา นับเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเรือแต่ละลำจะประดับไฟสีสันสวยงาม ส่วนภายในเรือจะแบ่งเป็นชั้นๆ ซึ่งชั้นดาดฟ้าเรือจะสามารถเห็นวิวสองฝั่งแม่น้ำไข่มุกอย่างชัดเจน สะพานแขวนที่ประดับไฟสวยงามและตึกสูงที่เปิดไฟพร้อมๆกันดูแล้วให้สีสันสวยงาม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NAN YANG KINGS GATE HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 วัดลิ่วหยง - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - ช้อปปิ้งซ่านเซี่ยจิ่ว
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชม ร้านยา ที่เลื่องชื่อที่สุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ “บัวหิมะ” สามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลิ่วหย่ง ในเมืองกวางเจา ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ และปรมาจารย์องค์ที่ 6 ภายในวัดลิ่วหย่ง จึงมีรูปหล่อของท่านด้วย ซึ่งหล่อในสมัยราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ก็ยังมีที่สำคัญคือ พระเจดีย์ไม้ 9 ชั้น นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในนั้นอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนปักกิ่ง หรือ ถนนเป่ยจิง เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองที่วัยรุ่นนิยมไปเดิน คล้ายสยามเซ็นเตอร์ของไทย มีตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย มีร้านค้าเสื้อผ้า รองเท้าและของจุกจิกต่างๆ วางขายเต็มสองข้างทาง ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปยังท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางเจา เป็นถนนสายสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมากและยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆมากมายเลยทีเดียว
ค่ำ อิสระอาคารค่ำตามอัธยาศัย ในแหล่งช้อปปิ้ง
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.35 ออกเดินทางจากกวางเจา ด้วยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ 887
23.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้
หมายเหตุ

อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน


เงื่อนไข

  อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-กวางเจา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าอาหารตามรายการระบุ
- ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2557


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
- ค่าทิปหรือค่าแรงพนักงานขนกระเป๋า
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ซึ่งจะต้องชำระเพิ่มท่านละประมาณ 750 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย อาทิ  ค่าภาษีสนามบินหรือน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าภาษีท่องเที่ยว หรืออื่น ๆ  (หากมีการเรียกเก็บในภายหลัง)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าเข้ากวางเจา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
- น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร (ร้านอาหารบริการน้ำชา)
- ค่าประกันภัยและสุขภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางที่ทางทัวร์จัดให้ (ท่านสามารถซื้อเพิ่มเติมเองได้หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทัวร์)


เอกสารในการทำวีซ่า
1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย) และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 1 รูป
2. พาสปอร์ตต่างประเทศ ต้องทำวีซ่าจีน(เดี่ยว)จากเมืองไทย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง(ไม่มีสัญชาติ) ต้องทำวีซ่าจีนและฮ่องกง เพิ่มท่านละ 3,300 บาท และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป

สถานฑูตจีนประกาศขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าจีน
1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทาง ครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
2. กรณีนักท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 2 ปี
  2.1. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
  2.2. สำหรับพาสปอร์ตทำใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีนให้แนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย
3. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  3.1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
  3.2. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ของ บิดา หรือ มารดา ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
  3.3. สำเนาพาสปอร์ต บิดา หรือ มารดา และ สำเนาวีซ่าจีนของบิดา หรือ มารดาที่เคยเดินทางไปจีน ภายใน 2 ปี
4. กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ถ่ายเอกสารสมุด บัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)**เริ่มตั้งแต่วันที่ยื่นวีซ่า 29 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
5. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มแดง(สัญชาติจีน) ต้องทำวีซ่าฮ่องกง เพิ่มท่านละ 2,200 บาท และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 2 รูป
6. พาสปอร์ต อมริกา เพิ่มค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,400 บาท

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561