บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ ปีใหม่ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ ปีใหม่ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์เฉินตู-ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน อุทยานจิ่วจ้ายโกว+หวงหลง โชว์ทิเบต ราคาถูก 20900

ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน อุทยานจิ่วจ้ายโกว+หวงหลง โชว์ทิเบต ราคาถูก 20900

Share


ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์เฉิงตู
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก 2560 เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก 2560 เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก 2560 เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก 2560 เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก 2560 เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก 2560 เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง

จุดเด่นทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 2560 เฉินตู ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ชมโชว์ธิเบต อุทยานหวงหลง ตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนโบราณจิ่นหลี
ยานพาหนะ /สายการบิน THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว MT-CTU-6D4N-SL

วันเดินทางทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว อัตราค่าบริการทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
7-12, 14-19 พ.ย. 60 21,900
21,900 21,900 21,900 6,000
1-6 ธ.ค. 60 20,900 20,900 20,900 20,900 6,000

พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000.-บาท / ท่าน
โปรดทราบ!! รายการทัวร์นี้เป็นรายการทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ยาสมุนไพรจีน ผ้าไหม เครื่องหยก ใบชา ยางพารา เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณท่านละ 1,000 หยวน จากราคาทัวร์ปกติ จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ทุกท่านเข้าชมการแนะนำสินค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที ต่อการเข้าชมแต่ละร้าน หากไม่เข้าร้านท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทัวร์ราคาพิเศษ
ทั้งนี้ การซื้อ หรือ ไม่ซื้อสินค้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวของท่าน บริษัท มีทวี ทัวร์ ไม่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใดๆกับการซื้อขายสินค้าในร้านดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่การันตีสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในภายหลัง
อนึ่ง หากท่านต้องการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซึ่งทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านในบางเส้นทาง.

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน อุทยานจิ่วจ้ายโกว+หวงหลง โชว์ทิเบต ราคาถูก 20900
วันแรก สนามบินดอนเมือง - เฉิงตู
20.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู … เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับพร้อมช่วยท่านเตรียมเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทางจนเป็นที่เรียบร้อย
22.05 ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL8050 โดยใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง
02.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิงนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนและเป็นหนึ่งในมหานครที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศจีน หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองเฉิงตู  
พักที่โรงแรม AGEMEI HOTEL ระดับ 4 ดาว ในเมืองเฉิงตู
เฉินตู 2 เฉินตู - ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว (วันนี้เดินทางไกล)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรมเฉิงตู
หลังทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยาน จิ่วจ้ายโกว โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างเดินทางให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพของสองข้างทางที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พำนักอยู่ตามหมู่บ้าน และทิวทัศน์อันงดงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดสองข้างทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่รายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีน้ำสีเขียวดังมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ได้กลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลสาบและมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย ให้ท่านแวะถ่ายภาพทัศนียภาพโดยรอบบริเวณทะเลสาบเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอำเภอซงพาน เมื่อเดินทางถึงเมืองซงพาน แล้วนำท่านนั่งรถผ่านชมเมือง เมืองนี้เคยเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามแนวชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนรอยต่อและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบตในอดีต ซึ่งชาวฮั่นจะนำสินค้าจำพวกใบชา ข้าวสารและผ้าทอ ไปแลกกับสินค้าจำพวกม้า วัว หนังและขนสัตว์ที่มาจากธิเบต ผ่านชมซุ้มประตูและแนวกำแพงเมืองที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อสมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นอุทยานที่กว้างใหญ่ไพศาล  ทั้งนี้องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1992 มีเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด พื้นที่ป่าเขียวขจีอยู่สลับกับทุ่งหญ้า ทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกมีรูปร่างที่แปลกตา ประชากรที่อาศัยส่วนใหญ่คือชาวทิเบต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมจิ่วจ้ายโกว ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ NEW JIUZHAI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
เฉินตู 3 เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) - ชมโชว์ธิเบต
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมจิ่วจ้ายโกว
นำท่านชมความมหัศจรรย์ จิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ในอุทยาน) มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ท่านสามารถสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ท่านจะพบทะเลสาบและแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากกว่า 114 แอ่ง แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย หาดหินปูน 5 จุด มีสีสันหลากหลายดุจเนรมิต ตามฤดูกาล จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” ชม ทะเลสาบยาว ที่มีความยาวถึง 7.8 ก.ม ทะเล ทะเลสาบ5สี และอีกสองสามแห่ง สระแห่งนี้ในยามแสงแดดส่องกระทบกับน้ำจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำจะสะท้อนเป็น 5 เฉดสี เป็น เขียว ขาว เทา ม่วง น้ำเงิน ชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบกระจก ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนอุทยานจิ่วจ้ายโกว  
หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบยาว ซึ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว โดยมีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม นำท่านชมทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วพร้อมชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมจิ่วจ้ายโกว
หลังอาหารนำท่านชม โชว์ทิเบตจิ่วจ้ายโกว การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่างๆของจิ่วจ้ายโกว ให้ท่านได้ทราบถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง...หลังชมการแสดงนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักจิ่วจ้ายโกว
พักที่ NEW JIUZHAI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
เฉินตู 4 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - ตูเจียงเยี่ยน 
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมจิ่วจ้ายโกว
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานหวงหลง นำท่านเดินชมอุทยานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1992 เป็นอุทยานธรรมชาติที่สวยงามเหนือคำบรรยาย โดยมีลำธารสวรรค์ที่แฝงเร้นตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร และมีความยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซี่ยมสีเหลืองที่ละลายอยู่ในธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาหิมะลงมารวมกัน บางแห่งเป็นสระน้ำ บึง ขั้นบันไดและมีความสลับซับซ้อนเมื่อมองลงมาจากบนหุบเขาจะเป็นมังกรสีเหลืองลดเลี้ยวเคี้ยวคด น้ำที่สะท้อนแสงดูเหมือนเกล็ดมังกรที่มีชีวิตชีวา ให้ท่านสามารถเดินข้ามสะพานระหว่างหุบเขาและสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามอย่างใกล้ชิด.......
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหวงหลง (มื้อนี้ทานอาหารสายหน่อย)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมงเศษ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติตลอดสองข้างทางที่รถวิ่งผ่าน.......
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS ZHONGXIN หรือเทียบเท่าในเมืองตูเจียงเยี่ยน
เฉินตู 5 ตูเจียงเยี่ยน - เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ศูนย์บัวหิมะ - ถนนโบราณจิ่นหลี - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะพื้นที่ในมณฑลเสฉวนของประเทศจีน เป็นสัตว์คุ้มครองที่หาดูได้ยาก หมีแพนด้าใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนอน แต่ถ้าตื่นขึ้นมาก็จะกินทันที จัดเป็นสัตว์กินจุโดยสามารถกินต้นไผ่ได้วันละ 50 กก. หมีแพนด้านับเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน อันจะพบได้แต่เฉพาะในเขตป่าเขาทางภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน ในระดับความสูงประมาณ 1,200-5-2,500 เมตร บริเวณที่มันชอบอาศัยจะต้องเป็นป่าไผ่ที่หนาทึบ มีอากาศหนาวเย็นและค่อนข้างชื้น หมีแพนด้ามีอุปนิสัยที่ชาวจีนมักจะเรียกกันอย่างน่าเอ็นดูว่า "สามจอม" คือ หนึ่ง-จอมกิน หมีแพนด้าแต่ละตัวจะกินไผ่ลูกศรอันโปรดปรานนี้ถึงวันละ 14 ชั่วโมง ในปริมาณ 20-38 กิโลกรัมต่อวัน สอง-จอมนอน หลังจากการกิน มันมักจะนอนในอิริยาบถอันน่ารักและเป็นธรรมชาติ บนกิ่งคาคบไม้ที่สูง ๆ ปราศจากภัยคุกคามจากสัตว์ผู้ล่าตัวอื่น หมีแพนด้ามักจะนอนคราวละ 2-4 ชั่วโมง วันละหลาย ๆ ครั้ง และสามคือจอมถ่าย การที่มันชอบกินใบไผ่อยู่ตลอดทั้งวัน จึงต้องระบายออกมาอยู่เสมอๆ นั่นเอง.นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ เชิญรับการตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนฟรี พร้อมการแช่ฝ่าเท้าด้วยน้ำยาสมุนไพรจีนโดยท่านสามารถเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนภายใต้การแนะนำจากผู้เชียวชาญได้ภายในศูนย์แห่งนี้. (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเฉิงตู   
หลังอาหารชม ถนนโบราณจิ่นหลี เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนศาลขงเบ้งเสร็จแล้ว สามารถออกมาเดินเล่นที่นี่ได้เลย จิ๋นหลี่ถือเป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อนยุค (ลองนึกถึงภาพหนังจีนกำลังภายใน เวลาตัวละครมาเดินตลาด จะเป็นบรรยากาศแบบนั้น) เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม........
จากนั้นนำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน(ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที) และนำท่านชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสสุขภาพที่ทำจากยางพาราเช่น ชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ อันได้แก่ หมอนและที่นอน ซึ่งปัจจุบันทั้งประเทศจีนและญี่ปุ่นมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารเฉิงตู  
หลังอาหารนำท่านชมสุดยอดการแสดงที่ชื่อของมณฑลเสฉวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
เฉินตู 6 เฉิงตู - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
03.00
05.00

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบิน SL8051 (SL)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....
หมายเหตุ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลเฉิงตู รีวิวภาพโรงแรมเฉิงตู รีวิวภาพทัวร์เฉิงตู รีวิวภาพอาหารเฉิงตู

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน  1 เตียง )
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
4. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ ฯลฯ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน   
ตัวอย่าง            
ทริปเดินทาง 3 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 90 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 7 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 210 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์  
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้       

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายถูกลง  ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรือทั้งหมดย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่าน   
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุของหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. ในกรณีที่ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล์ หรือส่งทางไลน์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจริงของท่าน  
3. การยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกำหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ( สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องขอยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนแทนผู้เดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้ กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดนทาง สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน ปีใหม่ 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน ปีใหม่ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก ปีใหม่ 2561