บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561/2018
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์อเมริกา แคนาดาทัวร์แคนาดา ชมเทือกเขาร็อคกี้ 10 วัน 7 คืน ขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ สงกรานต์ 2561 (BR)

ทัวร์แคนาดา ชมเทือกเขาร็อคกี้ 10 วัน 7 คืน ขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ สงกรานต์ 2561 (BR)

Share


ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกา แคนนาดา ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์อเมริกาใต้
แคนนาดา เที่ยวเคนนาดา โปรแกรมทัวร์แคนนาดา สถานที่เที่ยวแคนนาดา 2561  เที่ยวแคนนาดา สงกรานต์ 2561 เที่ยวสงกรานตื 2018 ยุโรป แคนนาดา  ทัวรืตางประเทศ เที่ยวอเมริกา เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์แคนนาดา สงกรานต์ 2561  เที่ยวต่างประเทศ สถานที่เที่ยวอเมริกา ทัวร์อมเริกา ท่องทเี่ยวอเมริกา แคนนาดา สงกรานต์ 2561  เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์อเมริกา แคนนาดา เที่ยวแคนนาดา สงกรานต์ 2561 เที่ยวต่างประเทศ สงกรานต์ 2018


จุดเด่นทัวร์อเมริกา:
ทัวร์แคนาดา สงกรานต์ 2561
เที่ยวแคนาดาอย่างแตกต่าง...ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติบานฟ์ทะเลสาบเลคหลุยส์ ที่สวยงามราวภาพวาดแวนคูเวอร์ ชมไร่ไวน์เมืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิลาโน นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท

ยานพาหนะ/สายการบิน :  EVE AIR (BR)
รหัส ทัวร์อเมริกา:  VG-USA-10D7N-BR


วันเดินทาง ทัวร์อเมริกา
อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกา
ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
13-22 เม.ย. 61(สงกรานต์)
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 73,500 บาท
101,900
101,900
96,900
17,900
27 เม.ย.- 06 พ.ค. 61
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 76,500 บาท
101,900 101,900 96,900 23,500
ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านที่ 3 ส่วนลด 2,000

รายละเอียดการเดินทางทัวร์แคนาดา ชมเทือกเขาร็อคกี้ 10 วัน 7 คืน ขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ สงกรานต์ 2561 (BR)
วันแรก   กรุงเทพฯ-ไทเป- แวนคูเวอร์
12.30

15.10
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์ เคาน์เตอร์ R (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR076
***เดินทาง 27 เม.ย.-06 พ.ค.2561 ไฟล์ทบินเป็น BR068 BKK-TPE (16.25 - 21.15) ***
20.00
23.55

19.25
เดินทางถึงสนามบินไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนดา โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR010
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
เดินทางถึง สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Sheraton Vancouver Airport Hotel  หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2    แวนคูเวอร์-เคโลวน่า-เวอร์นอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเคโลวน่า Kelowna เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรราว 165,000 คน เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านการทำไวน์ มีภูมิอากาศที่กึ่งแห้งและอบอุ่นเหมาะแก่การปลูกองุ่นทำไวน์และสวนผลไม้ เช่น เชอร์รี่ ลูกพีช แอปเปิ้ล เป็นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชมไร่องุ่น ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ยอดนิยมทั้งไวน์แดงและไวน์ขาว พร้อมชมเมืองและค้นหาเรื่องราวตำนานของสัตว์ประหลาดโอโกโปโกะ Ogopogo สัตว์ประหลาดจากทะเลสาบทะเลสาบโอคานาแกน ซึ่งมีบันทึกการพบมากกว่าหนึ่งพันครั้งว่ามีผู้พบเห็นมันในทะเลสาบโอคานาแกน ซึ่งลึกกว่า 1,200 ฟุต ด้วยลักษณะของสัตว์ร่างใหญ่ หัวเล็กคล้ายม้า คอยาว มีโหนกหลายอัน เท้าเป็นพังผืด และหางเป็นเหมือนแส้ยาว จากการตรวจสอบด้วยการจับภาพเคลื่อนไหว และระบบโซนาร์ ได้ข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้นํ้า ลึก ทำให้เชื่อกันว่า โอโกโปโกะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่มันน่าจะมีอยู่จริง จากนั้นนำท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบและทิวเขาอันงดงามสู่เมืองเวอร์นอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Vernon Lodge, Vernon หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3    เวอร์นอน-เรเวลสโตค-โกลเด้นท์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
จากนั้นนท่านเดินทางสู่เมืองเรเวลสโตค Revelstoke เมืองสกีชื่อดังของแคนาดา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติเม้าท์เรเวลสโตค และอุทยานแห่งชาติกราเซีย นำท่านชมเมืองที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์วิคตอเรียที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัว
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางต่อผ่านอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ ไปตามเส้นทาง Trans-Canada ที่สองข้างทางเป็นป่าสนทึบสีเขียวชอุ่ม มีเทือกเขาสูงตั้งตระหง่านเป็นแนวฉากหลังสู่เมืองโกลเด้นท์ Golden เมืองที่เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติ Yoho National Park ในเขตเทือกเขาร็อคกี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Prestige Inn, Golden หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4    โกลเด้นท์-อุทยานแห่งชาติบานฟ์-ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์- นั่งรถ Snow Coach-บานฟ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบานฟ์ Banff National Park ท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ Elk ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ พร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแคนเดี้ยนเขาร็อคกี้ นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีน้ำตกโบว์ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง The River of No Return นำแสดงโดยมาริลีน มอนโรอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์
นำท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาน้ำแข็งสลับซับซ้อนอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ทางเขตตอนเหนือ พร้อมด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่แสนงดงามราวกับภาพวาดระหว่างเส้นทางที่จะทำให้ท่าน“หลับไม่ลง” กับหลากหลายทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแห่งที่งดงามจับใจ  จากนั้นนำท่าน นั่ง Snow Coach มุ่งหน้าสู่ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ที่เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ซึ่งมีความลึกของหิมะที่ทับถมกันอยู่ถึง 100-365 เมตร และมักจะมีหิมะตกทับถมเพิ่มขึ้นอีก 7 เมตร ในทุกๆ ปีในช่วงฤดูหนาว ให้ท่านสนุกกับการนั่งรถสโนว์โคช Snow Coach ล้อโตจะนำท่านตะลุยทุ่งน้ำแข็ง Columbia Ice Field เพื่อชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิดพร้อมลงถ่ายรูปและชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ (ทัวร์ Snow Coach ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสวมใส่เสื้อผ้า,รองเท้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายพร้อมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงสะท้อนจากธารน้ำแข็ง)
 (ช่วงต้นเมษายน โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ อาจจะยังไม่เปิดให้บริการรถสโนว์โค้ช เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ทางทัวร์จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองบานฟ์ Banff เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเกาหลี
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Banff Ptarmigan Inn หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5    บานฟ์-เลคหลุยส์-แคมลูปส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพเมืองบานฟ์ ได้สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับน้ำตกโบว์ (Bow Falls) น้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ  ก่อนนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ Sulphur Mountain Gondola ยอดเขาซึ่งมีความสูง 2,281 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม และบนยอดเขายังมีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ซึ่งบางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์พื้นเมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เลคหลุยส์ นำท่านชมความงามของทะเลสาบเลคหลุยส์ Lake Louise  ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสนและเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ถูกค้นพบโดยชาวผิวขาวที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน ที่ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่เมืองแคมลูปส์ Kamloops ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางรัฐบริติชโคลัมเบีย เมืองที่มีแสงแดดมากกว่า 2000 ชม.ในแต่ละปี ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงามเกินคำบรรยาย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม Coast Kamloops Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6    แคมลูปส์-โรงงามโสม-แวนคูเวอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชมเมืองแคมลูปส์ เมืองที่น่ารักและงดงามตั้งอยู่บริเวณหุบเขาทอมป์สันวัลเล่ย์ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำทอมป์สันเหนือและใต้ และยังมีทะเลสาบแคมลูปส์ที่งดงาม อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นเมืองแห่งการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ทั้ง ขี่มา ตีกอล์ฟรวมถึงสันทนาการต่างๆมากมาย
จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตโสม Ginseng Factory ที่ดีที่สุดในแคนาดา ให้ท่านได้เลือกซื้อและชมสินค้าเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ Vancouver  เมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศแคนาดา  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม Sheraton Vancouver Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 7    แวนคูเวอร์-วิคตอเรีย-สวนบูชาร์ด-แวนคูเวอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน Tsaw Wassen เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ “เกาะแวนคูเวอร์ เกาะใหญ่ที่สุดของแคนาดา หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว นำท่านชมเมืองวิกตอเรีย Victoria ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" City of Gardens อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย  โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด Butchart Gardens สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น, สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่แวนคูเวอร์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Sheraton Vancouver Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 8    แวนคูเวอร์-ชมเมือง- สะพานแขวนคาปิลาโน-ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชมย่านแกสทาวน์ Gas Town ชุมชนแห่งแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง  และชมนาฬิกาไอน้ำ เรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุกๆ 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุกๆ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย์ปาร์ค Stanley Park ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยได้มาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกำลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียแดงมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทำขึ้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน Capilano Bridge ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในประเทศแคนาดา ที่ยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet)   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์
วันที่ 9     แวนคูเวอร์
02.00
เดินทางออกจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR009
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******
วันที่ 10    ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
05.20
08.25
11.10
เดินทางถึงกรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR211
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

เงื่อนไขการจองทัวร์อเมริกา

*** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,000 บาท / ท่าน***
หมายเหตุ***การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ***
หมายเหตุ ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศแคนาดา มักจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง หรือเด็กที่พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม หรือหากบางโรงแรมที่มีเตียงเสริมจะเป็นลักษณะ Extra Bed และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญมากสำหรับโรงแรมในประเทศแคนาดา*****

****** ตั๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำรีฟันด์ได้ กรณีที่บางท่านต้องการอยู่ต่อในแวนคูเวอร์ต้องการเดินทางในชั้นธุรกิจ  ต้องทำเป็นตั๋วเดี่ยวเท่านั้น เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น


อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 ธ.ค.2560 และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
• ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
• กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์


            


รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 

Share


 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2561  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ราคาถูก สงกรานต์ 2561ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี | ทัวร์อียิปต์ราคาถูก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2018