บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561/2018
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์อเมริกา แคนาดาทัวร์อเมริกา ล่องเรือสำราญสู่อลาสก้า 11 วัน 9 คืน สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ

ทัวร์อเมริกา ล่องเรือสำราญสู่อลาสก้า 11 วัน 9 คืน สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ

Share


ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกา แคนนาดา ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์อเมริกา ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก USA โปรแกรมทัวร์อเมริกา

จุดเด่นทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์อเมริกา ล่องเรือสำราญสู่อลาสก้า แวนคูเวอร์ ลงเรือสำราญ Coral Princess At Sea เมืองเคทชิแกน เมืองจูโน่ เมืองสแกกเวย์ ธารน้ำแข็งกลาเซียร์เบย์ คอลเลจฟจอร์ด แอนเคอเรจ ซีแอตเติล พิเศษ...พักแวนคูเวอร์ 1 คืน และแอนเคอเรจ 1 คืน กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!! ที่นั่งจำนวนจำกัด...จองก่อน...มีสิทธิ์ก่อน
ยานพาหนะ/สายการบิน DELTA AIRLINES (DL)
รหัสทัวร์อเมริกา 
VG-USA-11D9N-DL

วันเดินทางทัวร์อเมริกา อัตราค่าบริการทัวร์อเมริกา
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม
(ห้องไม่มีหน้าต่าง)
139,990 139,990 139,990 139,990 36,500

 หมายเหตุ:  เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์อเมริกา ล่องเรือสำราญสู่อลาสก้า 11 วัน 9 คืน สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ
วันแรก   กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – นาริตะ – ซีแอตเติล – แวนคูเวอร์
04.30 พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์เชคอินแถว N (N8-19) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเดลตา (DELTA AIRLINES)
07.00 ออกเดินทางไปสู่กรุงโตเกียว สนามบินนาติตะ (NRT) ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน DL0585
15.25 ถึงสนามบินนาริตะ แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองซีแอตเทิล
16.35 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ สู่สนามบินซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน DL0166
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
09.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล (SEA) ประเทศสหรัฐอเมริกา แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
14.30 ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเติล โดยเที่ยวบิน DL4850
15.30 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านชมเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริทิช โคลัมเบีย ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ได้แก่ แก๊สทาวน์ (Gas Town) ที่ได้รับการบุกเบิกโดย Gass Jack Deighton ผู้ริเริ่มการค้าเปิดร้านขายเบียร์จนเป็นที่นิยมดึงดูดผู้คนซึ่งเป็นคนงานใน โรงเลื่อยจนเกิดเป็นชุมชนขึ้น ชมนาฬิกาไอน้ำ ที่เป็นเรือนแรกของโลก
จาก นั้นนำท่านชมสวนสาธารณะสแตนเลย์ หรือ Stanley Park ที่ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 16 ของสวนสาธารณะ หรือพาร์คที่ดีที่สุดในโลก และอันดับที่ 6 ของอเมริกาเหนือ เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาที่คงความเป็นป่าไม้ทางธรรมชาติเต็มไป ด้วยไม้ใหญ่ความสูงถึง 76 เมตรกว่าห้าแสนต้น และที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากป่าไม้ธรรมชาติทั่วไป ได้แก่อนุสาวรีย์ต้นเสาแกะสลักของชาวอินเดียแดงที่เรียกว่า Totem Poles ให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม PAN PACIFIC HOTEL VANCOUVER หรือเทียบเท่า
วันที่ 2   แวนคูเวอร์ – เช็คอินลงเรือสำราญ Coral Princess
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารเช้า นำท่านเดินทางไปชม สะพานแขวนคาปิลาโน สะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ขึงเชื่อมโยงสองฝั่งฟากเขาทอดข้ามเหวลึกเสมือนเดินอยู่เหนือยอดไม้ ให้ท่านได้รับความประทับใจในความสวยงามตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นนำท่านไปชมสถานเพาะพันธุ์ปลาแซลมอนCapilano Salmon Hatchery ที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำคาปิลาโน ภายในอุทยาน Capilano River Regional Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวแวะมา เยือนกว่า 4 แสนคนต่อปี ท่านจะมีโอกาสได้ชมพร้อมไปกับการเรียนรู้ถึงพัฒนาการของปลาแซลมอน เริ่มจากการฟักไข่เป็นลูกปลาในบ่ออนุบาลก่อนที่จะถูกปล่อยลงแม่น้ำในฤดู ใบไม้ผลิ หากอยู่ในช่วงฤดูการวางไข่ ท่านจะมีโอกาสได้ชมแซลมอนสีแดงสดใสที่พยายามว่ายทวนกระแสน้ำเพื่อวางไข่ ณ บริเวณต้นน้ำ นิทรรศการต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นในสถานเพาะพันธุ์ปลาแซลมอนแห่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล บางช่วงเวลาท่านจะได้ชมการจัดแสดงลูกปลาแซลมอน และเทราท์ในบ่ออนุบาล หรือในบางช่วงเวลาท่านจะมีโอกาสได้ชมปลาแซลมอนว่ายผ่านบันไดโจนหลังกลับจาก การวางไข่จากบ่อหนึ่งสู่บ่อถัดไป หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฯ เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ Coral Princess
14.30
เรือสำราญ Coral Princess ออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งสู่อลาสก้า ในเส้นทางที่จะแวะเมืองเคทชิแกนเป็นเมืองแรก ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
วันที่ 3   At Sea
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
อิสระ ให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่าน สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรือสำราญแห่ง นี้) ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรือสำราญตามอัธยาศัย
แนะนำ.....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ำและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกำลังกายในห้องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกเรือผ่านกระจกใส

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
วันที่ 4   เมืองเคทชิแกน – เมืองจูโน่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
06.30
เรือจอดเทียบท่า ท่าเรือเคทชิแกน
08.00
นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก นำท่านชม Totem Bight State Park (KTN100)  ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิด ทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้เสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่า เรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่น ชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อน เมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้ เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่ มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย จากนั้นอิสระให้ท่านมีโอกาสเลือกชม เลือกซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน แล้วพบกัน ณ จุดนัดพบตามเวลานัดหมายเพื่อเดินทางกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
14.00
เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน
อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่าน สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
วันที่ 5   เมืองจูโน่ – เมืองสแกกเวย์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
08.00
เรือสำราญ Coral Princess เข้าเทียบท่าเมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า
09.30
(โดยประมาณ) นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้าในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่ Mendenhall Glacier National Park เพื่อนำท่านเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier Explorer JNU100) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ และเดินทางกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
** หากท่านต้องการอยู่เที่ยวชมเมืองจูโน่ต่อ อิสระตามอัธยาศัย แต่ท่านต้องกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess ก่อนเวลา 20.00 น.
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
21.00
เรือออกเดินทางจาก เมืองจูโน่ มุ่งหน้าสู่ เมืองสแกกเวย์
วันที่ 6   เมืองสแกกเวย์ – ธารน้ำแข็งกลาเซียร์เบย์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
07.00
เรือสำราญ Coral Princess จอดเทียบท่า เมืองสแกกเวย์
08.30
นำท่านเดินทางสู่เมืองสแกกเวย์ เมืองท่าและประตูสู่ “ทุ่งทองคลอนไดค์”(Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑล ยูคอน ของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจำ นำท่านเที่ยวชมเมืองสแกกเวย์ (Skagway City Tour & The Days of ’98 Show) เมืองสแกกเวย์ตั้งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส จากนั้นนำท่านชมสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสแกกเวย์ซึ่งท่านจะได้บรรดารูปปั้น รูปหล่อสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวพันกับความเป็นมาของเมืองในยุคตื่นทองไปพร้อม ๆ กับได้ชมสวนไม้ดอกและมีโอกาสเลือกซื้อของที่ระลึกได้ด้วย หลังจากนั้นนำท่านชมการแสดง The Days of ’98 Show ซึ่งจะเป็นโชว์ที่นำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ยุคตื่นทองของเมืองสแกกเวย์กลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในการแสดง หลังจบการแสดง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือสำราญ Coral Princess
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
** หากท่านต้องการอยู่เที่ยวชมเมืองสแกกเวย์ต่อ อิสระตามอัธยาศัย แต่ท่านต้องกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess ก่อนเวลา 19.30 น.
20.30
เรือสำราญ Coral Princess ออกเดินทางจาก เมืองสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งกลาเซียร์เบย์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
วันที่ 7   ธารน้ำแข็งกลาเซียร์เบย์ – คอลเลจฟจอร์ด
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
06.00
เรือสำราญ Coral Princess เริ่มล่องเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์เบย์ (Glacier Bay – Inside Passage) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
15.00
เรือสำราญ Coral Princess นำท่านสู่ทะเลหลวงมุ่งสู่ คอลเลจฟจอร์ด (College Fjord) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี ทั้งนี้บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SPRINGHILL SUITE CHANTILLY หรือเทียบเท่า
วันที่ 8   คอลเลจฟจอร์ด – แอนเคอเรจ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี ทั้งนี้บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน18.00 น. เรือสำราญ Coral Princess เริ่มล่องเข้าสู่ คอลเลจฟจอร์ด (College Fjord) ซึ่งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของ Prince William Sound ชื่อที่ถูกเรียกขานนี้ได้รับการขนานนามเมื่อครั้งที่คณะสำรวจซึ่งเป็นศาสดาจารย์จากวิทยาลัย หรือ College ได้ทำการสำรวจพื้นที่ในปี ค.ศ. 1899 เรือจะนำท่านล่องชมทัศนีย์ภาพแสนงดงามของขุนเขาที่ลาดต่ำลงสู่ผืนน้ำ อีกทั้งธารน้ำแข็ง หรือกลาเซียร์ที่ส่งประกายระยิบระยับยามต้องแสงแดด เมื่อมองไล่ขึ้นไปตามสายธารน้ำแข็งท่านจะเจอะเจอกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาจนละลานสายตา ในช่วงฤดูร้อนหากโชคดี ท่านจะได้พบกับวาฬหลังค่อม (Humpback Whale) ขนาด 40 ตัน แหวกว่ายหาอาหารในท้องน้ำคอลเลจฟจอร์ดนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
20.30
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่ 9   แอนเคอเรจ
00.30
เรือสำราญ Coral Princess เข้าเทียบท่า Whittier ขณะที่ท่านยังคงพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว
06.30
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess
07.30
นำท่านลงจากเรือสำราญ Coral Princess ตรวจรับกระเป๋าเดินทางของท่าน ณ อาคารที่ทำการท่าเรือ Whittier จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองแอนเคอเรจ (Anchorage) เมืองแอนเคอเรจถูกค้นพบครั้งแรกโดยกัปตันเจมส์ คุ๊ก นักสำรวจชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1778 จากนั้น นักสำรวจชาวรัสเซียได้มาค้นพบอลาสก้าทางตอนใต้ในปี ค.ศ.1784 ซึ่งรัสเซียได้มีการติดต่อค้าขายและเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้จนถึงปี ค.ศ.1867 รัสเซียได้ขายพื้นที่ครอบครองในอลาสก้าให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงิน 7,200,000 เหรียญ ทำให้อลาสก้าถูกผนวดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์คือ ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.1964 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 9.2 ริกเตอร์ สร้างความเสียหายต่อเมืองแอนเคอเรจอย่างใหญ่หลวง แผ่นดินไหวครั้งนั้นถูกเรียกขานว่า "The Good Friday Earthquake" ซึ่งเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ
เมืองแอนเคอเรจ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอลาสก้า มีชนพื้นเมืองเป็นชาวเอสกิโม ซึ่งมีหน้าตาละม้ายคล้ายชาวเอเชีย มีภาษาเป็นของตนเอง และมีประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงหลงเหลือให้คนเอสกิโมเองได้ภาคภูมิใจ นำท่านเข้าชม Alaska Native Heritage Centre ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับชนพื้นเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา ชาวเอสกิโมจะมีกีฬาพื้นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันครั้งใหญ่ทุกปี ซึ่งมีวิดีโอประวัติความเป็นมา วิธีการละเล่นให้ดูกัน ส่วนเวทีด้านในจะมีการแสดงร้องรำทำเพลงและเล่นดนตรีแบบชนพื้นเมืองทั้งชายและหญิง มีการแต่งกายในแบบต่างๆ ส่วนด้านนอกจะเป็นทางเดินเส้นทางวงกลม แต่ละจุดจะมีเรื่องราวในการดำเนินชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ การปลูกบ้าน การแกะสลักต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นนักสู้และอดทนของชาวเอสกิโมที่ได้ฝ่าฟันเรื่องราวในชีวิตมาชั่วลูกชั่วหลาน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ตลาดนัดกลางแจ้ง ซึ่งจะติดตลาดเฉพาะในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม ทุก ๆ วันพุธ 10 นาฬิกาไปจนถึง 21 นาฬิกา ท่านจะได้รับทั้งประสบการณ์และความเพลินเพลิน สินค้าบางชนิดท่านจะพบเห็นได้ที่ตลาดนัดแห่งนี้ แห่งเดียวเท่านั้น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเลือกชม เลือกซื้อสินค้า ของฝาก สินค้าที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย หากเกิดหิวท่านก็สามารถเลือกซื้อ เลือกชมรสอาหารจากด่วนจากซุ้มขายอาหารต่าง ๆ มีทั้งอาหารไทย อัฟริกัน ปากีสถาน หรือเบอร์เกอร์อเมริกัน และ ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำนำท่านเช็คอินเข้าห้องพักโรงแรม
พักที่ หรือเทียบเท่า
วันที่ 10  แอนเคอเรจ – ซีแอตเติล – นาริตะ
03.00
นำท่านเดินทางจากโรงแรมที่พัก สู่สนามบินแอนเคอเรจ
06.00
ออกเดินทางไปสู่เมืองซีแอตเติล โดยเที่ยวบิน DL142
10.25
ถึงสนามบินซีแอตเติล แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
12.42
ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน DL0167
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
วันที่ 11 นาริตะ – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ
14.35
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (NRT) ประเทศญี่ปุ่น แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
17.45
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน DL0584
22.45
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์
2.ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่ง 2 คืน, ทัวร์ตามโปรแกรม
3.รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ
4.อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
6.หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
7.ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน
8.ทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
9.ทิปพนักงานบนเรือ วันละ 7 ยูโร ต่อท่าน
10.ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
11.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
12.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีออกใบกำกับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ข้อมูลเบื้องต้น หลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา
1. พาสปอร์ต  ต้องมีอายุใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน  นับจากวันเดินทาง
2. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) – ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
4. หลักฐานการทำงาน
    4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร
    4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
    4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
    4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำ หนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย
    4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจาก อำเภอ หรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึงรายการสุดท้ายยอด ปัจจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์  
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อ)
1. ตั๋วภายในประเทศอเมริกา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯจัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษัทฯ คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสู่กรุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม  ดังนั้นถ้าท่านไปซื้อตั๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
2. สำหรับตั๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ท่านซื้อนั้น เที่ยวบินของท่าน ควรเป็นเที่ยวบินที่ออก เวลาที่คณะบินกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯจะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ(เที่ยวบินในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าเที่ยวบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา  ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆของทัวร์ที่ท่านได้จ่ายเงินมาแล้ว
3. เมื่อท่านตัดสินใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั๋วกลับของท่านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านั้น  เพราะถ้าหลังจากเดินทางแล้ว ตั๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้อีก เนื่องจากเป็นตั๋วราคากรุ๊ป ต้องเดินทางตามวันที่กำหนดเท่านั้น  ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่กลับเอง โดยที่ตั๋วเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงินคืนได้
4. เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีตั๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อที่ถ้าท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2561  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ราคาถูก สงกรานต์ 2561ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี | ทัวร์อียิปต์ราคาถูก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2018